Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

www.csdd.lv

Pamatkapitāls: 23 117 317 EUR

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) ir valsts akciju sabiedrība, kas saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu un CSDD Statūtiem nodarbojas ar transportlīdzekļu reģistrāciju, autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecību izsniegšanu, tehniskās apskates nodrošināšanu, veic ceļu drošības auditu un vispārēju pārraudzību, kā arī veido un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, informē un izglīto ceļu satiksmes dalībniekus. CSDD nodrošina arī Rīgas Motormuzeja, tā Bauskas filiāles un Biķernieku kompleksās sporta bāzes darbību.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2 un 3.punktam.

Stratēģiskais mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un inovatīvu ieguldījumu ilgtspējīgas satiksmes drošības paaugstināšanā, uzturēt un attīstīt transportlīdzekļu un iekšējo ūdeņu kuģošanas līdzekļu uzskaites un vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus, transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa apskates un kontroles pakalpojumus, kā arī uzturēt nozīmīgus ar satiksmes jomu saistītus infrastruktūras objektus.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

SIA „Auteko & TÜV Latvija” (CSDD daļu īpatsvars – 51%), adrese: Antenas iela 2, Rīga, LV - 1004.

- SIA „Scantest” (CSDD daļu īpatsvars – 20%), adrese: Krasta iela 12, Grobiņa, LV - 3400;

- SIA „Venttests” (CSDD daļu īpatsvars – 50%), adrese: Ganību iela 154,Ventspils, LV - 3601;

- SIA „Autests” (CSDD daļu īpatsvars – 20%), adrese: Austrumu iela 4, Ogre, LV – 5001

Ar Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta rīkojumu Nr.457 “Par atļauju izbeigt līdzdalību un pārdot valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Auteko & TÜV Latvija", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Scantest", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Venttests" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autests" kapitāla daļas”  pieņemts lēmums  izbeigt līdzdalību  minētajās kapitālsabiedrībās.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://www.csdd.lv/finanses/2019-gada-finansu-parskati

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2019.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes- 2 433 645 EUR

Par 2018.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes-2 397 354 EUR

https://www.csdd.lv/finanses/informacija-par-veiktajam-iemaksam-valsts-vai-pasvaldibu-budzetos-un-sanemto-valsts-budzeta-finansejumu

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots