Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 „Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar atvērto pasta sūtījumu saturu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz pasta komersantiem un personām, kuras saņem pasta sūtījumus no trešajām valstīm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt pasta komersantu rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem no trešajām valstīm, ja tiem nav nokārtotas muitas formalitātes, kas noteiktas normatīvajos aktos muitas lietās un par precēm pasta sūtījumos nav samaksāti nodokļi, kas paredzēti normatīvajos aktos nodokļu jomā. Noteikumu projekts paredz saīsināt neatmuitoto pasta sūtījumu glabāšanas termiņu no viena gada līdz 90 dienām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada 26.novembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 17.novembrim. 

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv.