2022 CEF Transport call

Pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2021.gada 8.augusta Īstenošanas lēmumu un Daudzgadu darbības programmu (turpmāk – Darbības programma), 2022.gada 13.septembrī izsludināts Eiropas Komisijas uzsaukums 2022 CEF Transport Call (turpmāk – uzsaukums) projektu pieteikumu iesniegšanai atbalstam grantu veidā transporta infrastruktūras projektiem.

Darbības programmas vispārējais mērķis ir izveidot, attīstīt, modernizēt un pabeigt Eiropas komunikāciju tīklus, ņemot vērā Eiropas Savienības ilgtermiņa dekarbonizācijas saistības un tādējādi veicināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi un stiprināt teritoriālo, sociālo un ekonomisko kohēziju, kā arī veicināt kopīgu interešu projektu izstrādi attiecībā uz efektīviem, savstarpēji saistītiem un multimodāliem tīkliem un infrastruktūra ilgtspējīgai, gudrai, sadarbspējīgai, iekļaujošai, pieejamai, elastīgai, drošai mobilitātei.

Uzsaukuma ietvaros indikatīvais pieejamais finansējums ir 5,12 miljardi euro un paredzēts atbalstam jaunas, modernizētas un uzlabotas Eiropas transporta infrastruktūras izveidei tādās jomās, ka dzelzceļš (railways), jūras un iekšzemes ostas (maritime and inland ports), ceļu satiksmes drošība (road safety), dzelzceļa-autoceļu termināļi (rail-road terminals), multimodālas loģistikas platformas (multimodal logistic platforms), multimodālie pasažieru transporta mezgli (multimodal passenger hubs), viedas un sadarbspējīgas lietotnes transportam (smart and interoperable applications for transport), droša mobilitāte (safe and secure mobility), infrastruktūras noturība (infrastruktice resilience).

Vienlaikus lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar 2021.gada 7. jūlija Eiropas Komisijas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2021/1153, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (turpmāk – EISI) un atceļ Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014, ir mainīti dalībvalstu pienākumi un kompetences attiecībā uz EISI projektu uzraudzību 2021.-2027.gada plānošanas periodā. Dalībvalstīm ir deleģēts izsniegt atbalsta vēstuli projekta pieteikumam (Letter of support), kuru, transporta infrastruktūras projektu kontekstā, jāizsniedz Satiksmes ministrijai. Ņemot vērā, ka uzsaukuma ietvaros projektu pieteikumus Eiropas Komisijai var iesniegt līdz 2023.gada 18.janvārim (plkst. 17:00 pēc Briseles laika), pieteikumus atbalsta vēstules saņemšanai lūdzam iesniegt Satiksmes ministrijā vēlākais līdz 2023.gada 4.janvārim.

Plašāka informācija par projektu pieteikumu uzsaukumu, atbalsta saņemšanas nosacījumiem, attiecīgajai jomai pieejamo finansējumu, atbalsta intensitāti, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām, kā arī citiem atbalsta dokumentiem pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā Funding & tender opportunities, kā arī neskaidrību gadījumā lūdzam izmantot Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļu Support.

Aicinām iepazīties ar šo informāciju un izmantot iespēju uzdot Eiropas Komisijai jautājumus par projektu uzsaukuma prasībām, kā arī aicinām reģistrēties un piedalīties Virtuālajā informatīvajā dienā (2022 CEF Transport call Info Day) 5.oktobrī (reģistrācija pieejama līdz š.g. 3.oktobrim līdz plkst. 17.00 pēc Briseles laika).

2022 CEF Transport Military Mobility call

2022. gada 12. maijā izsludināts projektu iesniegumu atlases konkurss TEN-T pielāgošanai divējāda lietojuma civilai aizsardzībai Militārās mobilitātes finansējuma ietvaros (pētījumi, darbi, pētījumi un darbi) ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 29. septembrim plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

Kopumā pieejamais finansējums ir 330 miljn.euro.

Plašāka informācija par uzsaukumu, atbalsta saņemšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu, atbalsta intensitāti, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām, kā arī citiem atbalsta dokumentiem pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā Funding & Tender Opportunities, kā arī neskaidrību gadījumā lūdzam izmantot Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļu Support. Aicinām iepazīties ar šo informāciju un izmantot iespēju turpat uzdot jautājumus par projektu uzsaukuma prasībām, kā arī reģistrēties pasākumam Virtual Information Day, kas norisināsies š.g. 5.jūlijā tiešsaitē.

Lūdzam ņemt vērā, ka pirms projekta pieteikuma iesniegšanas Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrai (CINEA), projekta iesniedzējam, kas projekta ietvaros paredz īstenot darbības Latvijas Republikas teritorijā, nepieciešams iesniegt savu projekta pieteikumu Satiksmes ministrijā ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms uzsaukumā norādīta projektu pieteikumu iesniegšanas beigu datuma atbalsta vēstules (Letter of Support) saņemšanai.