Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Paziņojuma par rajonu, kur kuģiem nevajadzētu uzņemt balasta ūdeni, adresāti – Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) ziņošanas rajonā esošo kuģu, uz kuriem attiecināmas 2004. gada Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību prasības, personāls.

 

Informācijas, kas saistīta ar jūras negadījumu vai incidentu, adresāti – Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu personāls.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka tiesisko regulējumu 2004. gada Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību īstenošanai, kā arī izvērstāk nosaka apmaiņas kārtību ar informāciju, kas saistīta ar jūras negadījumu vai incidentu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada septembrī/oktobrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam sabiedrībai dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 28. septembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Laima Rituma, 67028198, laima.rituma@sam.gov.lv.