Jaunumi
osta

Valdība šodien, 23. maijā, akceptēja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka ostu maksas, to atvieglojumus, kā arī tarifu robežlīmeņus ostu noteiktajiem pakalpojumiem, tādējādi Latvijas lielajām ostām tiek noteiktas vienotas, pārredzamas, taisnīgas un nediskriminējošas prasības. Minētie noteikumi neattiecas uz mazajām ostām.

Noteikumi paredz ostas pārvaldei noteikt iekšējās kārtības noteikumos ostas maksu un ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņu indeksēšanas biežumu, nosacījumus un kārtību. Ostās tiks noteikta vienota pieeja, prasības un kritēriji tonnāžas, kanāla, sanitārajai maksai, mazo kuģu maksai, kā arī enkuru, ledus, piestātnes, kravas, loču un pasažieru maksai. Tāpat tiks reglamentēta vienota pieeja maksas noteikšanai tauvošanās pakalpojumam, dzeramā ūdens piegādei, atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanai, ostas velkoņu un citu peldošo līdzekļu izmantošanai, kā arī ugunsdzēsēju pakalpojumiem.

Ostām savos iekšējos noteikumos jāparedz arī maksas atvieglojumi, kas attiecināmi uz atlaidēm attiecīgiem kuģiem, kā arī maksas atbrīvojums, kas piemērojams atsevišķos gadījumos ostu maksu atcelšanai pavisam. Lai ostas lietotāji saņemtu ostu pakalpojumu maksu atvieglojumus, ostas pārvalde ir tiesīga vērtēt sniegtā pakalpojuma pieejamību, kopējās izmaksas un izmantošanas biežumu. Piešķirot atvieglojumus un maksas atbrīvojumus saimnieciskās darbības veicējiem, ostām ir iespēja saglabāt konkurētspēju un vienlaikus sniegt komercdarbības atbalstu vietējiem uzņēmējiem.

Noteikumi definē, ka ostu pārvaldēm, izvērtējot ostu maksu apmēru, jāņem vērā visas reālās izmaksas, iekļaujot infrastruktūras izmantošanu, tās uzturēšanas un attīstības izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas. Līdzvērtīgs aprēķins un sistēma jāpielieto, lai noteiktu ostu pakalpojumu tarifu robežlīmeņus.

Apstiprinātie noteikumi nosaka, ka ostu un to pakalpojumu maksām ir jābūt nediskriminējošam attiecībā uz visiem ostu lietotājiem, tostarp pakalpojuma saņēmējiem, sniedzējiem, infrastruktūras lietotājiem un citiem ostu izmantotājiem, un noteiktās maksas nedrīkst kropļoti konkurenci.

 

Komunikācijas nodaļa 
Tel. 67028390
e-pasts:
komunikacijas@sam.gov.lv