Jaunumi Satiksmes drošība
Ceļš

Valdība otrdien, 21. maijā, izskatīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskā Transporta foruma piesaisti ceļu satiksmes drošības izvērtēšanā”, lai izmantotu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskā Transporta foruma (ITF) piedāvāto iespēju noslēgt vienošanos par starptautisku ekspertu piesaisti ceļu satiksmes drošības pasākumu izvērtēšanai un turpmākas stratēģijas izstrādei Latvijā.

Ņemot vērā situāciju ceļu satiksmes drošības jomā Latvijā, kā arī nepieciešamos pasākumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai valstī turpmākajos gados, informatīvajā ziņojumā sniegts skaidrojums par nepieciešamību slēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar OECD/ITF, lai 2024. gadā veiktu Ceļu satiksmes drošības plāna 2021.-2027. gadam starpposma izvērtējumu, kā arī izstrādātu priekšlikumus ceļu satiksmes drošības situācijas uzlabošanai.

Šāds pasākums ir īpaši aktuāls, jo Latvija ilgstoši ir vienā no pirmajām vietām Eiropas Savienībā (ES) ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo un smagi cietušo cilvēku skaita ziņā, tostarp salīdzinot rezultātus uz miljons iedzīvotājiem ar citām ES valstīm. Tāpēc būtiski ir veikt pasākumus, kas ir ietverti Ceļu satiksmes drošības plānā. Pasākumu mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību turpmākajos gados un samazināt uz ceļiem bojā gājušo un smagi ievainoto cilvēku skaitu. Svarīgi, ka šī plāna izstrādes gaitā tika ņemti vērā arī vairāki OECD ekspertu veiktie pētījumi un vadlīnijas saistībā ar ceļu satiksmes drošības uzlabošanu.

Turklāt satiksmes ministra vizītes laikā OECD pārstāvniecībā Francijā ir panākta vienošanās paplašināt Latvijas sadarbību ar OECD/ITF ceļu satiksmes drošības jomā un pievienoties ITF Starptautiskajai Satiksmes drošības datu un analīzes grupai (IRTAD). Pievienošanās šai grupai, Latvijas ekspertiem dod iespēju piedalīties datu analīzes metodiku izstrādē un citu iniciatīvu virzīšanā. IRTAD apvieno ceļu drošības ekspertus no dalībvalstu ceļu pārvaldēm, ceļu satiksmes drošības pētniecības institūtiem, nevalstiskām organizācijām, tāpat arī ekspertus no automobiļu ražotājiem un tehnoloģiju piegādātājiem.

SM sadarbībā ar ITF pārstāvjiem ir iezīmēti vairāki pamatvirzieni iecerētajai izpētei. Viens no tiem ir citu valstu pieredze un būtiskākie secinājumi no starptautiskiem dokumentiem. Tāpat kā pamatvirziens izpētei ir noteikta sistemātiska analīze ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo un ievainoto skaita cēloņsakarībai, kā arī valstī esošo normatīvo aktu un citu saistīto politikas plānošanas dokumentu izvērtējums attiecībā uz ceļu satiksmes drošības darbības rādītājiem. Plānots izpētīt arī Latvijas normatīvā regulējuma sasaisti ar iniciatīvām un darbībām, kas noteiktas ES normatīvajos aktos, kā arī izvērtēt alternatīvos risinājumus citās ES valstīs saistībā ar ceļu satiksmes drošību. Izpētē tiks vērtēta ceļa kartes virzība uz negadījumu nulles vīzijas ieviešanu  20-30 gadu laikā, kā arī nepieciešamā finansējuma aplēses katra identificētā pasākuma īstenošanai.

Iemaksas 220 000 euro apmērā par realizēto trīspusējo sadarbības projektu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai Latvijā plānots segt no SM budžeta programmas “Nozaru vadība un politikas plānošana” 2024. gadam paredzētajiem līdzekļiem. Finansējums šim mērķim atvēlēts saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto SM prioritāro pasākumu “Satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma”.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv