Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums “Par valsts autoceļu attīstību no 2020. līdz 2040. gadam”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Satiksmes ministrija, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, ceļu satiksmes dalībnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādāto un 2020. gada 18. jūnijā Autoceļu padomē atbalstīto “Latvijas valsts autoceļu attīstības stratēģiju no 2020. līdz 2040. gadam”.  

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots nosūtīt saskaņošanai pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Informatīvais ziņojums “Par valsts autoceļu attīstību no 2020. līdz 2040. gadam”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 18. februārim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Zanda Jaunsproģe, 67028334, Zanda.Jaunsproge@sam.gov.lv