Satiksmes Ministrijas jaunumu RSS http://www.sam.gov.lv www.sam.gov.lv lv http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7588 Thu, 14 Dec 2017 10:11:40 +0200 <![CDATA[Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācijas kārtība]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7588 2016.gadā Ministru kabinets atbalstīja informatīvo ziņojumu “Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai”, kas paredzēja izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos taksometru nozares regulējuma sakārtošanai.

Grozījumos Autopārvadājumu likumā, kas stāsies spēkā 2018.gada 1.martā, noteikts, ka tiesības vadīt transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili ir tādai personai, kuras stāžs, vadot B transportlīdzekļu vadītāju apliecības kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ir vismaz trīs gadi un kura ir reģistrēta VISA “Autotransporta direkcija” (Autotransporta direkcija) uzturētajā Taksometru vadītāju reģistrā.

Sagatavotais noteikumu projekts, kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 14.decembrī, paredz, ka Taksometru vadītāju reģistrā reģistrē vadītājus, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili, ja tie atbilst šādām prasībām , t.sk. personai ir derīga B kategorijas vadītāja apliecība ar stāžu, vadot šai kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, vismaz trīs gadi; vadītājam nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums; citu valstu pilsoņiem un nepilsoņiem valsts valodas zināšanas ne zemāk kā B līmeņa 1. pakāpē; reģistrēto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir mazāks par 8 punktiem; pēdējo divu gada laikā nav reģistrēti pārkāpumi ceļu satiksmē, kas izraisījuši ceļu satiksmes negadījumus; nav reģistrēti nesamaksāti sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē un autopārvadājumu jomā.

Noteikumu projekts paredz Taksometru vadītāju reģistrā iekļaut fotogrāfiju, kura tiktu izvietota arī uz vadītājam izsniedzamas reģistrācijas apliecības. Vadītāja reģistrācijas apliecību paredzēts novietot transportlīdzeklī redzamā vietā. Uz apliecības tiks norādīta fotogrāfija, vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs un derīguma termiņš. Šādu personas datu apstrādes mērķis ir personu drošība, tādējādi dodot iespēju taksometru un pārvadājumu ar vieglo automašīnu pasažieriem pārliecināties par pārvadājumu veicēju, viņa tiesībām sniegt attiecīgo pārvadājumu pakalpojumu, kā arī atbilstību valsts noteiktām prasībām. Šāda identifikācija nodrošinās iespēju arī kontrolējošām institūcijām elektroniski pārliecināties par vadītāja atbilstību normatīvo aktu prasībām. Paredzēts, ka apliecību Autotransporta direkcija izgatavos 5 darba dienu laikā no vadītāja reģistrācijas brīža un nosūtīs to pa pastu uz vadītāja iesniegumā par reģistrāciju norādīto adresi.

Tiek plānots, ka atbilstoši labas pārvaldības principiem, lai neiegūtu un neuzkrātu atkārtoti informāciju (personas datus), kas jau atrodas kādas pārvaldes institūcijas rīcībā, uz vadītāja apliecības tiks izvietota Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā iekļautā un uz transportlīdzekļa vadītāja apliecības norādītā personas fotogrāfija. Noteikumi projekts paredz minētā reģistra uzturētāja - Ceļu satiksmes drošības direkcijas pienākumu nodrošināt, ka Autotransporta direkcija var šīs fotogrāfijas iegūt, kā arī Autotransporta direkcijas pienākumu informēt datu subjektu par fotogrāfijas izmantošanu sākotnēji neparedzētam mērķim.

Projekts paredz, ka vadītājs (fiziska persona) var iesniegt iesniegumu par reģistrāciju vai izslēgšanu no reģistra Autotransporta direkcijā elektroniski, aizpildot tiešsaistes formu informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.atd.lv (e-pakalpojums), uzrādot saziņai pasta un e-pasta adresi. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja elektroniski pievienot dokumentus, kas apliecina atbilstību noteikumu prasībām, ja tādi dati nav iegūstami Latvijā uzturētajos reģistros. Ar iesnieguma iesniegšanu tiek apliecināta arī elektroniski pievienoto dokumentu atbilstība oriģinālam.

Vadītāju no Taksometra vadītāju reģistra izslēgs, balstoties uz paša vadītāja elektroniski iesniegtu iesniegumu, vai arī ja tiks konstatēta vadītāja neatbilstība noteiktajiem reģistrācijas kritērijiem (personai ir atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, reģistrēts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, reģistrēti vismaz 10 pārkāpumu uzskaites punkti, reģistrēti nesamaksāti sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē vai autopārvadājumu jomā u.c.).

Noteikumu projekts nosaka, ka Taksometru vadītāju reģistru Autopārvadātāju nozares informatīvās datu bāzes ietvaros veido un uztur Autotransporta direkcija.

Noteikumi nodoti saskaņošanai ministrijām un ieinteresētajām institīcijām.

Komunikacijas nodaļa
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7585 Wed, 13 Dec 2017 16:02:11 +0200 <![CDATA[Ostu padome apstiprina darba plānu 2018.gadam ]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7585 Trešdien, 13.decembrī, satiksmes ministra Ulda Auguļa vadībā notika Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes ( Padome) šī gada pēdējā sēde, tajā vērtēja paveikto nozarē 2017.gadā, kā arī iezīmēja vairākus nozīmīgākos nozares reklāmas pasākumu projektus 2018.gadā, kuros piedalīsies Latvijas tranzīta un loģistikas nozares uzņēmumi.

Ostu padome ieplānoja sēdes – 14.februārī, 11.aprīlī, 6.jūnijā, 22.augustā, 10.oktobrī un 12.decembrī un apstiprināja izskatāmo jautājumu darba plānu, kā arī aicināja padomes locekļus rosināt arī citu nozarei svarīgu jautājumu izskatīšanu. Jautājumi skars gan infrastruktūras attīstību, gan administratīvā sloga mazināšanu, gan nozares konkurētspējas vecināšanu, gan Latvijas, gan Eiropas Savienības (ES) līmeņa normatīvu izstrādi un ES fondu piesaistes iespējas.

Nākamajā gadā, pēc apstiprināšanas LOTLP Reklāmas padomē, plānota Latvijas tranzīta un loģistikas nozares uzņēmumi dalība izstādēs – Mumbajā - Indijā; Maskavā, Šanhajā, Šenžeņā - Ķīnā; Almatā - Kazahstānā; Minskā - Baltkrievijā; Taškentā - Uzbekistānā, kā arī iespējama dalība izstādēs Irānā un Ukrainā.

SIA “LDz Loģistika” valdes priekšsēdētājs Verners Lūsis informēja par LDz Loģistika paveikto un plānoto tranzīta un loģistikas nozares būtisko mērķu sasniegšanā, t.sk. sadarbības paplašināšanu ar Baltkrievijas dzelzceļu dažādu projektu īstenošanā, iesaistot partnerus Ķīnā,,un Vācijā. Nākamajā gadā tiks aktīvi turpināts šogad iesāktais darbs, jo īpaši ar kravu īpašniekiem un Indijas ostām, lai sadarbībā ar RŽD Loģistika un Transcontainer, kā arī Baltkrievijas dzelzceļu, palaistu testa vilcienu no Indijas (Mumbaja) uz Latviju (Ziemeļu – Dienvidu koridors uz Skandināviju caur Latviju). Tāpat 2017.gadā parakstīts līgums par sadarbību ar KTŽ Ekspress, lai ar Kazahstānas pusi turpinātu aktīvu darbu pie efektīvāku piedāvājumu izstrādes dzelzceļa pārvadājumiem “The Belt and the Road” iniciatīvas ietvaros. Šogad panākta vienošanās ar “DHL Global Forwaring” par informācijas ievietošanu uzņēmuma elektroniskajā sistēmā, lai efektīvi piedāvātu jau esošajiem “DHL Global Forwaring” klientiem un interesentiem Latvijas tranzīta koridora iespējas. Ir uzsākts darbs pie jaunu klientu un partneru piesaistes Skandināvijas un Eiropas valstīs. Tā šā gada nogalē Rīgā notika biznesa kontaktu veidošanas pasākums “Latvia – meeting point between Scandinavia and China”, kas tika organizēts sadarbojoties Ārlietu un Satiksmes ministrijām un Latvijas lielākajiem transporta un loģistikas uzņēmumiem

Par līdz šim paveikto muitas procedūru uzlabošanu un administratīvo barjeru samazināšanu kravu pārvadāšanas jomā, kā arī par Muitas likumā noteiktu Ministru kabineta noteikumu izstrādes un ieviešanas gaitu informēja Finanšu ministrija. Kopumā valdība ir apstiprinājusi 18 noteikumus, saistībā ar jauno ES Muitas kodeksu, darbs pie normatīvo aktu izstrādes turpinās.

Par plānotajiem infrastruktūras modernizācijas pasākumiem Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsošanu vietu caurlaides spēju palielināšanai, kravas transportlīdzekļu rindu mazināšanai un kapacitātes nodrošināšanai informēja VAS “ Valsts Nekustāmie īpašumi” valdes locekle Kitija Gruškevica.

Informēja par paveiktajiem darbiem 2017.gadā un plānotajiem - robežšķērsošanas vietā “Terehova – Burački”, projektu “Lavri –robežšķērsošanas vietas “Bruņiševa” pievadceļa infrastruktūras uzlabošana”, robežšķērsošanas vieta “Terehova” modernizācijas projekta 2.etapa īstenošana, kā arī robežšķērsošanas vietas “Terehova” projekta pabeigšana. Savukārt uz Latvijas Baltkrievijas robežas – robežšķērsošanas vietas “Urbāni” (Baltkrievija) un “Silene” (Latvija) modernizācija, robežšķērsošanas vietas “Pāternieki” (Latvija) un “Grigorovščina” (Baltkrievija) infrastruktūras uzlabošana.

Padome akcentēja nepieciešamību risināt robežkontroles punktu kapacitātes jautājumus uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, kur pēdējā laikā pieaug autopārvadājumu rindas, un gatavot attiecīgu ziņojumu Ministru kabinetam

Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7582 Tue, 12 Dec 2017 12:15:32 +0200 <![CDATA[Kompensēs zaudējumus pasažieru pārvadātājiem un abonētās preses pakalpojuma piegādātājam ]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7582 Valdības sēdē, 12.decembrī lēma piešķir līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem pārvadātāju izdevumu kompensēšanai par pasažieru pārvadāšanu reģionālās nozīmes maršrutos, abonētās preses izdevumu piegādes pakalpojuma radīto zaudējumu kompensēšanu “Latvijas pasts” un “Pasažieru vilciens” par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.

Pārvadātājiem par pasažieru pārvadāšanu reģionālās nozīmes maršrutos 2017. gadā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu, piešķirti 4 240 000 euro.

Vienlaikus valdība uzdeva iesniegt grozījumus kārtībā, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu", lai nodrošinātu no valsts budžeta piešķirto līdzekļu ekonomiju sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, paredzot vairākus konkrētus uzdevumus, t.sk pārskatīt peļņas aprēķina formulu pārvadājumos ar autobusiem samazinot nobraukuma koeficientu par kilometru, kā arī pārvadājumos ar sliežu transportu samazinot nobraukuma koeficientu par sastāva (vilciena), nevis vagona nobrauktajiem kilometriem.

Lai nodrošinātu Pasta likuma pārejas noteikumu 12.punktā noteikto abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma radīto zaudējumu kompensēšanu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas pasts” par 2017.gada pirmo pusgadu, valdība piešķīra - 1200 000 euro.

Tāpat Ministru kabinets lēma, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumus Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, piešķirt līdzekļus 14209071 euroapmērā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu AS “Pasažieru vilciens” par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028013
E-pasts: konumikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7581 Tue, 12 Dec 2017 12:13:38 +0200 <![CDATA[Mazinās administratīvo slogu jūras zvejas laivu īpašniekiem ]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7581 To paredz Ministru kabineta sēdē 12.decembrī apstiprinātie “Grozījumi Ministru kabineta (MK) 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 “Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību””.

Zvejas kuģa, tai skaitā jūras zvejas laivas, atbilstību drošības prasībām apliecina kuģošanas spējas apliecība. Kuģošanas spējas apliecībā tiek veiktas atzīmes par kārtējo apskati. Atbilstoši Jūras kodeksa grozījumiem un MK 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 “Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā” veiktajiem grozījumiem no 2018.gada 1.janvāra jūras zvejas laivām atzīmes par kārtējo apskati tiks veiktas Kuģu reģistra izsniegtajā beztermiņa reģistrācijas apliecībā un kuģošanas spējas apliecība jūras zvejas laivām netiks izdota.

Tādējādi nepieciešams veikt grozījumus arī noteikumos par jūras zvejas kuģu drošību, paredzot, ka minētās izmaiņas stāsies spēkā no 2018.gada 1.janvāra. Jūras zvejas laivām izdotās kuģošanas spējas apliecības, kas tiks izsniegtas līdz 2017.gada 31.decembrim, būs spēkā līdz tajās norādītajam derīguma termiņam un atzīmes par kārtējām apskatēm tiks ietvertas šajās apliecībās.

Savukārt, lai Kuģošanas drošības inspekcija varētu veikt zvejas kuģa dzinēja un palīgdzinēja apskati, pašreiz tas tiek uzrādīts inspekcijai izjauktā veidā. Grozījumi noteikumos paredz, ka turpmāk dzinējs vai palīgdzinējs nav jāizjauc apskates laikā, ja ir ražotāja rakstisks slēdziens par izstrādājuma stāvokli un atbilstību drošai ekspluatācijai. Tādējādi turpmāk tiks samazināti kuģa īpašnieka finansiālie un laika resursi, kas nepieciešami, lai minētos izstrādājumus izjauktu. Vienlaikus tiks nodrošināta dzinēju efektīva uzraudzība, jo ikviens ražotājs ir kompetentākā persona attiecībā uz sava izstrādājuma novērtēšanu.

Tiesiskais regulējums par kuģošanas spējas apliecību turpmāku neizsniegšanu attiecas uz jūras zvejas laivu īpašniekiem (saskaņā ar Kuģu reģistra datiem Kuģu reģistrā ir reģistrēta 611 zvejas laivas, no kurām aptuveni puse šobrīd tiek izmantota). Tiesiskais regulējums par dzinēju un palīgdzinēju apskates veikšanu attiecas uz 75 zvejas kuģu īpašniekiem.

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7580 Tue, 12 Dec 2017 12:11:11 +0200 <![CDATA[Sakārtos administratīvās atbildības piemērošanu par aviācijas regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7580 Likumprojekts “Likumā par aviāciju” sakārtos administratīvās atbildības piemērošanu par aviācijas nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

Likumprojekts, kuru akceptēja Ministru kabineta sēdē 12.decembrī, definēt un diferencē administratīvo pārkāpumu sastāvus, nosakot par tiem piemērojamo sodu apmēru minimālās un maksimālās robežas, kā arī nosaka institūcijas, kuru kompetencē ir veikt administratīvo pārkāpumu procesu aviācijas jomā.

Likumprojektā minētie administratīvie pārkāpumi un soda sankcijas pamatā ir pārņemtas no Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa (APK).

Ievērojot informatīvajā ziņojumā „Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma” norādīto attiecībā uz nozaru speciālo likumu grozījumu izstrādāšanas kārtību, likumprojektā no kodeksa pārņemtās pārkāpumu normas ir apkopotas pantos pa jomām.

Kodeksa 112.pantā minētais pārkāpums bija vērsts tikai uz fizisko personu. Taču laika gaitā tiesiskais regulējums aviācijas drošības jomā ir mainījies un pilnveidojies. Grozījumi paredz, ka pie atbildības saucama juridiskā persona, jo, piemēram, lidostas ekspluatantam un gaisa pārvadātājam ir jānodrošina tāda drošības kontrole, kas izslēdz iespēju fiziskajām personām kļūt par pārkāpējiem.

Kodeksa 114.5 panta otrajā daļā paredzētās sankcijas apmērs par noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz piekļuves kontroles vai drošības pārbaudes nodrošināšanu civilās aviācijas objektam ir pārāk zems, salīdzinot ar iespējamām sekām, kas var iestāties šāda pārkāpuma gadījumā. Piemēram, ja oficiālais kravu aģents nenodrošina gaisa kuģī nododamās kravas atbilstošu aizsardzību, tai var piekļūt nepiederošas personas, kas var kravā ievietot kādu bīstamu vielu vai priekšmetu, tādējādi radot draudus gaisa kuģu lidojuma drošumam. Ņemot vērā minēto, ir paaugstināts sankcijas apmērs.

Tāpat likumprojektā papildus ir paredzēta atbildība par militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu vai izvietošanu bez Aizsardzības ministrijas atļaujas un nav klasificēti kā patvaļīga būvniecība.

Kā arī likumprojekts paredz atbildību par tādu normatīvo aktu nepildīšanu, kuri paredz ziņot, analizēt un veikt turpmākos pasākumus attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā.

Tā kā līdz šim bija noteikti nesamērīgi zemi sodu apmēri civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma jomā, likumprojektā paredzēts tos paaugstināt līdz 20 procentiem no maksimālie sodu apmēri par administratīvajiem pārkāpumiem civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma jomā.

Administratīvo procesu par pārkāpumiem civilās aviācijas jomā pamatā veic CAA, taču,

lai nodrošinātu efektīvāku uzraudzību pār vispārējās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem Latvijas teritorijā, likumprojektā paredzēts, ka administratīvo pārkāpumu procesu par atsevišķiem likumprojektā ietvertajiem pārkāpumiem veic gan CAA, gan Valsts robežsardze.

Tāpat likumprojekts nosaka, ka administratīvo procesu par pārkāpumiem militārās aviācijas jomā veiks Militārā policija, nevis kā līdz šim ar to nodarbojās pašvaldību administratīvās komisijas.

Administratīvo procesu par pārkāpumiem civilās aviācijas pasažieru tiesību aizsardzības jomā veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Administratīvo procesu par pārkāpumiem civilās aviācijas sabiedriskās kārtības jomā veic Valsts policija.

Likumprojekts vēl jāakceptē Saeimā.

Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7576 Mon, 11 Dec 2017 13:34:15 +0200 <![CDATA[Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē lems par aktuālo tranzīta un loģistikas nozarē]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7576 Trešdien, 13.decembrī notiks Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēde, kuru vadīs satiksmes ministrs Uldis Augulis.

SIA “LDz Loģistika” informēs padomi par paveikto un plānoto tranzīta un loģistikas nozares būtisko mērķu sasniegšanā.

Finanšu ministrijas pārstāvji ziņos padomei par muitas procedūru uzlabošanu un administratīvo barjeru samazināšanu kravu pārvadāšanas jomā.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iepazīstinās padomi ar plānotajiem infrastruktūras modernizācijas pasākumiem Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsošanu vietu caurlaides spēju palielināšanai, kravas transportlīdzekļu rindu mazināšanai un kapacitātes nodrošināšanai.

Padome apstiprinās 2018.gada darba plānu un sēžu grafiku, kā arī reklāmas pasākumu plānu 2018.gadam un uzklausīs ziņojumu par paveikto 2017.gadā.

Padomes sēdes iespējams vērot arī attālināti - tiešsaistē: http://www.mk.gov.lv/lv/tiesraide-2# . Tās ir atklātas, un tajās aicināti piedalīties plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Padomes sēde notiks 13.decembrī, plkst. 9:30, Ministru kabineta Zaļajā zālē. Mediju pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt sēdi, aicinām līdz 12.decembra, plkst. 17.00 pieteikties Valsts kancelejas Komunikācijas departamentā – sūtot e-pastu uz sabine.spurke@mk.gov.lv vai zvanot t. 20604166.

TV un foto iespēja tiek nodrošināta sēdes sākumā. Atbildes uz žurnālistu jautājumiem padomes locekļi, kā arī institūciju pārstāvji sniegs pēc sēdes.

Ilze Greiškalna
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67028390
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7574 Mon, 11 Dec 2017 11:04:48 +0200 <![CDATA[Maskavā noslēgušies ikgadējās Transporta nedēļas pasākumi ]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=7574 Piektdien, 8.decembrī, satiksmes ministrs Uldis Augulis piedalījās Krievijas Transporta nedēļas ietvaros notikušajā plenārdiskusijā “Transports un loģistika Eirāzijā. Jaunās iespējas”.

Ministrs informēja diskusijas dalībniekus par paveiktiem un plānotiem projektiem Latvijas tranzīta koridora darbības uzlabošanā. Tāpat arī Augulis uzsvēra dzelzceļa transporta un loģistikas lomu konteinerpārvadājumos starp Eiropu un Ķīnu, un īpaši akcentēja Latvijas paveikto šajā kontekstā.

Ministrs uzsvēra konstruktīvas sadarbības nozīmi Eirāzijas koridoru attīstībā: “Tikai ciešā visu iesaistīto pušu sadarbībā iespējams izveidot efektīvus Eirāzijas mēroga transporta koridorus. Svarīgi atcerēties to, ka sadarbība un tās stiprināšana nepieciešama visos līmeņos – politiskajā, biznesa un sabiedrības līmenī. Šodien mēs nevaram vēlēt ne sev, ne citiem neko labāku, kā vien sadarbības stiprināšanu, lai kopīgiem spēkiem nodrošinātu mūsu valstu ekonomisko uzplaukumu.”

Diskusijā piedalījās Eirāzijas pārvadājumos iesaistīto valstu ministri, ministru vietnieki un transporta kompāniju vadītāji. Atzīmējams, ka Ķīnas transporta ministra vietnieks Dai Dongčangs atzinīgi novērtēja Latvijas paveikto Eirāzijas transporta koridoru veidošanā.

Maskavā notika arī Auguļa tikšanās ar Krievijas transporta ministru Maksimu Sokolovu un Baltkrievijas transporta un komunikāciju ministru Anatoliju Sivaku. Tās laikā tika pārrunāti aktuālie sadarbības, it īpaši sadarbība Eirāzijas transporta koridoru pārvadājumos.

Augulis ar kolēģiem pārrunāja arī sadarbību 2018.gada Pasaules futbola čempionāta finālturnīra un 2021.gada Pasaules hokeja čempionāta kontekstā, nodrošinot iespējami ērtus transporta savienojumus šo čempionātu dalībniekiem un līdzjutējiem.

Komunikācijas nodaļa
Tālr.:67028013
E-pasts: Komunikacijas@sam.gov.lv

]]>