Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums “Par valsts līdzdalību akciju sabiedrībā ”Pasažieru vilciens””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Informatīvais ziņojums attiecas uz Satiksmes ministriju, akciju sabiedrību “Pasažieru vilciens”  un tās  klientiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.pants nosaka, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Informatīvais ziņojums izstrādāts, lai izvērtētu valsts līdzdalības nepieciešamību akciju sabiedrībā “Pasažieru vilciens”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Informatīvo ziņojumu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Informatīvais ziņojums, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 29. septembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Īrisa Kalniņa, 67028233, irisa.kalnina@sam.gov.lv