Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumi izstrādāti, lai redakcionāli precizētu administratīvo teritoriju nosaukumus valsts autoceļiem, ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 2. punktu, kā arī to, ka administratīvi teritoriālās reformas ietvaros paredzēts mainīt atsevišķu administratīvo teritoriju iedalījumu un nosaukumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts, anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 1.decembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Zanda Jaunsproģe, 67028334, Zanda.Jaunsproge@sam.gov.lv