Logo

Izsludināts konkurss EISI projektu pieteikšanai transporta infrastruktūras uzlabošanai

Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) ir izsludinājusi Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projektu pieteikumu atlases konkursu transporta infrastruktūras uzlabošanai. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 30. janvāra plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

Projektu pieteikumu uzsaukums izsludināts, pamatojoties uz Eiropas Komisijas (EK) 2021. gada 8. augusta Īstenošanas lēmumu, un tā mērķis ir palielināt TEN-T tīkla ilgtspēju, veicinot Eiropas Zaļā kursa mērķu 2050. gadam sasniegšanu.

Uzsaukuma ietvaros kopējais indikatīvais pieejamais finansējums ir 7 miljardi eiro, kas paredzēti atbalstam jaunas, modernizētas un uzlabotas Eiropas transporta infrastruktūras izveidei tādās jomās kā dzelzceļš (railways), iekšzemes ūdensceļi (inland waterways), jūras un iekšzemes ostas (maritime and inland ports), ceļu satiksmes drošība (road safety), dzelzceļa-autoceļu termināļi (rail-road terminals), multimodālas loģistikas platformas (multimodal logistic platforms), multimodālie pasažieru transporta mezgli (multimodal passenger hubs), viedas un sadarbspējīgas lietotnes transportam (smart and interoperable applications for transport), droša mobilitāte (safe and secure mobility) un infrastruktūras noturība (infrastructure resilience).

Plašāka informācija par uzsaukumu, atbalsta saņemšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu, atbalsta intensitāti, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām, kā arī citiem atbalsta dokumentiem pieejama EK mājas lapas sadaļā Funding&tender opportunities. Ja ir nepieciešami papildu skaidrojumi, aicinām izmantot Eiropas Komisijas mājas lapas sadaļu Support.

Vienlaikus spēkā esošais regulējums nosaka, ka projektu pieteicējiem no dalībvalstīm ir jāsaņem atbalsta vēstule projekta pieteikumam (Letter of support), ko transporta infrastruktūras projektiem izsniedz Satiksmes ministrija (SM). Līdz ar to projekta iesniedzējiem, kas plāno īstenot darbības Latvijas Republikas teritorijā, nepieciešams iesniegt savu projekta pieteikumu SM atbalsta vēstules saņemšanai ne vēlāk kā līdz 2024. gada 16. janvārim.

SVARĪGI! Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas CINEA un ne vēlāk kā 2024. gada 16. janvārī projekta iesniedzējiem, kas paredz īstenot darbības Latvijas Republikas teritorijā, nepieciešams iesniegt savu projekta pieteikumu SM, lai saņemtu (Letter of Support) atbalsta vēstuli.

Papildu informācijas iegūšanai aicinām piedalīties Virtuālajā Informācijas dienā (2023 CEF Transport call Info Day) šī gada 10. oktobrī (reģistrācija pieejama līdz 9. oktobra plkst. 12.00 (pēc Briseles laika)).

Infografika_EISI

Izsludināts konkurss militārās mobilitātes projektu atlasei transporta nozarē

Satiksmes ministrija (SM) informē, ka 2023. gada 3. maijā Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) izsludinājusi projektu iesniegumu atlases konkursu TEN-T pielāgošanai divējāda lietojuma civilai aizsardzībai Militārās mobilitātes finansējuma ietvaros (pētījumi, darbi, pētījumi un darbi). Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz šī gada 21. septembra plkst. 17:00 (pēc Briseles laika).

Militārās mobilitātes projektu īstenošanai transporta nozarē pieejamais finansējums ir 790 miljoni eiro. Tas tiks piešķirts visu veidu transporta līdzekļu nozares projektu īstenošanai, sākot no ceļu un infrastruktūras attīstības, beidzot ar dzelzceļa tīkla, ostu un lidostu pakalpojumu modernizēšanu un pilnveidošanu.

Plašāka informācija par izsludināto konkursu pieejama Eiropas komisijas mājaslapā sadaļā Funding & Tender Opportunities. Minētajā tīmekļvietnē atrodama informācija par šim mērķim atvēlēto finansējumu,  atbalsta saņemšanas nosacījumiem un intensitāti,  projektu pieteikuma veidlapas, vadlīnijas, kā arī citi saistītie dokumenti.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas CINEA, projekta iesniedzējiem, kas paredz īstenot darbības Latvijas Republikas teritorijā, nepieciešams iesniegt savu projekta pieteikumu SM ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms uzsaukumā norādīta projektu pieteikumu iesniegšanas beigu datuma, lai saņemtu (Letter of Support) atbalsta vēstuli.

Papildus vēršam uzmanību, ka projekta iesniedzējiem ir jāsaņem arī Aizsardzības ministrijas apliecinājums (Military network declaration) par transporta nozares projekta iesnieguma atbilstību Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku norādītajām militārās transporta infrastruktūras prioritātēm.