Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS)   lietotājiem, t.sk. komersantiem, kas sniedz kuģa apgādes pakalpojumus un komersantiem, kas sniedz kuģa būves vai remonta pakalpojumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta izstrādes nepieciešamība pamatā izriet no Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 503 "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē", kuri nosaka, ka no 2021. gada 1. februāra kuģa apgādes procesa muitas formalitāšu kārtošana veicama Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS).

Vienlaikus projekts satur grozījumus, lai atbilstoši praksē konstatētajam konkretizētu un papildinātu esošo regulējumu,  kā arī ieviestu redakcionālus precizējumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada martā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam sabiedrībai dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 11. martam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Laima Rituma, 67028198, laima.rituma@sam.gov.lv

Andris Maldups, 67028320, andris.maldups@sam.gov.lv