Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments – plāna projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021. - 2027.gadam (turpmāk – Plāns)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Sakaru nozares politika visā Latvijas teritorijā

4.

Dokumenta mērķgrupas

Elektronisko sakaru komersanti, plānošanas reģioni, pašvaldības, iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Plāns ir vidēja termiņa  elektronisko sakaru nozares attīstības politikas plānošanas dokuments turpmākajiem septiņiem gadiem, kas izstrādāts, lai atbilstoši nozares attīstībai noteiktu jaunus sasniedzamos mērķus un rezultātus, kā arī attiecīgos rīcības virzienus un pasākumus to sasniegšanai.

Plāna mērķis ir veicināt pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s gan pilsētās, gan lauku teritorijās.

Ņemot vērā pieejamā publiskā finansējuma ierobežoto apmēru, būtiski, neaizstājot privātās investīcijas, koncentrēt to teritorijās, kurās ekonomisku apsvērumu dēļ elektronisko sakaru komersanti nav ieinteresēti izvērst elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru vai to dara nepietiekamā apjomā, lai veicinātu Savienojamības paziņojumā  noteikto Eiropas Savienības stratēģisko mērķu elektronisko sakaru attīstībai izpildi, kā arī vienlīdzīgu un kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā visiem iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem.

Plānā noteikti divi rīcības virzieni:

1. Savienojamības paziņojumam atbilstošas platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana;

2. Elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu drošība.

Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai ir plānots piesaistīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus un nacionālo  līdzfinansējumu, kā arī var tikt piesaistīts citu avotu finansējums, piemēram, Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējums.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumentu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās, indikatīvi 2021. gada aprīlī.

7.

Dokumenti

Plāna projekts ar pielikumiem:

  1. Informācija par Elektronisko sakaru nozares politikas plānā 2018.–2020. gadam iekļauto pasākumu izpildi;
  2. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetiem un informācija par pasākumu rezultātiem.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” plāna izstrādē sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties plānotas, rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespējas līdzdarboties, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plāna projektu. Norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, adresi un/vai e-pasta adresi, tos nosūtīt līdz 2021. gada 31. martam (pasta zīmogs) pa pastu LR Satiksmes ministrijai (adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1743) vai elektroniski uz e-pastu: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv.

10.

Cita informācija

Norāda jebkādu citu informāciju, kas ir institūcijas rīcībā un varētu būt noderīga sabiedrības pārstāvjiem līdzdalības plānošanā

11.

Atbildīgā amatpersona

Satiksmes ministrijas, Sakaru departamenta vecākā eksperte Agnese Zariņa, tel.nr. 67028398, agnese.zarina@sam.gov.lv.