Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa likumā (turpmāk - Likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pārvadātāji (8), publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (1), publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs (1).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai papildinātu maksas aprēķināšanas un maksas iekasēšanas shēmu definīcijas ar jaunu subjektu – “manevru darba veicējs”, lai pagarinātu Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 50. punktā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2023. gada 1. aprīlim un vienlaikus saglabāt vēsturiskā mantojuma dzelzceļa mērķiem, Valsts dzelzceļa administrācijai, Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai un Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam finansējuma apjomu esošā līmenī vēl 2022. un 2023. gadā, kas tiks nodrošināts atbilstoši pašreiz spēkā esošajai kārtībai - no Dzelzceļa likuma 10. panta otrās daļas 1. un 2. punktā minētā dzelzceļa infrastruktūras finansējuma, nepieprasot papildu finansējumu no valsts budžeta, kā arī, lai redakcionāli precizētu Dzelzceļa likumu atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 24. jūlija Labojumam Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvā 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots pieteikt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 18. februārī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1  apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada  15. februārim.  

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.