Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 4.novembra noteikumos Nr.506 “Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu”” (turpmāk ˗ Projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Plānotais Projekta tiesiskais regulējums ietekmē dzelzceļa kravu pārvadātājus, kravu nosūtītājus un saņēmējus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta ”Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 4.novembra noteikumos Nr.506 “Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu”” mērķis ir izslēgt neaktuālās normas, izslēgt dublēšanos ar citiem normatīvajiem aktiem, harmonizēt ar Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (turpmāk – SMGS) normām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Projekts  un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 15.oktobrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Kristīne Grīnvalde, 67028373, kristine.grinvalde@sam.gov.lv