Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Regulējums ietekmēs transportlīdzekļu īpašniekus (turētājus) un transportlīdzekļu vadītājus, kuri būs izdarījuši autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Izstrādātais likumprojekts, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta direktīvā (ES) 2019/520 par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādātā redakcija) noteikto, paredz pamatrincipus normatīvajam regulējumam, lai varētu veikt informācijas apmaiņu ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par autoceļu lietošanas nodevas (turpmāk – nodeva) maksāšanas pārkāpumiem.

Likumprojekts nosaka, ka par nodevas maksāšanas pārkāpumiem tiks nodrošināta informācijas apmaiņa, un nosaka iestādi, kas veiks valsts kontaktpunkta funkcijas. Likumprojektā ir iestrādāts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt procedūru informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvasltīm, kā arī informācijs apjomu, tieši par ko notiks apmaiņa.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada 17. decembrī.

7.

Dokumenti

Projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 14. decembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Edgars Ļeonovs, 67028045, edgars.leonovs@sam.gov.lv