LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Saistošie dokumenti:
Normatīvie akti http://www.esfondi.lv/page.php?id=1107

Citi saistošie dokumenti:
Vadošās iestādes vadlīnijas / skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196

Informācija par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām ES struktūrfondu un KF 2014.–2020.gada plānošanas periodā (šeit)

Informācija par izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanu (šeit)

Skaidrojums par horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” (HP IA) projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriju „Zaļais iepirkums / Zaļais publiskais iepirkums” (šeit)

Vadlīnijas vides pieejamībai publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai (šeit)

Metodika transporta nozares Eiropas Savienības struktūrfondu un investīciju fondu līdzfinansēto projektu īstenotājiem un starpniekinstitūcijām (šeit)

Eiropas Komisijas viedoklis par izdevumu attiecināmību Eiropas Savienības fonda projektā, izmantojot trīspusējo darījuma kontu (šeit) Finanšu ministrijas informācija par uzdoto jautājumu (šeit)

Informatīvie materiāli

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”: Līguma projekta paraugs (šeit)

Eiropas Komisija ir publicējusi tiešsaistes rīku, kurā iespējams apskatīt visu dalībvalstu detalizētu ES Strukturālo un investīciju fondu (ERAF, KF, ESF, ELEFLA, EJZF) budžetu, plānotās investīcijas pa nozarēm, sasniedzamos mērķus u.c.

Platforma pieejama šeit: https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Informatīvais materiāls ”Ziņošana par krāpšanu un citiem pārkāpumiem, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses” un infografika.

DG CLIMA sagatavotais apkopojums par klimata izmaiņu aspektiem un vadlīnijas lielajiem projektiem 2014. – 2020.gada programmēšanas periodā - buklets “Climate Change and Major Projects”:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/major_projects_en.pdf

ES stratēģija “EU Strategy on Adaptation to climate change”. Stratēģijas īstenošanai tiek plānots (projektiem) vismaz 20% no ES fondu finansējuma. Vairāk informācijas šeit:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/eu_strategy_en.pdf un https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en#tab-0-0

Eiropas Investīciju bankas izstrādātā metodoloģija siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtēšanai bankas līdzfinansētajos projektos. Metodoloģija ir pieejama šeit: http://www.eib.org/about/documents/footprint-methodologies.htm

Semināra “Follow-up on Climate Change Related Requirements for Major Projects in the 2014-2020 Programming Period” prezentācijas ir pieejamas JASPERS Network mājas lapā: http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Follow-up+on+Climate+Change+Related+Requirements+for+Major+Projects+in+the+2014-2020+Programming+Period


Informācija atjaunota 04.10.2018