2020 CEF Transport MAP Call

Pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2020. gada 15. decembra Īstenošanas lēmumu un Daudzgadu darbības programmu, izsludināts Eiropas Komisijas projektu pieteikumu uzsaukums – 2020 CEF Transport MAP Call (turpmāk – uzsaukums) finansiālā atbalsta piešķiršanai grantu veidā pētījumiem (piem., pētījumiem, kas saistīti ar ietekmes uz vidi novērtējumu vai citām vides atļaujām, projektēšanu, būvniecības atļaujām, ģeoloģiskajiem apsekojumiem vai publisko iepirkumu procedūru), kas veicina iepriekš definēto projektu pabeigšanu pamattīkla koridoros un citos pamattīkla posmos. Atbalsta prioritāte ir vājo posmu novēršana, dzelzceļa savstarpējas izmantojamības uzlabošana, trūkstošo savienojumu novēršana un, jo īpaši, pārrobežu posmu uzlabošana (dzelzceļš, iekšzemes ūdensceļi, autoceļu tīkli, jūras un iekšzemes ostas).

Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kuru darbu (works) uzsākšana plānota periodā no 2021. gada līdz 2024. gadam. Atbalstāmi arī pētījumi jauniem projektiem, kuru rezultāts ir darbu (works) uzsākšana pēc 2024. gada, tomēr tiem tiks noteikta zemāka prioritāte1.

Uzsaukuma budžets ir 200 milj. EUR, t.sk.:

  • 160 milj.EUR (General envelope) ar maksimālu atbalsta intensitāti līdz 50%
  • 40 milj.EUR (Cohesion envelope) ar maksimālu atbalsta intensitāti līdz 85%

Vienlaikus lūdzam ņemt vērā, ka 2018.gada 6.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumi Nr.395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība2 (turpmāk - EISI). MK noteikumi nosaka kārtību, kādā Satiksmes ministrijā kā EISI uzraudzības iestādē (turpmāk - uzraudzības iestāde) tiek iesniegti un saskaņoti projektu iesniegumi EISI uzsaukumu ietvaros, kā arī kārtību, kādā uzraudzības iestāde veic apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.

Atbilstoši MK noteikumiem pirms projekta pieteikuma iesniegšanas Inovāciju un tīklu izpildaģentūrā (INEA), projekta iesniedzējam, kas projekta ietvaros paredz īstenot darbības Latvijas Republikas teritorijā, nepieciešams ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms Eiropas Komisijas noteiktā projektu iesniegšanas termiņa iesniegt savu projekta pieteikumu saskaņošanai Satiksmes ministrijā kā EISI uzraudzības iestādē. Ņemot vērā, ka 2020 Transport MAP Call ietvaros projektu pieteikumus Eiropas Komisijai var iesniegt laika periodā no 2020.gada 15.decembra līdz 2021.gada 22.martam (plkst. 17:00 pēc Briseles laika), pieteikumus saskaņošanai uzraudzības iestādē lūdzam iesniegt vēlākais līdz 2021.gada 8.martam.

Plašāka informācija par projektu pieteikumu uzsaukumu, tā nolikumu, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām, kā arī citiem atbalsta dokumentiem būs pieejama Eiropas Komisijas izveidotās inovāciju un tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapā3Aicinām iepazīties ar šo informāciju, izmantot iespēju uzdot INEA jautājumus par projektu uzsaukuma prasībām, kā arī reģistrēties un piedalīties virtuālajā informatīvajā dienā, kas tiek plānota 2021.gada 14.janvārī4.

2021. gada 22. martā noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss, kuru izvērtēšanas rezultātus lūdzam skatīt šeit.

 

1 2020 CEF Transport MAP call text - https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2020map_cef_transport_call_text-vs8_0.pdf

2 Ministru kabineta noteikumi Nr.395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība” - https://likumi.lv/ta/id/300152-eiropas-infrastrukturas-savienosanas-instrumenta-finanseto-transporta-un-telekomunikaciju-nozares-projektu-saskanosanas-un-istenosanas

3 Eiropas Komisijas izveidotās inovāciju un tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapa - https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call

4 2020 CEF Transport MAP call virtual info day-  https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2020-cef-transport-map-call-virtual-info-day