Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Politikas plānošanas dokumenta projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ceļu satiksmes dalībnieki (transportlīdzekļu vadītāji, gājēji, velosipēdisti u.c.), ceļu satiksmes drošības politikas veidotāji un īstenotāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ceļu satiksmes drošība skar ikvienu iedzīvotāju neatkarīgi no tā, vai tas ir gājējs, velosipēdists vai vieglā auto vadītājs. Tāpat arī mūsdienu transporta sistēmas turpmākie attīstības tempi rada nopietnus izaicinājumus tālākas ceļu satiksmes drošības politikas veidotājiem. Globālā mērogā šie izaicinājumi ir galvenokārt saistīti ar šādiem aspektiem: straujiem urbanizācijas tempiem, nepietiekošiem drošības standartiem gan transportlīdzekļos, gan infrastruktūrai, dažādu iepriekš pieņemtu būtisku lēmumu izpildes kontroles trūkums, ceļu satiksmes dalībnieku attieksme (transportlīdzekļu vadīšana noguruma stāvoklī, alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, atļautā ātruma pārsniegšana, drošības jostu nelietošana u.c.).

Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, lai sasniegtu izvirzīto politikas rezultātu -  2030.gadā ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaita samazinājums 50% apmērā pret 2020.gadu.

Plāns paredz noteiktus rīcības virzienus ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, nosakot atbildīgās institūcijas un rīcības virzienu īstenošanas termiņus un tiem nepieciešamo finansējumu.

Plānā tiek pievērsta uzmanība faktoriem, kas tiešā mērā ietekmē ceļu satiksmes drošību (CSNg skaitu, tajos bojāgājušo un cietušo skaitu). Jānorāda, ka ceļu satiksmes drošības ir atkarīga no trīs pamata faktoriem: no cilvēka (satiksmes dalībnieka), TL (tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma) un apkārtējās vides (ceļu infrastruktūras).

Lai plānā noteikto mērķi, ir noteikti rīcības virzieni:

  • drošs ceļu satiksmes dalībnieks;
  • droša vide;
  • drošs transportlīdzeklis

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 25. februārī.

7.

Dokumenti

Politikas plānošanas dokumenta projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 4. februārim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv.