Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk - likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika, meža politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži".

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai precizētu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2. panta trešo daļu, nosakot, ka šī likuma noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad produkcija, Satiksmes ministrijai koku ciršanas tiesības nododot akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži". Likumprojekts izstrādāts saistībā ar plānotajiem grozījumiem Meža likumā, ar kuriem paredzēts papildināt Meža likuma 4. pantu ar 2.3 daļu, nosakot, ka koku ciršanas tiesības un īpašuma tiesības uz nocirstajiem kokiem dzelzceļa infrastruktūras objektu un ar dzelzceļa būvniecību saistītās infrastruktūras būvniecības procesa ietvaros Satiksmes ministrija var nodot akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži".

Abi minētie grozījumi nepieciešami, lai laikietilpīgais teritorijas atmežošanas process, kuru  jāveic Rail Baltica dzelzceļa būvniecības teritorijā, tiktu vienkāršots un nekavētu būvniecības procesu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots pieteikt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada __. martā.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par tiesību akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 1. martam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Ludmila Juškeviča, tālr. 67028055, Ludmila.Juskevica@sam.gov.lv.