Satiksmes Ministrijas jaunumu RSS http://www.sam.gov.lv www.sam.gov.lv lv http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7417 Thu, 19 Oct 2017 13:12:11 +0300 <![CDATA[Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam precizēs atbilstoši starpposma izvērtējumam]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7417 Valdības sēdē 18.jūlijā Satiksmes ministrijai tika uzdots sagatavot grozījumus Transporta attīstības pamatnostādnēs (TAP) 2014.-2020.gadam, atbilstoši informatīvajam ziņojumam par pamatnostādņu starpposma izvērtējumu.

TAP starpposma izvērtējuma, kas pieejams Ministru kabinetā 2017.gada 18.jūlijā apstiprinātajā Informatīvajā ziņojumā “Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam starpposma izvērtējums””, sagatavošanā ministrija aicināja sniegt savu viedokli arī sociālajiem partneriem un NVO.

Izvērtējumā tika secināts, ka TAP jāatstāj nemainīgi noteiktie mērķi un rīcības virzieni, bet vienlaikus nepieciešami precizējumi vairākos sasniedzamajos rezultātos un veicamajās darbībās.

Transporta nozares attīstību Latvijā kopumā ļoti būtiski ir ietekmējušas izmaiņas ģeopolitiskajā situācijā kopš 2014.gada, kā arī tādas tendences ārējā vidē kā lēnāka ekonomikas attīstība arī citās ES valstīs, ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Krievijā un nenoteiktība strauji augošajos Āzijas valstu tirgos.

Tāpēc ir nepieciešams jau šajā plānošanas periodā aktivizēt darbību transporta un loģistikas jomā, sekmējot jaunu tirgu apguvi

Autoceļu attīstības jomā grozījumi pamatnostādnēs nepieciešami, jo valsts budžeta finansējums nav piešķirts plānotajā apjomā. Līdz ar to atskaites perioda laikā ir mainītas prioritātes – pirmkārt finansējums piešķirts valsts galveno autoceļu sakārtošanai, kā rezultātā situācija attiecībā uz valsts autoceļu tehnisko stāvokli ir izmainījusies.

Sabiedriskā transporta jomā, sākot no 2014.gada izveidots vienots reģionālo (starppilsētu un vietējās nozīmes) maršrutu tīkla pārzināšanas un vienotas pakalpojuma organizēšanas modelis šajā tīklā, VSIA “Autotransporta direkcija” ir pārņēmusi saistības no plānošanas reģioniem. 2021.gadā, slēdzot jaunus līgumus paredzēts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem izvirzīt vienotas, augstākas kvalitātes prasības transportlīdzekļiem un pakalpojumam. Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ir nodrošināt pietiekamu valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pārvadājumu pakalpojumu izdevumu segšanai reģionālajos maršrutos.

Tāpat precizējumi pamatnostādnēs nepieciešami arī attiecībā uz jūrniecības jomu un aviācijas jomu, kā arī attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar videi draudzīgākas transporta sistēmas attīstību (alternatīvās degvielas, velosatiksme).

Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7409 Wed, 18 Oct 2017 14:48:34 +0300 <![CDATA[Apstiprina Liepājas ostas attīstības programmu 2018.-2022.gadam]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7409 Trešdien, 18.oktobrī, Ministru prezidenta Māra Kučinska vadībā notika Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sēde.

Liepājas Speciālās zonas (SEZ) pārvaldnieks Jānis Lapiņš informēja padomi par sagatavoto Liepājas ostas attīstības programmas 2018.-2022.gadam projektu, kas ir ostas vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments un ir sastāvdaļa no Attīstības plāna līdz 2035.gadam. Kā uzsvēra Lapiņš, SEZ aktīvi strādā pie infrastruktūras jeb konkurētspējas uzlabošanas, lai stiprinātu ES reģionālās ostas kapacitāti, un šobrīd notiek aktīvs darbs pie Kohēzijas fonda līdzekļu apgūšanas, lai nodrošinātu drošas enkurošanas vietas kanāla padziļināšanu, kā arī īstenot citus projektus. LOTLP, atbilstoši likumam par ostām, apstiprināja Liepājas ostas attīstības programmas 2018.-2022.gadam

Ekonomikas ministrija informēja par krasta elektroenerģijas apgādes pieslēgumu ostās atbalsta izvērtēšanas iespējām, lai tādējādi mazinātu jūras transporta ietekmi uz vidi. Vienlaikus tika izteikts aicinājums ostu pārvaldēm sagatavot un iesniegt tālākai izvērtēšanai informāciju par nākotnē plānotajiem krasta elektroenerģijas apgādes pieslēgumiem Latvijas ostās, norādot plānoto pieslēgumu elektrisko jaudu, paredzamo maksimālo un vidējo patēriņa slodzi pieslēgumos, kā arī aprēķinātajām un plānotajām elektroenerģijas pieslēgumu būvniecības, ekspluatācijas un sniegto pakalpojumu izmaksām.

Vides reģionālās attīstības ministrija informēja par starptautiskās kuģniecības ietekmi uz klimatu, gan klimata pārmaiņu ietekmi uz starptautiskajiem pārvadājumiem, kā arī klimata pārmaiņu novērtējumu tuvākajiem gadiem un to potenciālo iespaidu uz ostas pilsētām un galvenajiem klimata pārmaiņu riskiem transporta infrastruktūrai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedza aktuālo informāciju par Jūras telpiskā plānojuma izstrādes virzības gaitu. Šobrīd kuģošanas un enerģētikas nozaru dialogā identificētas attīstības jeb izaugsmes scenārija vēlamās telpiskās izpausmes un rīcības, kas nepieciešamas, lai sabalansētu abu nozaru attīstību. Tāpat tika sniegta informācija, ka sagatavotais Jūras telpiskā plānojuma projekts jau tuvākajā laikā tiks virzīts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, lai to varētu apstiprināt Ministru kabinets.

Finanšu ministrija informēja par darbu pie noteikumu projekta par kārtība preču iznīcināšanas un atteikšanās no precēm par labu valstij piemērošanas, par ko noritējušas aktīvas starpnozaru diskusijas, taču plānots, ka tuvākajā laikā jautājums tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā. Vienlaikus tiks virzīts noteikumu projekts “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi”.

Izskatot Iekšlietu ministrijas sniegto ziņojumu jautājumā par “Par elektronisko rindu izveides iespējām uz Latvijas robežas”, Padome atbalstīja Iekšlietu ministrijas ierosinājumu, ka pašlaik elektronisko rindu izveidošana nav aktuāla, noraidot Finanšu ministrijas sākotnēji izteikto ierosinājumu. Vienlaicīgi LOTLP norādīja uz apstākli, ka ir jānodrošina robežšķēršošanas infrastruktūras attīstība, aicinot Finanšu ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par jautājumiem, kas saistīti ar par robežšķēršošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” infrastruktūras modernizāciju uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas.

Satiksmes ministrija ziņoja par Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas (16+1) sadarbības formāta rezultātiem transporta, tranzīta un loģistikas nozarē, kā arī nozares plānotajām tālākajām aktivitātēm, t.sk. 16+1 Transporta ministru sanāksmi oktobra beigās, kas notiks Varšavā, Polijā, kā arī gada beigās plānoto 16+1 Valstu valdību vadītāju samitu Budapeštā, Ungārijā.

Komunikācijas nodaļa
Tālr. 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7400 Tue, 17 Oct 2017 11:11:34 +0300 <![CDATA[Nosaka lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtību]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7400 Valdības sēdē, 17.oktobrī apstiprinātie noteikumi par kārtību, kādā tiek organizēta lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšana.

Noteikumi noteikts kārtību, kādā sertificē fiziskās un juridiskās personas un iestādes, kurām ir tiesības sagatavot lidojumu nodrošināšanas darbinieku un lidojumu nodrošināšanas darbinieka instruktoru.

Šobrīd kārtību, kādā sertificē un uzrauga lidojumu nodrošināšanas darbinieku instruktorus regulē Ministru kabineta (MK) 2012.gada 24.jūlija noteikumi Nr.496 ,,Noteikumi par kvalifikācijas prasībām personām, kas sagatavo civilās aviācijas salona apkalpes locekļus un lidojumu nodrošināšanas darbiniekus”. Aviācijas apmācības nozarē strādājošie - AS ,,Transporta un sakaru institūts” un SIA “Air Baltic Training” ir izteikušas vēlmi veikt lidojumu nodrošināšanas darbinieku apmācību un ņemot vērā to, ka šobrīd Latvijā nav nacionālā regulējuma, kas noteiktu kārtību, par sertifikāciju un lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju uzraudzības kārtību, izstrādāti minētie valdības noteikumi.

Vienlaikus noteikumos noteiktas lidojumu nodrošināšanas darbiniekam un lidojumu nodrošināšanas darbinieka instruktoram izvirzāmās prasības, kā arīkārtība, kādā izsniedzama lidojumu nodrošināšanas darbinieka un lidojumu nodrošināšanas darbinieka instruktora apliecība.

Tāpat noteikumi noteikskārtību, kādā atzīst par Latvijas Republikas teritorijā derīgu citas valsts, t.sk. Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Amerikas Savienoto Valstu, izsniegtu lidojumu nodrošināšanas darbinieka apliecību.

Lidojumu nodrošināšanas darbinieki ir civilās aviācijas personāls, kas informē un palīdz gaisa kuģu kapteiņiem, kā arī savāc, izvērtē un pielieto ekspluatācijas dokumentus un datus attiecībā uz visiem lidojumu operatīvās kontroles elementiem. Konvencija par starptautisko civilo aviāciju nosaka vispārīgas prasības, kurām ir jāatbilst lidojumu nodrošināšanas darbiniekiem. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā “Apmācību organizācijas apstiprināšanas rokasgrāmata” dokumentā “Lidojumu nodrošināšanas darbinieku mācību rokasgrāmata” ir noteiktas prasības, kurām ir jāatbilst lidojumu nodrošināšanas darbinieku apmācību sniedzējiem.

Noteikumi nosaka, ka sertifikātu lidojumu nodrošināšanas darbinieku apmācībai, lidojumu nodrošināšanas darbinieka apliecību un lidojumu nodrošināšanas darbinieka instruktora apliecību izsniedz uz nenoteiktu laiku, jo starptautiskie tiesību akti nenosaka minētā sertifikāta un apliecību darbības laiku.

Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr. 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7399 Mon, 16 Oct 2017 17:15:55 +0300 <![CDATA[Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē lems par aktuālo tranzīta un loģistikas nozarē]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7399 Trešdien, 18.oktobrī, notiks Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sēde.

Liepājas Speciālās zonas pārvalde sniegs informāciju par sagatavoto Liepājas ostas attīstības programmas 2018.-2022.gadam projektu, kas ir ostas vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments. Tajā sniegta Liepājas ostas konkurētspējas izvērtējums, paredzamie attīstības scenāriji, stratēģiskie mērķi un uzdevumi, kā norādīti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji (kravu apgrozījums, finanšu prognozes, plānotie kapitālieguldījumi), īstenojot minēto programmu.

Ekonomikas ministrija informēs par krasta elektroenerģijas apgādes pieslēgumu ostās atbalsta izvērtēšanas iespējām, lai tādējādi mazinātu jūras transporta ietekmi uz vidi.

Vides reģionālās attīstības ministrija informēs par starptautiskās kuģniecības ietekmi uz klimatu, gan klimata pārmaiņu ietekmi uz starptautiskajiem pārvadājumiem, kā arī klimata pārmaiņu novērtējumu un to potenciālo iespaidu uz ostas pilsētām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ziņos par Jūras telpiskā plānojuma izstrādes virzības gaitu. Šobrīd nozaru dialogā identificētas attīstības jeb izaugsmes scenārija vēlamās telpiskās izpausmes un rīcības, kas nepieciešamas, lai tās nodrošinātu, tiks tās tiek apkopotas kā kopēji ieteikumi jūras plānojuma gala redakcijai.

Finanšu ministrija informēs par aktuālāko muitas procedūru regulējošo normatīvo aktu izstrādes un pieņemšanas procesā saistībā ar jauno Savienības Muitas kodeksu.

Iekšlietu ministrija LOTLP dalībniekus informēs par elektronisko rindu izveides iespējām uz Latvijas robežas.

Satiksmes ministrija ziņos par Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas (16+1) sadarbības formāta rezultātiem transporta, tranzīta un loģistikas nozarē, kā arī par nozares plānotajām tālākajām aktivitātēm, t.sk. 16+1 Transporta ministru sanāksmi oktobra beigās, kas notiks Varšavā, Polijā, kā arī gada beigās plānotajam 16+1 Valstu valdību vadītāju samitam Budapeštā, Ungārijā.

Biedrība “Baltijas asociācija – Transports un Loģistika” ziņos par priekšlikumiem situācijas uzlabošanai tranzīta nozarē.

LOTLP sēdes iespējams vērot arī attālināti - tiešsaistē: http://www.mk.gov.lv/lv/tiesraide-2# . LOTLP sēdes ir atklātas, un tajās aicināti piedalīties plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

LOTLP sēde notiks 18.oktobrī, plkst. 10:00, Ministru kabineta Zaļajā zālē. Mediju pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt sēdi, aicinām līdz 18.oktobra, plkst. 09.00 pieteikties Valsts kancelejas Komunikācijas departamentā – sūtot e-pastu uz sabine.spurke@mk.gov.lv vai zvanot t. 20604166.

TV un foto iespēja tiek nodrošināta sēdes sākumā. Atbildes uz žurnālistu jautājumiem padomes locekļi, kā arī institūciju pārstāvji sniegs pēc sēdes.

Ilze Greiškalna
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67028390
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7398 Mon, 16 Oct 2017 15:39:41 +0300 <![CDATA[Rīgā sagaida pirmo konteinervilcienu maršrutā „Urumči-Altinkola-Rīga-Roterdama” ]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7398 Pirmdien, 16.oktobrī Rīgā sagaidīts pirmais konteinervilciens septembra beigās atklātajā maršrutā „Urumči-Altinkola-Rīga-Roterdama”. Konteinervilciens ar 41 konteinera kravu turpat 6000 km garo ceļu no Ķīnas-Kazahstānas robežas līdz Rīgas ostai ceļu veica nedēļas laikā.

Vilciena maršruts veda no Urumči pilsētas Ķīnā caur Altinkolas/Dostikas robežpunktu Kazahstānā, tālāk tas devās cauri Krievijai un Latvijai līdz Rīgas ostai. No Rīgas ostas krava tālāk pa jūras ceļu tiks nogādāta Roterdamā, Nīderlandē.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis: “Tranzīta nozarē jebkura vērienīga un nozīmīga projekta īstenošana ir tieši ilgstošas, mērķtiecīgi veidotas vairāku valstu sadarbības rezultāts. Tāpēc ir gandarījums, ka šodien sagaidīts jau otrais vilciens gada laikā, kas ir apliecinājums gan valsts, gan uzņēmēju sekmīgam darbam, lai kravu pārvadājumi pa dzelzceļu no Ķīnas uz Latviju būtu realitāte. Tāpēc šis potenciāls, kas sniegs redzamu ieguldījumu tranzīta nozarē, ir jāizmanto arvien aktīvāk un jāattīsta arī turpmāk.”

VAS „Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš: “Jaunais konteinervilciena maršruts ir apliecinājums tam, ka darbs pie jaunu kravu piesaistes ir laikietilpīgs un smags, taču pamazām sāk nest rezultātus. Esmu pārliecināts, ka nozarei un valstīm sekmīgi sadarbojoties, šim vilcienam sekos nākamie – mūsu visu rokās ir panākt, lai satiksme no Urumči un arī citām rūpnieciskajām pilsētām Ķīnā un citviet Eirāzijā kļūtu regulāra.”

Konteinervilciena maršruts tika organizēts, cieši sadarbojoties Ķīnas, Kazahstānas, Krievijas un Latvijas dzelzceļa un loģistikas uzņēmumiem, un īstenots sadarbībā ar uzņēmumu „TransContainer”. Būtiski, ka jaunais konteinervilciena maršruts tika atklāts laikā, kad Rīgā viesojās Kazahstānas vicepremjers Askars Mamins, un konteinervilciena palaišanu var uzskatīt par vienu no praktiskiem rezultātiem izstādes „EXPO Astana” laikā notikušajām sarunām ar Kazahstānas tranzīta nozares partneriem.

Vilciena sagaidīšanā piedalījās arī visu trīs pārvadājuma organizēšanā iesaistīto valstu – Kazahstānas, Krievijas un Ķīnas – vēstnieki Latvijā, tādējādi apliecinot sadarbības nozīmīgumu un perspektīvu ilgtermiņā. Arī Kazahstānas Republikas vēstnieks Latvijā Bauržans Muhamedžanovs uzsvēra, ka šodien Rīgā sagaidītais vilciens ir tiešs jūlijā starp Latvijas un Kazahstānas transporta nozares dalībniekiem uzsākto sarunu rezultāts, un tiek sagaidīts, ka sadarbība turpināsies.

Dzelzceļa pārvadājums šajā maršrutā organizēts ciešā sadarbībā ar uzņēmumu “TransContainer”, kura pārdošanas un klientu servisa daļas vadītājs sadarbībai ar Eiropas valstīm Staņislavs Ivanovs uzsvēra: “Šis ir labs sākums jaunai sadarbībai, un mēs darīsim visu, lai kopīgi attīstītu pārvadājumus jaunajā maršrutā.”

Jaunā konteinervilcienu maršruta atklāšana ir nozīmīgs notikums arī Rīgas Brīvostai, kuras pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, šovasar uzsākot darbu ostas vadībā, uzsvēra nepieciešamību diversificēt ostā apstrādājamās kravas un sekmēt tieši konteinerkravu piesaisti.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš: “Rīgas brīvosta ir organisks loģistikas koridora krustpunkts virzienā no tālajiem austrumiem uz Ziemeļeiropu un Skandināviju. Attīstīta Rīgas ostas infrastruktūra, tehnoloģiskās iespējas kravu pārkraušanā un apstrādē, kā arī neaizsalstoši kuģošanas ceļi ir Rīgas ostas stiprā puse, nodrošinotātru un regulāru konteinerkravu transportu abos virzienos visa gada garumā.”

Būtiski arī, ka vilciena ierašanās Rīgā atklāj nedēļu, kad Latvijā pirmo reizi pēc septiņu gadu pārtraukuma ieradīsies 18 valstu dzelzceļu vadītāji, lai piedalītos 67.sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padomes sēdē un diskutētu par nozares tālāko attīstību.

VAS “Latvijas dzelzceļš”
Sabiedrisko un korporatīvo attiecību daļa
Tālr: 67233797;67232873;67234567
E-pasts pr@ldz.lv
www.ldz.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7389 Fri, 13 Oct 2017 13:27:30 +0300 <![CDATA[Latvijai ir būtiska iesaiste starptautisko transporta koridoru efektīvā attīstībā]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7389 Maskavā, notiek 5. Starptautiskā konference par investīcijām un cenu veidošanu dzelzceļa transportā: “Starptautisko transporta koridoru attīstība uz ciparu loģistikas un vienoto tarifu bāzes”, kurā Latviju pārstāv Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Latvijas – Krievijas starpvaldību komisijas Transporta darba grupas Latvijas puses vadītājs Uldis Reimanis.

Pasākumā piedalās Eirāzijas pārvadājumos iesaistīto valstu pārstāvji, uzstājoties plenārsesijā Reimanis atzīmēja, ka iesaistīšanās starptautisko transporta koridoru efektīvā attīstībā ir viena no svarīgākajām Latvijas transporta nozares prioritātēm. Latvijas transporta politikas pamatā ir globālās tendences un izaicinājumi. Tāpēc Latvijā tiek nepārtraukti strādāts pie transporta infrastruktūras uzlabošanas, pārvadājumu procesa optimizācijas, likumdošanas pilnveidošanas, aktīvas iesaistes starptautisko transporta koridoru veidošanas procesos, sadarbības partneru loka paplašināšanas un jaunu projektu attīstības.

Detalizētāk par VAS “Latvijas dzelzceļš” paveikto jauno biznesa projektu un integrēto loģistikas risinājumu jomā konferences dalībniekus informēja VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis, viceprezidents Ēriks Šmuksts.

Konferences laikā dzelzceļa nozares uzņēmumu vadītāji diskutēja par iespējām padarīt efektīvākus Eirāzijas sauszemes pārvadājumus.

Konferencē piedalījās arī Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā specializētais atašejs Anna Bacanova, VAS “Latvijas dzelzceļš” Ārējo sakaru un protokola daļas vadītāja Silvija Dreimane un VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvniecības Krievijā vadītāja Larisa Ivolgina.

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7388 Fri, 13 Oct 2017 10:36:12 +0300 <![CDATA[Atjaunots autoceļš līdz Rundāles pilij]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7388 Satiksmes ministrs Uldis Augulis, VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) vadītājs Jānis Lange, Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve un Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis atklāja atjaunoto autoceļa posmu pie Rundāles pils.

Šogad seguma atjaunošanas darbi ir veikti divos autoceļa Pilsrundāle–Svitene–Klieņi (V1033) posmos: pie Rundāles pils (0.-1,42.km) 1,4 km garumā, un Svitenē 1,2 km garumā (9,17.-10,44.km).

Tagad, kad šie divi posmi ir sakārtoti, posmu starp Rundāles pili un Sviteni no valsts bez atlīdzības pārņem pašvaldība un turpmāk uzturēs to par saviem līdzekļiem. Apsekojot veiktos remontdarbus, satiksmes ministrs Uldis Augulis arī nodeva Rundāles pašvaldībai dokumentus par autoceļa īpašumtiesību maiņu.

Šogad Rundāles pils apkārtnē remontdarbi tika veikti arī autoceļa Pilsrundāle – Adžūni (V1031) posmā no šosejas Bauska–Dobele (P103) līdz krustojumam ar ceļu Pilsrundāle – Svitene – Klieņi (0.-0,32.km). Tajā ir veikta seguma atjaunošana.

Būvdarbus visos trijos posmos veica SIA Strabag, kopējā līgumu summa ir 664 tūkstoši eiro (ar PVN). Visos trīs ceļa posmos ir ieklāta asfaltbetona izlīdzinošā kārta (t.i. veikta ceļa profila un iesēduma labošana). Tāpat remontdarbu laikā uz ceļiem veikta apauguma noņemšana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, karstā asfalta iesēdumu un profila labošana un virsmas apstrāde (vienkārtas virsmas apstrāde pēc iesēdumu remonta). Kopumā atjaunotas 6 sabiedriskā transporta pieturvietas. Pie pils atjaunota arī gājēju pāreja un horizontālie marķējumi.

Satiksmes ministrs: uz bēdīgi slavenā Brunavas autoceļa nākamgad tiks atjaunots segums

Reģionālās vizītes ietvaros satiksmes ministrs Uldis Augulis apmeklēja Brunavas pagastu un apsekoja autoceļu Grenctāle – Tilti – Tunkūni (V1021) posmā no Bauskas šosejas līdz Ērgļiem (0.-6,80. km). Pavasara šķīdonī šis autoceļa posms bija nonācis kritiskā stāvokli un novada iedzīvotāji aicināja tamdēļ izsludināt ārkārtas stāvokli. Ministrs arī tikās ar novada pašvaldības vadību un iedzīvotājiem.

U. Augulis informēja novada iedzīvotājus par to, ka 2018.gadā posmā no Bauskas šosejas (A7) līdz krustojumam ar vietējas nozīmes ceļu Bauska–Brunava–Paņemūne–Lietuvas robeža (V1022) ir plānota grants seguma atjaunošana.

“Atjaunot segumu būs iespējams pateicoties tam, ka valdības kolēģi atbalstīja manis iesniegto priekšlikumu par papildus līdzekļu piešķiršanu autoceļu uzturēšanai. Nākamgad tie būs 25 miljoni eiro un viss šis finansējums tiks novirzīts tieši vietējo autoceļu sakārtošanai. Arī 2018. un 2019.gadā vietējiem autoceļiem tiks novirzīts papildu finansējums. Tas ļaus katru gadu savest kārtībā aptuveni 300 kilometrus vietējās nozīmes autoceļu, atjaunojot grants segumu, vai veicot divkāršo virsmas apstrādi un padarot segumu par melnu,” sarunā ar iedzīvotājiem uzsvēra U.Augulis.

Minētajā posmā tiks veikta arī grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku un koku zaru zāģēšana, caurteku atjaunošana un izbūvē.

Seguma atjaunošana nākamgad plānota arī uz autoceļa Bauska – Brunava – Paņemūne – Lietuvas robeža (V1022) posmā no Ērgļiem caur Budbergu līdz Lietuvas robežai Brunavas pagastā (16,10.-29,40 km). Arī šajā posmā tiks veikta grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku un koku zaru zāģēšana, caurteku atjaunošana un izbūvē.

Informāciju sagatavoja
VAS Latvijas Valsts ceļi
Komunikācijas daļa

]]>