Attels

CEF 2016.gada uzsaukums

Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts 2016.gada 13.oktobrī izsludināja projektu iesniegumu konkursu par finansiālā atbalsta piešķiršanu transporta nozares projektiem atbilstoši prioritātēm un mērķiem, kas noteikti Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk — CEF) 2016.gada ikgadējās transporta un daudzgadu darba programmas ietvaros, lai ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspējīgu un efektīvu transporta sistēmu.

Kopējais dalībvalstīm pieejamais budžets kopīgu interešu projektu īstenošanai transporta nozarē ir 1,9 miljrd. EUR.

Atbalstāmie mērķi CEF uzsaukumā:

 • Novērst problemātiskos posmus, uzlabot dzelzceļa savstarpējo izmantojamību, veidot savienojumus trūkstošajos posmos, īpaši uzlabojot pārrobežu posmus.
 • Nodrošināt ilgtspējīgas un efektīvas transporta sistēmas ilgtermiņā, visiem transporta veidiem radīt dekarbonizācijas iespējas, pārejot uz jaunām un inovatīvām transporta tehnoloģijām ar zemu oglekļa emisiju līmeni.
 • Optimizēt transporta veidu integrāciju un starpsavienojumus, uzlabot transporta pakalpojumu sadarbspēju, nodrošināt transporta infrastruktūras pieejamību.

Atbalstāmās prioritātes 2016.gada ikgadējās transporta darba programmas ietvaros:

 • kravu pārvadājumu pakalpojumi
 • aktivitātes dzelzceļa radītā trokšņa mazināšanai
 • pārrobežu savienojumi ar kaimiņvalstīm
 • pārrobežu infrastruktūras projekti TEN-T pamattīklā un visaptverošajā tīklā, bet kas nav definēti Regulas 1306/2016 I pielikumā

Atbalstāmās prioritātes transporta daudzgadu darba programmas ietvaros:

 • Vienotā gaisa telpa (SESAR)
 • Inteliģentās transporta sistēmas un risinājumi (ITS, autoceļiem)
 • Jaunas tehnoloģijas un inovācijas transportā
 • Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS)
 • TEN-T pamattīkla mezgli
 • Jūras maģistrāles (MoS)
 • Infrastruktūras projekti TEN-T pamattīkla attīstībai (dzelzceļš, iekšzemes ūdensceļi)
 • Dzelzceļa savietojamība
 • Droša infrastruktūra (droši stāvlaukumi)
 • Multimodālās loģistikas platformas

Plānotais laika grafiks izsludinātajam konkursam:

Konkursa izsludināšana

2016.gada 13.oktobris

Termiņš projekta iesniegšanai Satiksmes ministrijā saskaņošanai

2017.gada 24.janvaris

Termiņš iesniegšanai Eiropas Komisijā

2017.gada 7.februāris (plkst.17:00 pēc Briseles laika)

Projektu izvērtēšana Eiropas Komisijā

Februāris – Maijs, 2017

Konsultācijas CEF Koordinācijas komitejā

Jūnijs, 2017

Lēmumu pieņemšana Eiropas Komisijā par finansējuma piešķiršanu

Jūlijs, 2017

Individuālo Finansēšanas līgumu parakstīšana

Sākot ar 2017.gada augustu

Plašāka informācija par konkursa uzsaukumu, nolikumu, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām kā arī citiem atbalsta dokumentiem ir pieejama Eiropas Komisijas izveidotās Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapā.

2016.gada 25.oktobrī Briselē, Beļģijā tika organizētas arī informācijas dienas par projektu konkursa uzsaukumu. Detalizētāka informācija par pasākuma norisi pieejama INEA mājas lapā.

Lai ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspējīgu un efektīvu transporta sistēmu, Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts 2016.gada 28.septembrī ir izsludinājis inovatīvu konkursa uzaicinājumu iesniegt projektu pieteikumus, lai saņemtu finansiālo atbalstu transporta nozares projektiem, kas veicinātu sinerģiju starp transporta un enerģētikas infrastruktūras projektiem.

Kopējais pieejamais budžets projektu īstenošanai ir 40 milj.EUR, Eiropas Komisijas noteiktā finansējuma likme ir 60% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām.

Sinerģijas uzsaukuma ietvaros tiek atbalstīti tikai izpētes projekti, īstenošanas projekti nav attiecināmi.

Atbalstāmie mērķi Sinerģijas uzsaukumā:

 • Transportā - ilgtspējīgas un efektīvas transporta sistēmas nodrošināšana ilgtermiņā, ar mērķi sagatavot infrastruktūru nākotnes transporta plūsmām, nodrošināt visu transporta veidu dekarbonizāciju caur inovācijām un jaunām tehnoloģijām, vienlaikus nodrošinot arī drošību.
 • Enerģētikā – konkurētspējas palielināšana veicinot iekšējā tirgus turpmāku integrāciju un elektrības un gāzes tīklu savietojamību un mazinot dalībvalstu izolētību.

Plašāka informācija par konkursa uzsaukumu, nolikumu, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām kā arī citiem atbalsta dokumentiem ir pieejama Eiropas Komisijas izveidotās Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapā.

Plānotais laika grafiks izsludinātajam konkursam:

Konkursa izsludināšana

2016.gada 28.septembris

Termiņš projekta iesniegšanai Satiksmes ministrijā saskaņošanai

2016.gada 1.decembris

Termiņš iesniegšanai Eiropas Komisijā

2016.gada 13.decembris (plkst.17:00 pēc Briseles laika)

Projektu izvērtēšana Eiropas Komisijā

Decembris 2016 / Marts 2017

Konsultācijas CEF Koordinācijas komitejā

Aprīlis, 2017

Lēmumu pieņemšana Eiropas Komisijā par finansējuma piešķiršanu

Aprīlis, 2017

Individuālo Finansēšanas līgumu parakstīšana

Sākot ar 2017.gada maiju

2016.gada 10.oktobrī tika organizētas virtuālās informācijas dienas par sinerģijas projektu konkursa uzsaukumu. Precīza saite, kur varēs sekot līdzi Eiropas Komisijas un INEA ekspertu konsultācijām, tiks norādīta divas dienas pirms informatīvās dienas.

Plašāka informācija INEA interneta vietnē: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/cef-synergy-call-virtual-info-day.