LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Ar 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” ir noteikts tas personu loks, kam valsts ir piešķīrusi braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā un tie ir:

- pirmskolas vecuma bērni (100% atlaide reģionālās nozīmes maršrutos);

- bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni (100% atlaide reģionālās nozīmes maršrutos);

- 1.un 2.grupas personas ar invaliditāti, bērni ar invaliditāti un personas, kuras pavada 1.grupas ipersonas ar invaliditāti vai bērnu ar invaliditāti (100 % atlaide pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos);

- ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.-9.klase) izglītojamie* (100 % atlaide pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos**);

- ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10.-12.klase) izglītojamie* (50 % atlaide pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos**);

- ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamat­izglītības iestādes (1.–9. klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase)* (50% atlaide pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos**);

- politiski represētās personas un nacionālas pretošanās kustības dalībnieki (100% atlaide reģionālās nozīmes maršrutos);

- daudzbērnu ģimenes locekļi, kas izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+Ģimenes karte”*** (25% atlaide no biļetes cenas reģionālās nozīmes maršrutos).

*Atbilstoši MK noteikumu Nr.37113. un 14.punktam izglītojamiem ir jāiegādājas biļete par pilnu maksu un braukšanas izdevumus viņiem kompensē no attiecīgās pašvaldības budžeta šīs pašvaldības noteiktajā kārtībā.

Lai noteiktu jaunas valsts noteiktās pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar atvieglotiem nosacījumiem, ir nepieciešams veikt attiecīgas izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos. Tā kā atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11.pantam par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu pārvadātājam ir maksājama zaudējumu kompensācija, šāda pasākuma nodrošināšanai ir nepieciešams rast papildus finansējumu valsts budžetā.

**Atbilstoši MK noteikumu Nr.371 9.,10. un 11.punktam izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju par braukšanas izdevumiem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

***Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.15 “Valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+Ģimenes karte”” īstenošanas kārtība” ir izveidota Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+Ģimenes karte”.

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.

Informācija atjaunota 11.07.2017