Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
AUTOSATIKSME  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
PĒTĪJUMI  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
DZELZCEĻA DEPARTAMENTS  
SKAITĻI UN FAKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
OSTU REGULA LATVIJĀ  
VENTAS OSTA  
BĪSTAMĀS KRAVAS
JOMAS RAKSTUROJUMS
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
KONCEPCIJAS NOZARĒ  
IZVĒLIES VALSTS DOTĒTU SABIEDRISKO TRANSPORTU!  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Sākumlapa Nozares Bīstamās kravas Jomas raksturojums

Jomas raksturojums

Bīstamo kravu pārvadājumu jomas raksturojums

Bīstamo kravu pārvadājumi ir viena no starptautiski visstingrāk regulētajām transporta nozarēm. Apvienoto Nāciju organizācijā Satiksmes ministrija nominēta kā valsts kompetentā institūcija bīstamo kravu pārvadājumu jomā.

Pasaules industrializācijas procesa dēļ pašlaik vērojams straujš šādu kravu pieaugums, kuru sastāvā ir vielas, kas, izkļūstot ārpus iepakojuma, potenciāli rada draudus cilvēku veselībai un apkārtējai videi - tā saucamās bīstamās kravas.

Negadījumi ar bīstamām kravām notiek reti. Pēc šādiem negadījumiem iespējamas plaša mēroga nopietnas sekas. Tādēļ svarīgākais uzdevums ir garantēt apkārtējās vides un sabiedrības drošību bīstamo kravu pārvadājumu laikā. Ja attiecīgie likumdošanas akti tiek ievēroti, bīstamo kravu pārvadāšana nav vairāk bīstama kā jebkura cita veida kravas pārvadāšana. Šī iemesla dēļ sevišķu nozīmi iegūst likumi, noteikumi un instrukcijas, kas stingri reglamentē šādu kravu pārvadāšanu, kā arī to izpildes kontrole.

Situācija Latvijā

Atbilstoši statistikai Latvijā bīstamo kravu pārvadājumi veido būtisku daļu no visiem kravu pārvadājumiem. Pārvadājumi tiek veikti ar autotransportu, dzelzceļa transportu, jūras transportu un gaisa transportu. Iekšējie pārvadājumi tiek veikti izmantojot dzelzceļa transportu un autotransportu.

Centrālās statiskas pārvaldes dati uzrāda, ka ar Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem dzelzceļa un jūras transportā bīstamo kravu pārvadājumi ir aptuveni puse no kopējā pārvadājamo kravu apjoma. Savukārt bīstamo kravu pārvadājumos pa autoceļiem apjoms sastāda 3.5% no kopējā pārvadājamo kravu apjoma. Līdz ar to svarīgs uzdevums Latvijai ir samazināt risku, kas saistīts ar bīstamo kravu pārvadājumiem. Riska mazināšanai tiek veikts pasākumu komplekss atbilstoši ANO ekspertu izstrādātajai noteikumu sistēmai, kas ir jāievēro gan veicot starptautiskus pārvadājumus, gan arī valsts iekšējos pārvadājumus ar jebkuru no transporta veidiem.

Normatīvie akti

Starptautiskais normatīvais regulējums

Tā kā lielākā daļa pārvadājumu ir starptautiski un iespējamo negadījumu sekas arī varētu būt starptautiskas, tad ir izstrādāta starptautiska sistēma bīstamo kravu transporta drošības garantēšanai.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomiskās un sociālās padomes Bīstamo kravu transportēšanas ekspertu komiteja ir izstrādājusi un regulāri papildina dokumentu “Rekomendācijas bīstamo kravu pārvadāšanai” (turpmāk – ANO Rekomendācijas). Šis dokuments ietver kopējus bīstamo kravu klasifikācijas, iepakošanas, marķēšanas un citus noteikumus visiem transporta veidiem, tādējādi atvieglojot arī multimodālos pārvadājumus. ANO Rekomendācijas ir adresētas visām valdībām nacionālo noteikumu izstrādei, kā arī tādām starptautiskajām organizācijām kā Starptautiskā dzelzceļa organizācija (OTIF), Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO), Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) un tādām reģionālām komisijām kā ANO Eiropas Ekonomiskā Komisija (EEK) starptautisku nolīgumu un konvenciju izstrādei par bīstamo kravu pārvadāšanu gaisa satiksmē, pa jūru, autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem.

Ievērojot ANO Rekomendācijas:

  • ANO Eiropas Ekonomiskā Komisija ir izstrādājusi Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa autoceļiem (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (turpmāk tekstā - ADR));
  • Starptautiskā dzelzceļa organizācija (OTIF) ir izstrādājusi Konvenciju par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem, kurā ietverta arī Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem (Regulations concerning the international Carriage of Dangerous Goods (turpmāk tekstā - RID);
  • Starptautiskā civilās aviācijas organizācija ir izstrādājusi instrukcijas bīstamo kravu gaisa pārvadājumiem Tehniskās instrukcijas drošam bīstamo kravu aviotransportam (Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (turpmāk – ICAO-TI);
  • Starptautiskā jūrniecības organizācija ir izstrādājusi Starptautisko jūras bīstamo kravu kodeksu (International maritime dangerous goods

Normatīvais regulējums Latvijā

Bīstamo kravu pārvadājumus ar autotransportu Latvijā reglamentē Bīstamo kravu aprites likums, Autopārvadājumu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.674 “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi” (turpmāk –MK noteikumi Nr.674), kā arī Bīstamo kravu aprites likums. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra Direktīvas 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (turpmāk – Direktīva 2008/68/EK) 3.pants nosaka, ka bīstamo kravu pārvadājumus atļauj, ja ir ievēroti Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļā, II pielikuma II.1. iedaļā un III pielikuma III.1. iedaļā izklāstītie nosacījumi. Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļā ir iekļauts 1957.gada 30.septembra Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, ieviešot Latvijas likumdošanā Direktīvas 2008/68/EK prasības, MK noteikumu Nr.674 3.punkts nosaka, ka Latvijā bīstamo kravu starptautiskos un iekšzemes pārvadājumus veic atbilstoši ADR nolīguma prasībām, un arī Bīstamo kravu aprites likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību autopārvadājumu jomā reglamentē ADR. Latvija 1996.gada 24.oktobrī pievienojās ADR un protokolam par grozījumiem nolīgumā.

Bīstamo kravu pārvadājumus dzelzceļa transportā reglamentē Dzelzceļa likums, Dzelzceļa pārvadājumu likums, Bīstamo kravu aprites likums, Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) B papildinājuma “Vienotie noteikumi līgumam par kravu starptautiskajiem pārvadājumiem (CIM)” I pielikums „Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi (RID)”, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68.

Bīstamo kravu pārvadājumus jūras pārvadājumu jomā reglamentē 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS-74 konvencija) un tās 1978.gada un 1988.gada protokoli, minētajā konvencijā un tās protokolos par saistošiem noteiktie kodeksi: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (IMDG kodekss), Starptautiskais kodekss par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (IBC kodekss), Baltijas jūras reģiona vides aizsardzības konvencija, Starptautiskais kodekss par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas (IGC kodekss) un Starptautiskais kodekss iepakotas radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošai pārvadāšanai ar kuģiem (INF kodekss), Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 38.pants, Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumi Nr.129 noteikumi “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” un Ministru kabineta 2009.gada 15. septembra noteikumi Nr.1060 “Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās”.

Bīstamo kravu pārvadājumus gaisa pārvadājumu jomā reglamentē Konvencija par starptautisko civilo aviāciju, kā arī Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Tehniskā instrukcija bīstamo izstrādājumu drošai pārvadāšanai pa gaisu (ICAO-TI), kuru minētā konvencija nosaka par saistošu. Ministru kabineta 208.gada 26.februāra noteikumi Nr.123 “Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība”, Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"84.panta otro daļu.

ICAO-TI Latvijai ir saistošs kopš 1992.gada, IMDG Kodekss – kopš 1993.gada un RID – kopš 1999.gada, kad Latvija iestājās attiecīgajās starptautiskajās organizācijās.

Nozares organizācijas

Latvijā speciālo auto transportlīdzekļu vadītāju apmācība un eksaminācija, kā arī auto transportlīdzekļu sertifikātu izsniegšana tiek organizēta kopš 1996.gada.

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” nodrošina gan auto transportlīdzekļu vadītāju sertifikāciju https://www.csdd.lv/bistamo-kravu-parvadasanas-aplieciba-adr/vispariga-inform, gan transportlīdzekļu sertifikāciju https://www.csdd.lv/adr-sertifikati/vispariga-informacija

Bīstamo kravu drošības konsultanti (padomnieki)

Drošības līmeņa paaugstināšanai Latvijas, kā arī citu Eiropas Savienības valstu autotransporta un dzelzceļa bīstamo kravu pārvadājumu uzņēmumos kopš 2002.gada ir jābūt norīkotam speciāli apmācītam bīstamo kravu pārvadāšanas drošības padomniekam (safety adviser). Drošības padomnieku apmācība visās Eiropas Savienības valstīs notiek pēc vienotas programmas. Satiksmes ministrijas vadībā notiek drošības padomnieku eksaminācija. Drošības padomnieku sertifikāciju nodrošina:

-Autopārvadājumu jomā: VSIA „Autotransporta direkcija”, Vaļņu iela 30, Rīga

Uzmanību!Sakarā ar Covid-19 pandēmiju Latvija ir parakstījusi (2020. gada 25. martā) daudzpusējo līgumu M324 Autotransporta jomā par to, ka visi ADR vadītāju apmācības sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. novembrim, paliek spēkā līdz 2020. gada 30. novembrim, un visi ADR sertifikāti par apmācību par drošības konsultantu apmācību bīstamu kravu pārvadājumos, kuru derīguma termiņš beidzas no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1.novembrim paliek spēkā līdz 2020. gada 30. novembrim.

-Dzelzceļa pārvadājumu jomā: Valsts Dzelzceļa Tehniskajā inspekcija, Riepnieku iela 2, Rīga

Uzmanību! Sakarā ar Covid-19 pandēmiju Latvija attiecībā uz dzelzceļa transportu ir parakstījusi (2020. gada 25. martā) daudzpusējo līgumu RID 1/2020 par to, ka visi RID sertifikāti par drošības konsultanta apmācību bīstamu kravu pārvadājumos, kuru derīguma termiņš beidzas no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. novembrim, paliek spēkā līdz 2020. gada 30. novembrim.

ADR un RID nolīgumu teksti

ADR pilns teksts angļu valodā ir pieejams šeit.

Ar tulkojumu latviešu valodā iespējams iepazīties un jaunāko 2019.gada izdevumu iegādāties VSIA „Autotransporta direkcija”, Vaļņu ielā 30, 320.telpā. Kontaktinformācija: Klientu zāles administrators, tālr.67280485;

RID pilns teksts angļu valodā pieejams šeit. Ar tulkojumu latviešu valodā iespējams iepazīties Valsts Dzelzceļa Tehniskās inspekcijas mājaslapā:http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=329&sa=322,329, Kontaktinformācija: tālr.29531190.

(Informācija atjaunota 11.05.2020.)

 
No 2020.gada 5.augusta Rīgas 6.pasta nodaļas funkcijas klientu apkalpošanā pārņems Rīgas 14. un 39.pasta nodaļa
Lidostā “Rīga” atgriežas “Norwegian”
Autoceļu uzturētājs: piegružoto ceļmalu sakopšana ik gadu izmaksā vairāk nekā pusmiljonu eiro
Uzlabojot normatīvajos aktos noteikto sodu sistēmu, plānots pastiprināt kontroles pasažieru pārvadājumu ar vieglo automobili jomā
Pirmajā pusgadā pieaudzis zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaits