Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par autoceļiem”” (turpmāk ˗ Projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts autoceļu īpašniece Satiksmes ministrija un pārvaldītājs VAS “Latvijas Valsts ceļi”, valsts autoceļu uzturēšanas darbu veicēji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts paredz šādas izmaiņas:

1. saistībā ar valsts autoceļu uzturēšanas tirgus atvēršanu:

1) valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veicēju no 2021.gada 1.oktobra VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk- LVC) saskaņā ar Satiksmes ministrijas deleģējumu izraugās atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem, iepirkuma priekšmetu sadalot daļās pa atsevišķiem reģioniem (teritorijām);

2) VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (turpmāk – LAU) valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus saskaņā ar deleģēšanas līgumu veiks līdz 2021.gada 30.septembrim, kā arī pēc tam gadījumos, ja būs objektīvi iemesli, kādēļ attiecīgajā reģionā (teritorijā) nevar tikt nodrošināta valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem.

2. ir svītrots likuma “Par autoceļiem” pārejas noteikumu 24.punkts, kas paredz Ministru kabinetam līdz 2018.gada 1.jūlijam apstiprināt plānu par pakāpenisku finansējuma palielināšanu Valsts budžeta programmai “Valsts autoceļu fonds” no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, līdz tiek sasniegts likuma “Par autoceļiem” 12.panta ceturtajā daļā noteiktais apmērs.

3. veikti redakcionāli precizējumi likumā “Par autoceļiem”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots nosūtīt saskaņošanai pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par autoceļiem”” un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  Projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Klāvs Grieze, 67028207, klavs.grieze@sam.gov.lv