Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 „Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz pasta komersantiem, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu un universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmos pakalpojumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Pasta likuma 31.2 panta ceturtajai daļai Ministru kabinetam katru gadu līdz 31.decembrim jānosaka valsts nodevas apmērs procentos no pasta komersanta neto apgrozījuma iepriekšējā gadā, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) lēmumu par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja tīrajām izmaksām.

Ievērojot, ka Regulators atteica apstiprināt VAS “Latvijas Pasts” aprēķinātās 2019.gadā universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas, 2021.gadā maksājamās nodevas apmēru plānots noteikt nulle  procentu no universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pasta pakalpojumu neto apgrozījuma 2020.gadā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada 10.decembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 3.decembrim.  

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv.