Publikācijas datums:
03082020
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Gogoļa iela 3, Rīga
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja
Kontakti

Žaneta Jansone

zaneta.jansone [at] sam.gov.lv

Satiksmes ministrija aicina iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei (atlasei) elektronisku risinājumu izstrādei Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto prasību, kas attiecas uz personām, kurām ir pienākums aizpildīt apliecinājumus, nodrošināšanai. Plašāka informācija atrodama pievienotajā dokumentā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 5. augusts plkst.17.00.

 

Satiksmes ministrijas organizētās tirgus izpētes (atlases)

 „Ieceļotāju uzskaites kontroles elektroniskās sistēmas izveide”

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

 1. Pasūtītājs: Satiksmes ministrija (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr. 90000088687, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, tālrunis: 67028210.
 2. Līguma priekšmets: Ieceļotāju uzskaites kontroles elektroniskās sistēmas izveide atbilstoši Instrukcijai pievienotajai Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1.), kas satur veicamā darba aprakstu, par kuru pretendentiem jāsniedz piedāvājums.
 3. Finansējuma avots: Līguma izpilde tiek finansēta no valsts budžeta.
 1. Līguma izpildes vieta un darbības laiks: Līguma izpildes vieta: Rīga, Latvija. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.
 2. Kontaktpersona: Žaneta Jansone, tālrunis: 67028258, e-pasts: zaneta.jansone@sam.gov.lv.
 3. Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana:
  1. Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta uz Instrukcijas 5.punktā minētās kontaktpersonas e-pasta adresi.
  2. Ja piegādātājs pieprasa papildu informāciju par Instrukciju, Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.
 4. Piedāvājuma iesniegšana:
  1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 5.augusta plkst.17:00, nosūtot elektroniski uz Instrukcijas 5.punktā noteiktās kontaktpersonas e-pasta adresi. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un netiks izskatīti.
  2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu mainīt, grozīt, papildināt vai labot.
  3. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.
 5. Piedāvājumu atvēršanas kārtība
  1. Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta.
  2. Pirms piedāvājumu vērtēšanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka tas ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā, kā arī nav saistīts ar kādu no Pretendentiem Publisko iepirkuma likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē.
  3. Saņemot rakstisku Pretendenta pieprasījumu izsniegt piedāvājuma atvēršanas atspoguļojumu (Pretendentu nosaukumi un to piedāvātās cenas), komisija to sagatavo 2 (divu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
 6. Prasības piedāvājuma sagatavošanai un noformēšanai:
  1. Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Instrukcijas pielikumos pievienotajām formām.
  2. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību Instrukcijas prasībām (formu paraugiem), kā arī nodrošina dokumenta atvēršanas, nolasīšanas un meklēšanas iespējas.
  3. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.
  4. Pretendenta piedāvājuma dokumentus, kurus, ievērojot piedāvājuma formās noteikto parakstīšanas kārtību, jāparaksta Pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, Pretendents paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
  5. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, Pretendents piedāvājumam pievieno pilnvaru (skenēts dokuments pdf formātā). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.
  6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.
  7. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrād āšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
  8. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
  9. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Instrukcijā (t.sk. tā pielikumos) ietvertos nosacījumus.
  10. Instrukcijā noteiktās prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas piedalīties tirgus izpētē (atlasē) un iegūt tiesības slēgt pakalpojuma līgumu.
  11. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
 7. Līguma priekšmeta daļas: Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu apjomu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
 8. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti:
  1. Pretendentam jāsniedz:

Nr.

Prasība

Pretendenta iesniedzamā informācija

1.

Pretendentam (juridiskai personai vai personu apvienībai)  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. gadā) vai vēlāk 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir jābūt pieredzei 3 (trijos) projektos, kur katrā projektā ir izstrādāta informācijas sistēma (pabeigta un pasūtītājam nodota), kas ietver vismaz 100 000 apmeklējumus gadā un projekta finanšu apjoms katram projektam ir vismaz 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN. Vismaz vienā projektā ir jābūt realizētai integrācijai ar vismaz 1 citu informācijas sistēmu.

Pieredzi var apliecināt, ja pieredzi apliecinošo projektu ietvaros veiktie darbi ir pabeigti un nodoti konkrētā līguma pasūtītājam.

Pretendenta pieredzes saraksts par līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanu, kas sagatavots atbilstoši pielikuma Nr.3 formai.

 

Pretendents par piegādēm, kuras iekļautas Pretendenta pieredzes apliecinājumā var pievienot atsauksmes vēstules.

 

2.

Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados (2017., 2018. un 2019. gadā) vismaz vienā gadā jābūt gada neto finanšu apgrozījumam ne mazākam kā 100 000,00 EUR (simts tūkstoši euro, 00 centi).

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā iepriekšējos 3 (trīs) gados (2017., 2018. un 2019. gadā) vismaz vienā gadā jābūt gada neto finanšu apgrozījumam ne mazākam kā 100 000,00 EUR (simts tūkstoši euro, 00 centi).

Pamatojuma dokumenti, kas apliecina neto finanšu apgrozījumu pēdējos 3 (trīs) gados

3.

Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina pieredzējušu speciālistu komanda, tai skaitā, bet ne tikai,  projekta vadītājs, programmētājs, analītiķis, testētājs, ar vismaz 3 gadu pieredzi IT jomā un pieredzi vismaz 1 līdzvērtīgas informācijas sistēmas projekta izstrādē  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. gadā) vai vēlāk 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

Pretendents var piesaistīt vēl citus speciālistus un administratīvo personālu, ja tas nepieciešams kvalitatīvai līguma izpildei.

  1. Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto speciālistu saraksts atbilstoši pielikuma Nr.4 formai;
  2. Pretendenta iesaistīto speciālistu pašrocīgi parakstīti CV atbilstoši pielikuma Nr.5 formai. Speciālista parakstīts dokuments ar drošu elektronisko parakstu, vai speciālista pašrocīgi parakstīta dokumenta skanēta kopija, ko atbilstoši Instrukcijas 9.4.punkta prasībām apliecinājis Pretendenta pārstāvis.
  1. Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē (atlasē) atbilstoši pielikuma Nr.2 formai. Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvēttiesīgā persona vai pilnvarota persona.
  2. Pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt Pretendenta piedāvājumu un/ vai tajā iekļautos dokumentus, ja piedāvājumu un/ vai dokumentus paraksta pilnvarota persona.
  3. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka Pretendents, personu apvienības dalībnieki un apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā. Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegti šāds dokuments, Pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas interneta vietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai. Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
  4. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti (Instrukcijas11.4.apakšpunkts) par katru personu apvienības dalībnieku un  piedāvājumam pievieno visu dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts pilnvarojums vienam no personu apvienības dalībniekiem Pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu (pilnvarots parakstīt piedāvājumu, pakalpojuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi). Vienošanās dokumentā jānorāda katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē un tā daļa (procentos) un atbildības sadalījums.
  5. Ja Pretendents līguma izpildē paredz iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents iesniedz apakšuzņēmēja paraksttiesīgas amatpersonas vai tās pilnvarotas personas parakstītu apliecinājumu (apliecinājums vai vienošanās) par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies Pretendenta piedāvājumu pakalpojuma līguma slēgšanai, un kurā nepārprotami norādītas apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.
  6. Tehniskais piedāvājums – Pretendenta parakstīts tehniskā piedāvājuma detalizēts apraksts saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīza informācija, nelietojot tādus apzīmējumus kā “atbilst”, “ne mazāk”, “ne vairāk” utt.
  7. Finanšu piedāvājums atbilstoši pielikuma Nr.6 formai. Cenas norāda euro (EUR), noapaļojot līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata. Cenā ietver visus Tehniskajā specifikācijā noteiktos pakalpojumus un ar tiem saistītos izdevumus, un citas izmaksas, kuras rodas Pretendentam, sniedzot pakalpojumus.
 1. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
  1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši noteiktajām piedāvājuma noformējuma un kvalifikācijas prasībām), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vērtējot cenu un piedāvājuma kvalitāti (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) komisija veic slēgtā sēdē.
  2. Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem:tabula
  3. Piedāvājuma vērtēšana notiek pēc punktu metodes. Maksimālais kopējais punktu skaits – 100 punkti.
  4. Piedāvājuma kvalitāti komisija noteiks, vērtējot Pretendenta pakalpojumu izpildes aprakstu tehniskajā piedāvājumā, un punktu skaits tiks piešķirts, ņemot vērā šādas komponentes:                                                                                                            tabulatabula

     

  5. Komisijas locekļiem ir tiesības nevērtēt piedāvājumā norādīto pieredzi vai papildus funkcionalitāti, ja tā neatbilst apakškritērijos noteiktajām prasībām. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst to piedāvājumu, kas ieguvis lielāko punktu skaitu. Ja divi piedāvājumi vērtēšanā iegūst vienādu lielāko punktu skaitu, Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu, kuram ir lielākais punktu skaits kritērijā „Piedāvājuma kvalitāte” (Q). Ja arī kritērijā „Piedāvājuma kvalitāte” (Q) ir vienāds punktu skaits, komisija uzvarētāju nosaka izlozes kārtībā, ieinteresētos Pretendentus informējot par izlozes vietu un laiku vismaz 2 (divas) darba dienas pirms izlozes rīkošanas.
  6. Atlases komisija:
   1. Ir tiesīga veikt Pretendenta iesniegtās informācijas pārbaudi, ja tas ir nepieciešams piedāvājumu vērtēšanas procesā.
   2. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Instrukcijā Pretendentiem norādītajām piedāvājumu noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām, komisija lemj par Pretendenta noraidīšanu vai tā turpmāko dalību atlasē.
   3. Pārbaudīs Pretendentu atbilstību Instrukcijā piegādātājiem noteiktām atlases prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām atlases prasībām, komisija lemj par Pretendenta noraidīšanu vai tā turpmāko dalību atlasē.
   4. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Tehniskajai specifikācijai. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbildīs Tehniskās specifikācijas prasībām, tiks noraidīti.
   5. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā), komisija izlabo kļūdu un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā komisija ņem vērā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.
   6. Vērtēs, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, tā rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.
   7. Komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs un par Pretendenta izslēgšanu no dalības tirgus izpētē (atlasē) lemj, ja:
    1. Pretendents nav iesniedzis kādu no Instrukcijā noteiktajiem dokumentiem/ to saturs neatbilst izvirzītajām prasībām, kā rezultātā Komisija nevar pārliecināties par Pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas vai Tehniskās specifikācijas prasībām;
    2. uz līgumslēdzēju (tai skaitā visām saistītajām personām uz kurām piemērojami attiecīgie nosacījumi) nav attiecinātas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta noteikumus.
   8. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
 2. Lēmums par tirgus izpētes (atlases) izbeigšanu bez līguma noslēgšanas: Komisija var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes (atlases) pārtraukšanu, ja ir objektīvs pamatojums, vai izbeigšanu bez rezultātiem, ja:
  1. nav saņemts neviens piedāvājums;
  2. nav saņemts neviens Instrukcijai un Tehniskai specifikācijai atbilstošs piedāvājums;
  3. visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz plānotos budžeta resursu limitus.
 3. Pakalpojuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz pasūtītājam pakalpojuma līgums 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt pakalpojuma līgumu.
 4. Ja uzvarētājs atsakās noslēgt līgumu, pakalpojuma izpildes tiesības pāriet pie Pretendenta, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām Instrukcijas prasībām un, atbilstoši saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem, ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.
 5. Personas datu apstrāde: Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
 6. Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Pilns uzaicinājums pretendentiem ar pielikumiem

Atbildes uz iepirkumu „Ieceļotāju uzskaites kontroles elektroniskās sistēmas izveide”