1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts izstrādāts, lai ieviestu Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta 2.1daļu attiecībā uz pasūtītāja tiesībām ieviest bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Grozījumu projekts paredz, ka sākotnēji bezmaksas maršrutus apstiprinās līdz 2021.gada 1.septembrim un attiecīgi 2022.gada martā pārskatīs kritēriju kvantitatīvos rādītājus apstiprinātajos maršrutos.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 26.martam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Sintija Ziedone, 67028332, sintija.ziedone@sam.gov.lv