Attels

Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts (DG MOVE) 2015.gada 5.novembrī ir izsludinājis divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai piešķirtu finansiālo atbalstu transporta nozares projektiem atbilstoši prioritātēm un mērķiem, kas noteikti Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) daudzgadu darba programmā finansiālās palīdzības sniegšanai:

  • CEF Transports 2015 – kohēzijas finansējums, ar iespējamo budžetu 6,47 miljardu eiro apmērā;
  • CEF Transports 2015 – vispārējais finansējums, ar iespējamo budžetu 1,09 mljardu eiroapmērā.

Satiksmes ministrija vērš uzmanību uz to, ka Latvijai pieejamā CEF Kohēzijas Fonda finansējuma daļa jau ir novirzīta Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanai. Līdz ar to līdz plānotajam pārskatam 2018.gadā potenciālajiem projektu iesniedzējiem no Latvijas nav pieejams CEF Kohēzijas aploksnes finansējums 85% apmērā.

Potenciālajiem projektu iesniedzējiem ir pieejams finansējums līdz 50% no CEF Vispārējās aploksnes, iesniedzot projektus, kas tiecas sasniegt šādus mērķus:

  • Novērst problemātiskos posmus, uzlabot dzelzceļa savstarpējo izmantojamību, veidot savienojumus trūkstošajos posmos, īpaši uzlabojot pārrobežu posmus;
  • Nodrošināt ilgtspējīgas un efektīvas transporta sistēmas ilgtermiņā, visiem transporta veidiem radīt dekarbonizācijas iespējas, pārejot uz jaunām un inovatīvām transporta tehnoloģijām ar zemu oglekļa emisiju līmeni;
  • Optimizēt transporta veidu integrāciju un starpsavienojumus, uzlabot transporta pakalpojumu sadarbspēju, nodrošināt transporta infrastruktūras pieejamību.

Plašāka informācija par konkursa uzsaukumu, nolikumu, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām kā arī citiem atbalsta dokumentiem ir pieejama Eiropas Komisijas izveidotās Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapā.

Plānotais laika grafiks izsludinātajam konkursam:

Konkursa izsludināšana

2015.gada 5.novembris

Termiņš iesniegšanai Satiksmes ministrijā

2016.gada 2.februāris

Termiņš iesniegšanai Eiropas Komisijā

2016.gada 16.februāris (plkst.17:00 pēc Briseles laika)

Projektu izvērtēšana Eiropas Komisijā

Februāris / Marts 2016

Konsultācijas CEF Koordinācijas komitejā

Jūnijs, 2016

Lēmumu pieņemšana Eiropas Komisijā

Jūlijs, 2016

Individuālo Finansēšanas līgumu parakstīšana

Sākot ar 2016.gada septembri

Noteiktajā termiņā iesniedzot projekta iesniegumu Satiksmes ministrijā, projekta iesniegumam būtu jāpievieno arī Finanšu ministrijas sākotnējais izvērtējums atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 10.pantam.

2015.gada 30.novembrī  INEA organizēja CEF Transporta Informācijas dienas. Ar tajās demonstrētajām prezentācijām varat iepazīties INEA mājas lapā.