Attels

CEF 2017.gada uzsaukums

2017.gada 6.oktobrī Eiropas Komisija izsludināja atsevišķu projektu iesniegumu konkursu par finansiālā atbalsta piešķiršanu aviācijas nozares projektiem - Eiropas vienotās gaisa telpas prioritātē (Single European Sky - SESAR).

Kopējais dalībvalstīm pieejamais budžets projektu īstenošanai SESAR prioritātē ir 290 milj. EUR.

Pieejamās līdzfinansējuma likmes izpētes projektiem 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām un darbu īstenošanas projektiem 20% – 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Atbalstāmais mērķis SESAR uzsaukumā:

 • Optimizēt transporta veidu integrāciju un starpsavienojumus, uzlabot transporta pakalpojumu sadarbspēju, nodrošināt transporta infrastruktūras pieejamību.

Atbalstāmās darbības

Darbības, kuru mērķis ir ieviest jaunas un jau pārbaudītas tehnoloģijas, kas atbalsta harmonizētas gaisa satiksmes vadības (ATM) sistēmas un standartus.

Netiks atbalstītas darbības, kas īsteno informāciju sistēmu apmaiņas ieviešanu starp Gaisa Satiksmes Kontroles centriem.

Plašāka informācija par konkursa uzsaukumu, nolikumu, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām kā arī citiem atbalsta dokumentiem ir pieejama Eiropas Komisijas izveidotās Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapā.

Plānotais laika grafiks izsludinātajam konkursam:

Konkursa izsludināšana

2017.gada 6.oktobris

Termiņš projekta iesniegšanai Satiksmes ministrijā saskaņošanai

2018.gada 26.marts

Termiņš iesniegšanai Eiropas Komisijā

2018.gada12.aprīlis (plkst.17:00 pēc Briseles laika)

Projektu izvērtēšana Eiropas Komisijā

Aprīlis - Jūlijs, 2018

Konsultācijas CEF Koordinācijas komitejā

Septembris, 2018

Lēmumu pieņemšana Eiropas Komisijā par finansējuma piešķiršanu

Septembris, 2018

Individuālo Finansēšanas līgumu parakstīšana

Sākot ar 2018.gada septembri

Vienlaikus informējam, ka 2017.gada 19.oktobrī tiek organizētas virtuālās informācijas dienas par SESAR projektu konkursa uzsaukumu. Līdz ar to, aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai INEA interneta vietnē.

EISI Kombinētais uzsaukums (CEF Blending Call)

2017.gada 8.februārī Eiropas Komisija izsludināja projektu iesniegumu konkursu par finansiālā atbalsta piešķiršanu transporta nozares projektiem, atbilstoši prioritātēm un mērķiem, kas noteikti Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk — CEF) daudzgadu darba programmas ietvaros, lai ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspējīgu un efektīvu transporta sistēmu.

Informatīvā diena par EISI Kombinēto pasākumu 2017.gada 27.februārī

Projektu pieteikumu konkursam “CEF Blending Call” ir noteikti divi projektu iesniegšanas termiņi: 2017.gada 14.jūlijs un 2018.gada 12.aprīlis.

Projektu konkursa publikācija

2017.gada 8.februāris

Termiņš projektu pieteikumu saskaņošanai Satiksmes ministrijā 2017.gada 30.jūnijs

Projektu pieteikumupirmais iesniegšanas termiņš – 2017. gada 14. jūlijs (17:00, Briseles laiks)

Pieteikuma izvērtēšana Eiropas Komisijā

Jūlijs - Novembris,2017

Konsultācijas CEF Komitejā, Eiropas parlamenta informācija

2017.gada decembris

Lēmuma par finansējuma piešķiršanu apstiprināšana

2018.gada janvāris

Finansēšanas līgumu sagatavošana un parakstīšana

Sākot ar 2018.gada janvāri

 

Projektu konkursa publikācija

2017.gada 8.februāris

Termiņš projektu pieteikumu saskaņošanai Satiksmes ministrijā 2018. gada 26.marts

Projektu pieteikumuotrais iesniegšanas termiņš – 2018.gada 12. aprīlis (17:00, Briseles laiks)

Pieteikuma izvērtēšana Eiropas Komisijā

Aprīlis - Jūlijs, 2018

Konsultācijas CEF Komitejā, Eiropas parlamenta informācija

2018.gada septembris

Lēmuma par finansējuma piešķiršanu apstiprināšana

2018.gada septembris

Finansēšanas līgumu sagatavošana un parakstīšana

Sākot ar 2018.gada septembri

Kopējais dalībvalstīm pieejamais budžets projektu īstenošanai transporta nozarē ir 1 mljrd. EUR. Projektu konkursa ietvaros tiks atbalstīti tikai īstenošanas projekti (izpētes projekti netiks atbalstīti).

Projektu īstenošanas termiņš – 2023.gada 31.decembris.

Atbalstāmās prioritātes:

 • Iepriekš definētie projekti TEN-T pamattīklā (dzelzceļš, iekšzemes ūdensceļi, ceļi, jūras un iekšzemes ostas) – 450 milj. EUR
 • Iepriekš definētie projekti citos TEN-T pamattīkla posmos – 100 milj. EUR
 • Dzelzceļa savietojamība – 50 milj. EUR
 • Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) – 100 milj. EUR
 • Inovācijas un jaunās tehnoloģijas – 140 milj. EUR
 • Droša infrastruktūra, drošie stāvlaukumi – 10 milj. EUR
 • Vienotā Eiropas gaisa telpa (SESAR) – 40 milj. EUR
 • Inteliģentie transporta risinājumi ceļos (ITS) – 40 milj. EUR
 • Jūras maģistrāles (MoS) – 40 milj. EUR
 • TEN-T pamattīkla pilsētu mezgli – 10 milj. EUR
 • Multimodālās loģistikas platformas – 20 milj. EUR

Projekta īstenošanai obligāti jāparedz privātā investora līdzekļu ieguldījums.

Par attiecināmiem tiks uzskatīti tikai projekti un horizontālās prioritātes atbilstoši Regulas (ES) Nr.1316/2013 I pielikuma I daļai

Projekta kopējās minimālās attiecināmās izmaksas ir 10 milj. EUR, savukārt, projektiem, kuriem plānots piesaistīt EIB / ESIF investīcijas , minimālais kopējo attiecināmo izmaksu slieksnis ir 25 milj. EUR.

Līdzfinansējuma likmes pieejamajai CEF grantu daļai no projekta attiecināmajām izmaksām:

 • dzelzceļa tīkla izveide – 20%, līdzfinansējuma likme var tikt palielināta līdz 30%, ja projekta mērķis ir novērst problemātiskos posmus.Likme var tikt palielināta līdz 40%, ja projekta mērķis ir pārrobežu posmu uzlabošana;
 • multimodālo loģistikas platformu izveide, ietverot savienojumus ar ostu un lidostu; ostu attīstība – 20%;
 • autoceļu pārrobežu posmi – 10%;
 • uz sauszemes (land-based) izvietotās ERTMS un SESAR sistēmas – 50%
 • uz sauszemes (land-based) izvietotās ITS sistēmas autoceļu jomā – 20%
 • transportlīdzeklī (on-board) izvietotās ERTMS sistēmas – 50%
 • transportlīdzeklī (on-board) izvietotās SESAR sistēmas un ITS sistēmas autoceļu jomā – 20%
 • jūras maģistrāļu (MoS) aktivitātēm – 30%.

Ņemot vērā, ka projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija vēl ir izstrādes procesā, aicinām aktīvi sekot līdzi jaunumiem INEA mājas lapā.

Iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus INEA ekspertiem par CEF Blending Call, nosūtot pieprasījumus uz e-pasta adresi: INEA-CEF-TRANSPORT-BLENDING@ec.europa.eu

Informatīvā diena par EISI Kombinēto uzsaukumu (CEF Blending call)

2017.gada 27.februārī Eiropas Komisija sadarbībā ar Inovāciju un tīklu izpildaģentūru (INEA) organizēja Informatīvo dienu pasākumu par jauno Eiropas Komisijas iniciatīvu – Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) un citu finanšu instrumentu apvienoto projektu pieteikumu konkursu – EISI Kombinēto uzsaukumu (CEF Blending Call).

Informācija par Informatīvajā dienā pārrunāto un prezentācijas atrodamas šeit.

EISI Kombinētais uzsaukums (CEF Blending Call) ir jauna Eiropas Komisijas iniciatīva, kas paredz privātā sektora finanšu kapitāla mobilizāciju transporta infrastruktūras projektu attīstībā un ES mērķu sasniegšanā atbilstoši CEF un TEN-T vadlīnijās noteiktajām prioritātēm.

Plānots, ka daļu no CEF pieejamā budžeta varētu investēt transporta infrastruktūras projektos grantu veidā, kombinējot to ar Eiropas Stratēģiskā Investīciju Fonda (ESIF / Junkera plāns) piedāvāto atbalstu un, kur iespējams, piesaistīt arī privātās investīcijas. Grantu pieejamība garantētu projektiem ekonomisko un finansiālo dzīvotspēju.

Lai nostiprinātu jaunās Eiropas Komisijas iniciatīvas tiesiskumu, tika veikti attiecīgi grozījumi Komisijas Īstenošanas Lēmumā, ar kuru izveido daudzgadu darba programmu 2014.-2020.gadam finansiālās palīdzības piešķiršanai transporta infrastruktūras projektiem no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta budžeta līdzekļiem, veicot pārdali šai iniciatīvai 1 miljarda EUR apmērā.

Virtuālā informatīvā diena par EISI Kombinēto projektu iesniegumu konkursa otro atlasi 2018.gada 23.janvārī

Eiropas Komisijas Inovāciju un tīklu izpildaģentūra (INEA) organizē virtuālo informācijas dienu par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) transporta kombinēto projektu iesniegumu konkursa (2017 CEF Transport 2017 Blending Call) (turpmāk – projektu iesniegumu konkurss) otro atlasi (projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 12.04.2018.). Virtuālā informācijas diena notiks 23.01.2018. no plkst. 16.00 līdz 18:00pēc Latvijas laika, un tajā ir paredzēts izskatīt šādus jautājumus:

 • Projektu iesniegumu konkursa CEF budžeta palielinājums no 1 mljrd. EUR uz 1,35 mljrd. EUR atbilstoši palielinājumam prioritātei “Inovācijas un jaunas tehnoloģijas” no 140 milj. EUR uz 490 milj. EUR;
 • Minimālā projekta attiecināmo izmaksu kopsumma projektu iesniegumiem prioritātē “Inovācijas un jaunas tehnoloģijas” – samazinājums no 10 milj. EUR uz 5 milj. EUR;
 • Izņēmuma nosacījuma piemērošana par izmaksu attiecināšanu projektiem, kas saņem finansējumu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda.

Virtuālā informācijas diena tiks straumēta tiešraidē. Darba kārtība un tiešsaistes adrese būs pieejama šajā saitē: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call-virtual-info-day-%E2%80%93-whats-new. Tāpat arī pasākuma norisei varēs sekot Twitter: #CEFTranInfo.

Pirms virtuālās informācijas dienas, kā arī tās laikā ir iespēja uzdot jautājumus. Jautājumus var uzdot:

Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas jautājumu/atbilžu sesijas (Q&A) laikā. Rakstiskas atbildes būs pieejamas saitē (FAQ).