Attels

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) attīstība

Projekts sekmīgi noslēdzies

Satiksmes ministrija informē, ka sekmīgi ir noslēdzies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.  pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstībaprojekts “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)”.

Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma SKLOIS tika izstrādāta kā jauna valsts informācijas sistēma struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda ietvaros un ieviesta ekspluatācijā 2015.gadā.

Pašlaik, SKLOIS2 projekta ietvaros šī sistēma būtiski papildināta un nodots lietotājiem jauns sistēmas lietotāja interfeiss (GUI), ir izstrādātas daudzas jaunas funkcionalitātes dažādās jomās. Ir izstrādāti un ieviesti ļoti daudzi sistēmas lietojamības uzlabojumi, kuri būtiski atvieglo datu ievadi un turpmāko datu apstrādi.

Pēdējā SKLOIS2 projekta posmā tika izstrādāti un ieviesti papildinājumi, kas nodrošināja kuģu apgādes muitošanas vajadzībām elektronisku reģistrāciju un uzskaiti, ziņošanas datu papildinājumi pasažieru glābšanas vajadzībām, kuģu kustības ienākšanas un iziešanas laika automātisku uzstādīšanu un SKLOIS sniegto datu automātisku labošanu un saskaņošanu ar kontrolējošām valsts pārvaldes iestādēm.

ProjektsStarptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)”

Projekta pamats: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.  pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”.

Vienošanās ar CFLA Nr.2.2.1.1/17/I/020 par projekta ieviešanu noslēgta 08.03.2018

Projekta realizētājs: Satiksmes ministrija (SM).

Projekta partneri: VAS “Latvijas jūras administrācija” (JA), Aizsardzības ministrija (AM).

Projekta pamatdati.

Projekta kopējās izmaksas: 2 miljoni EUR (t.sk. ERAF finansējums 1,7 miljoni EUR, Valsts budžeta finansējums – 300 000 EUR).

Projekta ilgums: 08.03.2018 – 07.03.2021. kopā 36 mēneši. Projektam bija viens pagarinājums par 2 mēnešiem.

Sasniegtie projekta iznākuma rādītāji  :

 1. Pilnveidoti darbības procesi –15;
 2. Izveidoti e-pakalpojumi – 3;
 3. Atvērto datu kopas – 5.

Projekts tika pabeigts paredzētajā laikā, sasniegti visi iznākuma rādītāji. Izmaksu ietaupījums 56 651 EUR

Projekta rezultātu uzturēšana un turpmākā attīstība:

 • Gan SKLOIS , gan projekta rezultātu uzturēšanai paredzēta 05.00.00 valsts budžeta programma «Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana».
 • Projekta laikā izstrādāto SKLOIS papildinājumu  garantijas periods – 2 gadi.
 • SKLOIS2 projekta uzturēšanas un kontroles posms līdz 07.03.2026.
 • 2022.gads  - nākamā SKLOIS attīstības posma sākums integrācijai vienotajā Eiropas Jūras logā «e-MSW».

 

Informācija:
Olita Magone
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta projekta vadītāja
tālrunis 67028042; e-pasts: olita.magone@sam.gov.lv

Informācija sagatavota 05.03.2021.

Projekta aktualitātes

Satiksmes ministrija informē, ka pabeigts darbs pie projekta “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” pamata funkcionalitātes izstrādes un ieviešanas.

Pašlaik SKLOIS ir izstrādāts un nodots lietotājiem jauns sistēmas lietotāja interfeiss (GUI), ir izstrādātas daudzas jaunas funkcionalitātes un biznesa procesu atbalsts. Ir izstrādāti un ieviesti ļoti daudzi sistēmas lietojamības uzlabojumi, kuri būtiski atvieglo datu ievadi un turpmāko datu apstrādi. Papildus,  SKLOIS ir uzsākuši darbu šādi jauni papildinājumi:

 1. Latvijas karogvalsts kuģu tehniskās uzraudzības procesa atbalsts,
 2. Ostas valsts kontroles inspekcijas (uz ārvalstu kuģiem) rezultātu pieejamības nodrošināšana,
 3. Ostu pakalpojumu uzskaites aprēķina kontrole,
 4. Ostu un ostu iekārtu aizsardzības informācijas pieejamības nodrošināšana,
 5. Plaša spektra un apjoma funkcionalitātes un lietojamības uzlabojumi jau esošajos moduļos,
 6. Grafiska jūras karte, kas ļauj no kartes skata piekļūt lietotājam nepieciešamajai informācijai,
 7. Būtiski paplašinātas sistēmas paziņojumu izsūtīšanas un saņemšanas iespējas,
 8. Paplašināts atskaišu un pārskatu modulis,
 9. Izstrādāts operatīvās situācijas ostā datu apstrādes modulis un citi.

Pašlaik ir sagatavoti projekta grozījumi, lai to pagarinātu līdz 07.03.2020. un maksimāli izmantotu ERAF pieejamo finansējumu projekta laikā pieņemto normatīvo aktu prasību iestrādei SKLOIS. Projekta grozījumi paredz jaunu izstrādes posmu, kurā SKLOIS tiks papildināta ar šādām iespējām:

 • Kuģu apgādes muitošanas vajadzībām moduļa izstrāde,
 • Ziņošanas papildināšana pasažieru glābšanas vajadzībām,
 • Kuģu kustības ATA/ATD laika automātisku uzstādīšanu no AIS sistēmas,
 • SKLOIS sniegto deklarāciju datu automātiskas labošanas un saskaņošanas iespējas izstrāde un citi papildinājumi.

ProjektsStarptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)”

Projekta pamats: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.  pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”.

Projekta realizētājs: Satiksmes ministrija (SM).

Projekta partneri: VAS “Latvijas jūras administrācija” (JA), Aizsardzības ministrija (AM).

Informācija:
Olita Magone
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta projekta vadītāja
tālrunis 67028042; e-pasts: olita.magone@sam.gov.lv

Informācija sagatavota 14.12.2020.

Projekta aktualitātes.

Satiksmes ministrija informē, ka turpinās darbs pie projekta “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” ieviešanas. Kopumā projektu plānots ieviest līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta izstrāde ir sadalīts 4 posmos. Katrā posmā tiek izstrādāta sava funkcionalitāte.

Pašlaik ir izstrādāta un nodota pasūtītājam sistēmas papildinājumu 3.posma funkcionalitāte, kuras būtiskākie moduļi ir Latvijas karogvalsts kuģu tehniskās uzraudzības procesa atbalsts, ostas valsts kontroles inspekcijas (uz ārvalstu kuģiem) rezultātu pieejamības nodrošināšana, ostu pakalpojumu uzskaites aprēķina kontrole un ostu un ostu iekārtu aizsardzības informācijas pieejamības nodrošināšana. Papildus sistēmā ir izstrādāti vairāki funkcionalitātes un lietojamības uzlabojumi jau esošajos moduļos.

3.posma laikā ir pieņemti Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra noteikumi Nr.92."Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi", kā arī valsts sekretāru sanāksmē 28.05.2020. pieteikts "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"" (VSS-436). Minētie tiesību aktu projekti ir pamats SKLOIS darbībai un jaunu moduļu izstrādei.

Projekta izstrādes laikā ir veiktas izmaiņas un pieņemti vairāki jauni normatīvie akti, kuriem ir būtiska ietekme uz Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā iekļauto biznesa procesu atbalstu:

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/883 par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES un atceļ Direktīvu 2000/59/EK;
 2. Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra noteikumi Nr.83 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 “Noteikumi par ostu formalitātēm”” ;
 3. Ministru kabinetā iesniegts Ministru kabineta noteikumu projekts “Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē” (VSS-306).

Pamatojoties uz minēto normatīvo aktu prasībām, kā arī lai lietderīgi izmantotu projekta finansējumu, Satiksmes ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumā Nr.460 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 37.0 versija)”” projektu, kas paredz SKLOIS2 projekta pagarinājumu par 12 mēnešiem līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekts “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)”

Projekta pamats: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”.

Projekta realizētājs: Satiksmes ministrija (SM).

Projekta partneri: VAS “Latvijas jūras administrācija” (JA), Aizsardzības ministrija (AM).

Informācija:
Olita Magone
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta projekta vadītāja
tālrunis 67028042; e-pasts: olita.magone@sam.gov.lv

Informācija sagatavota 29.05.2020.

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) attīstība.

Satiksmes ministrija turpina darbu pie ERAF projekta “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” ieviešanas. Jūlijā ir sekmīgi pabeigta un ieviesta produkcijā projekta 2.posma funkcionalitāte Kopumā projekts tiks ieviests līdz 2020.gadam, un tas ir sadalīts 4 posmos. Katrā posmā tiek izstrādāta sava funkcionalitāte.

Satiksmes ministrija informē, ka turpinot darbu pie projekta “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” ieviešanas, ar 13.decembri ir ieviests datu apmaiņas risinājums starp Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (turpmāk – SKLOIS) un Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS ), uzlabojot un paātrinot eksporta formalitāšu kārtošanas procesu kravām, kas tiek izvestas ar jūras transportu. SKLOIS un EMDAS sasaiste paredz līdz šim brīdim manuālo kuģu kravas dokumentu salīdzināšanu divās sistēmās aizstāt ar elektronizētu starp sistēmu datu salīdzināšanu un nodošanu tālākai izmantošanai izvešanas procesa noformēšanai. Tehniskais risinājums paredz automatizētu Iekraušanas paziņojuma pieņemšanu SKLOIS, eksporta Ierašanās paziņojuma pieņemšanu EMDAS un eksporta deklarāciju noslēgšanu.

Minētā funkcionalitāte ir izstrādāta sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi un paredz, ka izmantojot SKLOIS jau ievadīto informāciju, tiek būtiski atvieglots pārvaldes darbinieku darbs un to kompetences procedūras ir iespējams veikt daudz ātrāk.

Projekts “Starptautiskās kravu loģistikas un ostuinformācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)”

Projekta pamats: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”.

Projekta realizētājs: Satiksmes ministrija (SM).

Projekta partneri: VAS “Latvijas jūras administrācija” (JA), Aizsardzības ministrija (AM).

Informācija:
Olita Magone
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta projekta vadītāja
tālrunis 67028042; e-pasts: olita.magone@sam.gov.lv

Informācija sagatavota 12.12.2019.

 

Attels

 

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) attīstība.

Satiksmes ministrija turpina darbu pie ERAF projekta “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” ieviešanas. Jūlijā ir sekmīgi pabeigta un ieviesta produkcijā projekta 2.posma funkcionalitāte Kopumā projekts tiks ieviests līdz 2020.gadam, un tas ir sadalīts 4 posmos. Katrā posmā tiek izstrādāta sava funkcionalitāte.

Pirmais jeb uzsākšanas posms tika realizēts 2019.gada pēdējā ceturksnī. Tā laikā ir izstrādāta mobilā aplikācija ziņošanai saskaņā ar 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.339 “Noteikumi par ostu formalitātēm” prasībām. Šī mobilā aplikācija ir paredzēta cilvēku meklēšanas un glābšanas vajadzībām.

Otrais posms tika realizēts 2019.gada pirmajā pusgadā, kurā ir iekļautas šādas aktivitātes:

 • Nacionālās SSN un SKLOIS sistēmas apvienošanas turpināšana. Abu sistēmu apvienošana nodrošinās vienotu pieeju gan ziņošanai par ostu formalitātēm, gan centralizētai jūras kravu pārvadājumu loģistikas datu elektroniskai apmaiņai ar Eiropas SSN sistēmu;
 • Atbilstoši Valsts robežsardzes pieprasījumam, ir veikti programmatūras papildinājumi, lai SKLOIS un Valsts robežsardzes sistēmu sadarbība būtu daudz ātrāka un neaizkavētu kuģu un pasažieru plūsmu,
 • Izstrādāta un ieviesta jauna Latvijas karogvalsts kuģu tehniskās uzraudzības processa funkcionalitāte, kas ļaus kuģu īpašniekiem vai valdītājiem elektroniski veikt kuģu tehnisko reģistrāciju un sertifikāciju;
 • Izstrādāta jauna funkcionalitāte baržu un liellaivu ziņošanai par ienākšanu ostā vai iziešanu no ostas;
 • Atbilstoši SKLOIS lietotāju vajadzībām, veikti plaši uzlabojumi pilnvarojuma risinājumā starp personām, notifikācijas servisu papildinājumi un lietotāju darba vietu uzlabojumi.

Projekts “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)”

Projekta pamats: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”.

Projekta realizētājs: Satiksmes ministrija (SM).

Projekta partneri: VAS “Latvijas jūras administrācija” (JA), Aizsardzības ministrija (AM).

Informācija:
Olita Magone
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta projekta vadītāja
tālrunis 67028042; e-pasts: olita.magone@sam.gov.lv

Informācija sagatavota 22.06.2019.

 

Attels

Sekmīgi uzsākta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) attīstības projekta ieviešana.

SKLOIS projekta mērķis ir sakārtot un pilnveidot uzņēmējdarbības vidi un palielināt Latvijas tranzīta un kravu loģistikas sektorā strādājošo konkurētspēju. Attīstot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu tiks nodrošināta turpmāka “vienas pieturas aģentūras” attīstība starptautisko jūras kravu loģistikas jomā, kā arī uzsākta vairāku jaunu procesu elektronizācija kuģošanas drošības un ostu kontroles jomā.

Kopumā projekts tiks ieviests līdz 2020.gadam, un tas ir sadalīts 4 posmos. Katrā posmā tiek izstrādāta sava funkcionalitāte.

Pirmais jeb uzsākšanas posms tika realizēts 2019.gada pēdējā ceturksnī. Tā laikā ir izstrādāta mobilā aplikācija ziņošanai saskaņā ar 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.339 “Noteikumi par ostu formalitātēm” prasībām. Šī mobilā aplikācija ir paredzēta cilvēku meklēšanas un glābšanas vajadzībām.

Aplikācija ir paredzēta ērtākai un vieglākai ziņošanai par braucieniem ar jahtām, zvejas kuģiem un citiem peldlīdzekļiem.

Aplikācija automātiski nosūta ziņotāja mobilās ierīces koordinātes, lai, nepieciešamības gadījumā, Krasta apsardzes dienests varētu rīkoties atbilstoši savai kompetencei. Vienlaicīgi – sistēmā ir paredzēta arī SOS poga ārkārtas situācijām.

Aplikāciju var bezmaksas lejupielādēt mobilajā ierīcē. Reģistrējoties vienu reizi, lietotāja dati saglabājas, kas ļauj viegli reģistrēt ceļotāja faktisko izbraukšanas un ierašanās laiku ostā. Uzsākot 2019.gada vasaras kuģošanas sezonu, Satiksmes ministrija sniegs plašāku informāciju par aplikācijas pieejamību un lietošanu visām ostām, kā arī kuģotāju pārstāvniecībām.

Vienlaicīgi pirmajā posmā ir uzsākts darbs divu informācijas sistēmu apvienošanai. Projekta laikā tiks pilnībā apvienota Nacionālās SSN un SKLOIS sistēmas funkcionalitāte, kas nodrošinās vienotu pieeju gan ziņošanai par ostu formalitātēm, gan centralizētai jūras kravu pārvadājumu loģistikas datu elektroniskai apmaiņai, kā arī datu apmaiņai ar Eiropas SSN sistēmu. Jāuzsver, ka abu sistēmu integrācijas procesa laikā SKLOIS lietotājiem nemainīsies darba atbalsts sistēmā, lietotāji “nesajutīs” izmaiņas, kas varētu ietekmēt darbu. Vienlaicīgi – sistēmu integrācijas process neparedz vienas vai otras sistēmas darbības pārtraukumus.

Viena no pirmā posma sarežģītākajām aktivitātēm ir sistēmu fiziska pārcelšana no Krasta apsardzes dienesta telpām un VAS “Latvijas Jūras administrācija” datu centru, ko patstāvīgi veica VAS “Latvijas Jūras administrācija” un Krasta apsardzes dienesta darbinieki.

Sākot no 2019. gada 1. janvāra, SKLOIS sistēmas turētāja funkcijas pildīs VAS “Latvijas Jūras administrācija”. Jūras administrācijas darbinieki nodrošinās piekļuvi SKLOIS un sniegs atbalstu lietotājiem.

2019.gadā, turpinot SKLOIS attīstības projekta ieviešanu, tiek plānots izstrādāt SKLOIS un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) integrācijas papildinājumus, īstenojot SKLOIS dokumentu iesniegšanas formu un informācijas apstrādes darbplūsmas izmaiņas. Tiks ieviesta automātiska ziņu sniegšana EMDAS par kuģu iziešanu no ostas, kas uzlabos Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes darbinieku dienesta funkciju izpildi, ļaujot automātiski noslēgt eksporta deklarācijas un novērst nepieciešamību veikt manuālas darbības deklarāciju noslēgšanai.

Vienlaicīgi nākamajos projekta posmos tiks paplašināta Valsts robežsardzei un Pārtikas un veterinārajam dienestam domātā SKLOIS funkcionalitāte.

2019.gadā SKLOIS sistēmā tiks izveidotas jaunas lietotāju darba vietas, kuras tiks pielāgotas konkrētajam lietotājam un tā pienākumu atbalstam sistēmā. Piemēram – tiks izveidotas komersantu darba vietas atkarībā no kravas tipa, kas tiek pārvadāta. Tas būtiski atvieglos ziņu sniegšanu un citas formalitātes sistēmā.

Paralēli jaunajai SKLOIS funkcionalitātei, vienlaicīgi tiks strādāts pie turpmākās nacionālās SSN sistēmas un SKLOIS apvienošanas.

Lai nodrošinātu likumdošanas bāzi projekta realizācijai un sistēmu apvienošanai 2018.gadā ir stājies spēkā likums "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā", kā arī sagatavoti un izskatīti Ministru kabinetā:

1) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 “Noteikumi par ostu formalitātēm””

2) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 “Ostas valsts kontroles kārtība””

3) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.746 “Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību””

4) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 “Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība””

2019.gada pirmajā pusē tiks sagatavota un iesniegta Ministru kabinetā jauna Ministru kabineta noteikumu redakcija, kas, atbilstoši “Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” dotajam deleģējumam, noteiks prasības SKLOIS sistēmas darbībai un izmantošanai.

Projekts “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)”

Projekta pamats: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”

Projekta realizētājs: Satiksmes ministrija (SM).

Projekta partneri: VAS “Latvijas jūras administrācija” (JA), Aizsardzības ministrija (AM).

Informācija:
Olita Magone
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta projekta vadītāja
tālrunis 67028042; e-pasts: olita.magone@sam.gov.lv

Satiksmes ministrija uzsākusi projekta “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” ieviešanu.

Projekta pamats: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”

Projekta realizētājs: Satiksmes ministrija (SM).

Projekta partneri:. VAS “Latvijas jūras administrācija” (JA), Aizsardzības ministrija (AM).

Projekta virsmērķis ir sakārtot un pilnveidot uzņēmējdarbības vidi un palielināt Latvijas tranzīta un kravu loģistikas sektorā strādājošo konkurētspēju. Attīstot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) tiks nodrošināta turpmāka “vienas pieturas aģentūras” attīstība starptautisko jūras kravu loģistikas jomā, kā arī uzsākta vairāku jaunu procesu elektronizācija kuģošanas drošības un ostu kontroles jomā..

Projekta mērķi:

 • M1. Eiropas Savienības saistošo normatīvo prasību izpildes nodrošināšana.
 • M2. Publisko kontroles institūciju darba produktivitātes un savstarpējās sadarbības starptautisko jūras kravu pārvadājumu kontroles procesā efektivitātes paaugstināšana.
 • M3. Administratīvā sloga samazināšana komersantiem kravu loģistikas un transporta jomā:

Galvenās darbības projekta mērķu sasniegšanai:

Kā galvenā projekta darbība plānota “SKLOIS pilnveidošana”.

Darbības ietvaros tiks apvienota SKLOIS un nacionālās Safe Sea Net (SSN) sistēmas funkcionalitāte vienā informācijas sistēmā SKLOIS/SSN un veikti tās papildinājumi un pilnveidojumi, kuru rezultātā tiks attīstīti 15 publiskās pārvaldes procesi, izstrādāti 3 e-pakalpojumi un nodrošināta 5 atvērto datu kopu pieejamība publiskai izmantošanai.

Projekta ietvaros tiks realizētas šādas darbības:

 1. SKLOIS un SSN sistēmas integrācija vienotā informācijas sistēmā.

Projekts paredz, ka fiziski un loģiski tiks apvienotas esošā SKLOIS un SSN sistēma vienotā valsts informācijas sistēmā, nodrošinot abu sistēmu funkciju izpildi, kā arī optimizējot nefunkcionālo prasību realizāciju apvienotajā SKLOIS/SSN sistēmā.

 1. SKLOIS/SSN programmatūras pilnveidošana.

Projekts paredz liela apjoma papildinājumu un lietojamības uzlabojumu izstrādi SKLOIS un SSN sistēmā līdz šim realizētajos procesos, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un apkopotajām lietotāju vajadzībām.

 1. Esošo SKLOIS/SSN pakalpju pilnveidojumi un jaunu pakalpju izstrāde.

Projekts paredz starpsistēmu saskarņu funkcionalitātes paplašināšanu, kā arī jaunu saskarņu izstrādi, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp publiskās pārvaldes informācijas sistēmām ieviešot “vienas pieturas aģentūras” principu kuģošanas un kravu loģistikas jomā. Vienlaicīgi ir paredzēta atvērto datu pieejamība un publicēšana publiskai izmantošanai citās informācijas sistēmās.

 1. Darbības procesu elektronizācija SKLOIS/SSN.

Paredzēts izstrādāt un iekļaut SKLOIS/SSN sistēmā jaunu biznesa procesa atbalstu, jo to izpilde ir balstīta uz sistēmā jau apkopoto datu pamata. Jaunie procesi atbalsta VAS “Latvijas jūras administrācija” un ostu pārvaldes uzdevumus kuģošanas drošības un ostu valsts kontroles jomās.

 1. E-pakalpojumu izveide.

Komersantu un publiskās pārvaldes administratīvā sloga atvieglošanai paredzēts izstrādāt e-pakalpojumus “Kuģu inspekcijas rezultāti”, “Kuģa tehniskās apskates pieteikšana” un “Informācija par kuģa tehnisko apskati un sertifikātiem”, kas novērsīs vairākkārtīgu vienādu dokumentu iesniegšanu dažādās iestādēs un paaugstinās to pieejamību kontroles nodrošināšanai.

 1. Loģistikas nozares (t.sk.jūras pārvadājumu) datu uzkrāšana un publicēšana.

Projekts paredz izveidot loģistikas nozares datu, kas saistīti ar starptautisko kravu pārvadājumiem ar jūras transportu, saglabāšanu un pieejamību, vienlaicīgi nodrošinot to atkalizmantošanu.

 1. Mobilās aplikācijas izstrāde ostu formalitāšu kārtošanai mazajiem kuģiem un laivām.

Ievērojot mazo kuģu un laivu ziņošanas specifiku (mazs datu apjoms, īss laika sprīdis ziņošanai, mobilitāte), projekts paredz izstrādāt mobilo aplikāciju, lai nodrošinātu ziņošanas formalitāšu kārtošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 1. Lietotāju vajadzību analīze.
 2. Informācijas sistēmas pilnveidojumu ieviešanas dokumentācijas izstrāde.
 3. Informācijas sistēmas pilnveidojumu ieviešana.

Citas projektā plānotās darbības:

 • Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana,
 • SKLOIS pilnveidošanas sagatavošana, tajā skaitā projekta apraksta sagatavošana iekļaušanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā un tehniskās specifikācijas izstrāde SKLOIS programmatūras pilnveidošanai,
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aparatūras un iekārtu iegāde (SKLOIS/SSN darbības nodrošināšanai JA telpās),
 • SKLOIS/SSN pilnveidojumu izstrādes kvalitātes kontrole, tajā skaitā informācijas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole, informācijas sistēmas testēšana un izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits,
 • Publicitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitāti, saziņu un vizuālās identitātes prasībām.

Projekta rezultāta rādītāji:

 1. Nodrošināta Direktīvas 2010/65/ES izpilde pilnā apmērā (ņemot vērā plānotās izmaiņas).
 2. Nodrošināta Eiropas Savienības muitas kodeksa izmaiņu prasību izpilde.
 3. Nodrošināta Šengenas robežu kodeksa grozījumu izpilde .
 4. Paaugstināts ar jūras drošību saistīto elektronisko dokumentu aprites īpatsvars, 2023.g. sasniedzot 50% no kopapjoma.
 5. Paaugstināts ar ostas formalitātēm saistīto elektronisko dokumentu aprites īpatsvars, 2023.g. sasniedzot 70% no kopapjoma.
 6. Uzlaboti 15 elektronizēto kontroles procesi.
 7. Samazināts ostas formalitāšu kārtošanai patērētais laiks, 2023.g. sasniedzot 20% samazinājumu kopumā.

Projekta kopējās izmaksas: 2 miljoni EUR (t.sk. ERAF finansējums 1,7 miljoni EUR, Valsts budžeta finansējums – 300000 EUR).

Projekta īstenošanas laiks : 2017.gada 4.ceturksnis – 2020.gada 3.ceturksnis. 36 mēneši.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums SAM rezultāta rādītājos:

Iepriekšējā plānošanas periodā (2007. -2013.) Satiksmes ministrija atbilstoši izvirzītajām prioritātēm un Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros ir realizējusi projektu “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrāde, integrācija un e-pakalpojumu izstrāde”. Pamatojoties uz izvēlēto un Ministru kabinetā apstiprināto sistēmas izstrādes pieeju, SKLOIS ir realizēta kā sistēmu integrators ar paplašinātu funkcionalitāti, kas nodrošina būtiskākās informācijas elektronisku apriti starp pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem. Esošais risinājums nodrošina būtisku progresu starptautisko pārvadājumu procesā iesaistītās informācijas un dokumentācijas aprites elektronizācijā, taču, mainoties ES un nacionālajiem normatīvajiem aktiem transporta un loģistikas jomā un attīstoties pārvadājumu loģistikas biznesa procesiem, ir nepieciešams pilnveidot/ papildināt jau ieviestos risinājumus, kā arī SKLOIS izstrādāt jaunas funkcionalitātes.

Šī projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kuru izpildes rezultātā tiks sniegts ieguldījums SAM rezultātu rādītāju sasniegšanā. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstības projekts ir vērsts uz starptautiskās kuģniecības, kuģniecības drošības un loģistikas nozares procesu efektivitātes uzlabošanu, sniedzot iespēju efektīvāk veikt ikdienas pienākumus loģistikas nozares komersantu, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācijas” (JA) un citu iestāžu darbiniekiem. Realizējot projektu, palielināsies komersantu īpatsvars, kuri varēs kārtot kuģošanas un loģistikas formalitātes, t.sk. ostas formalitātes elektroniski, visu nepieciešamo informāciju iesniedzot vienu reizi SKLOIS sistēmā. Projekta ietvaros tiks pilnveidots valsts kontroles dienestu sadarbības process, kā rezultātā mazināsies administratīvais slogs gan komersantiem, gan kontroles dienestu darbiniekiem.

Projekta aktivitātes sniegs šādu ieguldījumu SAM rezultātos:

 • tiks pilnveidoti 15 darbības procesi.

Papildus tiks sasniegti šādi rādītāji:

 • tiks izveidoti 3 e- pakalpojumi;
 • tiks publicētas 5 atvērto datu kopas.

Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir 3 461 790, ekonomiskā ienesīguma norma ir 38,69%, un ieguvumu, izmaksu attiecība ir 2,51.

Informācija:
Olita Magone
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta projekta vadītāja
tālrunis 67028042; e-pasts: olita.magone@sam.gov.lv

Informācija sagatavota 27.12.2018