Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 „Jūrnieku sertificēšanas noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz trīs jūrniecības izglītības iestādēm un jūrniekiem.  Latvijā šobrīd ir aptuveni 12 125 sertificēto jūrnieku.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta izstrādes mērķis ir Eiropas Savienības normatīvo aktu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīva 2019/1159, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Direktīva 2017/2397 par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā pa iekšzemes ūdensceļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/672/EEK un 96/50/EK) pārņemšana un ieviešana nacionālajos tiesību aktos, kā arī praksē konstatēto problēmu novēršana.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada februārī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam sabiedrībai dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 2. februārim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Laima Rituma, 67028198, laima.rituma@sam.gov.lv.