LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Paziņojums par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” trokšņa samazināšanas plāna projekta sabiedrisko apspriešanu

Rīcības plāna nosaukums:

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” trokšņa samazināšanas plāns

Plāna izstrādātājs:

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sadarbojoties ar Babītes novada, Mārupes novada un Rīgas pilsētas pašvaldībām, Satiksmes ministriju, trokšņa pārvaldībā iesaistītajām valsts iestādēm - valsts aģentūru “Civilās aviācijas aģentūra”, Veselības inspekciju un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldi, aviokompānijām un VAS “Latvijas gaisa satiksme”.

Teritorija uz kuru attiecas rīcības plāna īstenošana:

Teritorija, kuru skar gaisa kuģu troksnis Mārupes, Babītes novada un Rīgas pilsētas teritorijās.

Laika posms, kurā paredzēta rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošana:

No plāna apstiprināšanas brīža - turpmākie pieci gadi.

Vieta un laiks, kādā sabiedrība var iegūt informāciju par rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu:

Sabiedrība ar plānu un tā kopsavilkumu var iepazīties:

- interneta vietnē: http://www.riga-airport.com/lv/main/par-lidostu/vide/vides_troksnis/TSRP.

Informācija par rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu ir nosūtīta Babītes novada, Mārupes novada un Rīgas pilsētas domēm.

Pēc papildu informācijas lūdzam vērsties:

- VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (tālrunis 67060435, e-pasts J.Brizs@riga-airport.com).

Vieta un termiņš, līdz kuram sabiedrība var sniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu

Sabiedrība ir aicināta 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu uz VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” adresi: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV 1053 vai elektroniskā formā uz e-pastu J.Brizs@riga-airport.com

Publiskā aptauja par plānoto piekļuves punktu sarakstu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” ietvaros īstenojamajam projektam

Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir paredzēts īstenot specifiskā atbalsta mērķi „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” (turpmāk – SAM).

Informācija par plānoto piekļuves punktu sarakstu pieejama šeit.

Plānotās optiskā tīkla infrastruktūras karte pieejama šeit.

SAM mērķis ir uzlabot elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem lauku teritorijās (administratīvās teritorijas un apdzīvotās vietas līdz ciemu līmenim), nodrošinot infrastruktūras izbūvi teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem, izmantojot pilnībā vai daļēji no optiskās šķiedras elementiem sastāvošus platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s (turpmāk - "baltās" teritorijas).

SAM tiek realizēts saskaņā ar valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 (2011/N) „Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (09.11.2011 Eiropas Komisijas lēmums Nr. C (2011) 7699) noteikumiem. Valsts atbalsta programma ir sadalīta divās kārtās. Pirmās kārtas ietvaros tika īstenots projekts “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos”, projekts ir noslēdzies 2015.gada 31.augustā un tā rezultātā ir izbūvēti 177 piekļuves punkti un ieguldīti 1813 km optiskā kabeļa trases. Savukārt otrās kārtas ietvaros, realizējot SAM, ir papildus plānots izbūvēt vismaz 220 piekļuves punktus “baltajās” teritorijās. Vairākos gadījumos SAM ietvaros ir plānots veikt projekta “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” izbūvētā optiskā kabeļu trases pagarināšanu, būvējot optiskā tīkla infrastruktūru uz attālākajām “baltajām” teritorijām.

SAM realizācijas termiņš ir 2020.gada 31.decembris un SAM tiks īstenots saskaņā ar 24.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 664 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

“Balto” teritoriju identificēšanai 2014.gadā tika veikts pētījums par platjoslas interneta infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā[1] (turpmāk - pētījums), aptaujājot Latvijas Republikas pašvaldības un elektronisko sakaru komersantus. Pētījumā tika konstatēts, ka Latvijā ir 221 “baltā” teritorija (pagastu līmenī). Ar pētījuma rezultātiem ir iespējams iepazīties šeit.

Lai ieguldījumi SAM ietvaros tiktu veikti lietderīgi, “baltās” teritorijas ir sakārtotās prioritārā secībā, ievērojot šādus prioritizēšanas kritērijus:

1. iedzīvotāju skaits attiecīgajā teritoriālajā vienībā. Lai nodrošinātu pieslēgumu skaita pieaugumu un panāktu maksimālo ekonomisko un finansiālo atdevi no veiktajiem ieguldījumiem, sākotnēji piekļuves punkti tiks būvēti tādās “baltajās” teritorijās, kur elektronisko sakaru komersanti plāno piedāvāt konkrētās teritorijas iedzīvotājiem iespēju saņemt interneta piekļuves ("pēdējās jūdzes") pakalpojumus ar vismaz 30 Mbit/s datu pārraides ātrumu.

2. elektronisko sakaru komersantu skaits, kas plāno sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus attiecīgajā teritoriālajā vienībā. Jo vairāk komersantu ir izrādījuši interesi par attiecīgo teritoriju, jo augstāk plānotās izbūves secības sarakstā tiks novietota minētā „baltā” teritorijā.

Savukārt, lai veicinātu teritorijas līdzsvarotu attīstību, tiks nodrošināta piekļuves punktu izveidošana šādā apmērā (attiecībā pret projekta attiecināmajām izmaksām) - Latgales plānošanas reģionā ir vismaz 20%; Rīgas plānošanas reģionā ir vismaz 5%; Kurzemes plānošanas reģionā ir vismaz 15%; Vidzemes plānošanas reģionā ir vismaz 15% un Zemgales plānošanas reģionā ir vismaz 15%.

Norādīto piekļuves punktu saraksts un piekļuves punktu izbūves secība var tikt precizēta, ņemot vērā šādus kritērijus:

1. publiskās aptaujas par piekļuves punktu izvietojumu rezultāti;

2. piekļuves punktu projektēšanas un būvniecības gaita;

3. ģeogrāfiskais izvietojums;

4. tehnisko būvniecības projektu saskaņošana;

5. „balto” teritoriju pašvaldību atbalsts piekļuves punktu izveidošanai attiecīgajā pašvaldības teritorijā.

Plānoto piekļuves punktu būvniecības iepirkumus ir plānots veikt 6 (sešās) atsevišķās būvniecības iepirkumu procedūrās. Konkrētās piekļuves punktu adreses tiks saskaņotas ar pašvaldībām, izstrādājot piekļuves punktu būvprojektus.

Priekšlikumus un ierosinājumus par piekļuves punktu saraksta izmaiņām aicinām nosūtīt Satiksmes ministrijai uz e-pasta adresi: sakari@sam.gov.lv līdz 2016. gada 19. februārim.
[1] http://www.sam.gov.lv/sm/content/?cat=451


Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" būvniecības IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek no 2015. gada 11. novembra līdz 2015. gada 11. decembrim.

Paziņojums par IVN ziņojuma sabiedrisko apspriešanu pieejams šeit

IVN ziņojums pieejams šeit: http://railbaltica.info/wp-content/uploads/2014/11/IVN-Zinojums.pdf


Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) papildus alternatīvu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums publicēts laikrakstos “Rīgas apriņķa avīze” 2015. gada 4. septembrī, Nr. 65 (8596) un “Auseklis” 2015. gada 4. septembrī, Nr. 99 (9514)

Paredzētās darbības nosaukums:
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs:
LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

Paredzētās darbības papildus alternatīvu darbības vietas ir:
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasts un Liepupes pagasts, Limbažu novada Viļķenes pagasts un Mārupes novads.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487.

Paredzētās darbības apraksts:
Paredzētā darbība ir elektrificēta jaunbūvējama divceļu dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Paredzētā darbība iekļauj: dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, tai skaitā nodrošinot Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas pasažieru stacijai un starptautiskajai lidostai “Rīga”, citas saistītās infrastruktūras (kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.) būvniecību, dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica energoapgādes būvniecību, citas infrastruktūras pārbūvi šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.).

Paredzētajai darbībai ir divas pamatalternatīvas (A un B alternatīvas), kas sākas pie Igaunijas/Latvijas robežas turpinās caur Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadiem, Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadiem līdz Latvijas/Lietuvas robežai, kā arī alternatīvi posmi C1 alternatīva Limbažu novadā un C2 alternatīva Rīgā.

Iespējamie papildus alternatīvie risinājumi:

· C3 alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Mārupes novada Jaunmārupē,

· C4 alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Salacgrīvas novada Liepupes pagastā,

· C5 alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā un Limbažu novada Viļķenes pagastā.

Informācija par pārrobežu ietekmi:
Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un realizācijas mērķi.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzētās darbības papildus alternatīvām un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

· LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv;

· Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv;

· Vides pārraudzības valsts birojā darba laikā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv;

· Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, Viļķenes pagasta pārvaldē, Dārza ielā 1, Viļķenē, Limbažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.limbazi.lv,

· Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, Liepupes pagasta pārvaldē, "Mežgravas", Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, Svētciema bibliotēkā Dārza ielā 26, Svētciemā, Salacgrīvas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv,

· Mārupes novada Domē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, Jaunmārupes pamatskolā Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes novadā, tīmekļa vietnē www.marupe.lv.

Paredzētās darbības papildus alternatīvu sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

· Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2015. gada 16. septembrī plkst. 17:00,

· Jaunmārupes mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā 2015. gada 17. septembrī, plkst. 19.00.

Informācija par Rail Baltica papildus alternatīvām

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības papildus alternatīvām var iesniegt līdz 2015. gada 24. septembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.


Pagarināts termiņš priekšlikumu un atsauksmju sniegšanai par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” trokšņa samazināšanas rīcības plāna projektu

Satiksmes ministrija informē, ka laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 5.augustā (Nr.150) publicētajā Paziņojumā par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņa samazināšanas plāna projekta sabiedrisko apspriešanu noteiktais rakstisku priekšlikumu un atsauksmju iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2013.gada 30.septembrim. Skatīt publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 4.septembrī (Nr.174)

2013.gada 17.septembrī plkst.18.00 Jaunmārupes sākumskolā (Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads) notiks trokšņa ietekmēto pašvaldību (Babītes novads, Mārupes novads, Rīgas pilsēta) iedzīvotāju tikšanās ar VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekta izstrādes darba grupas pārstāvjiem.

Vēršam uzmanību, ka šis ir papildus pasākums iedzīvotāju informēšanai (nav noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām), kas tiek veikts, ņemot vērā Mārupes novada pašvaldības un iedzīvotāju ierosinājumu un vēlmi apspriest trokšņa samazināšanas plānu publiski.

Rīcības plāns sastāv no kopsavilkuma, Rīcības plāna un tā pielikuma:

· Rīcības plāna kopsavilkums;

· Rīcības plāns;

· Rīcības plāna pielikums.

Sabiedrība ir aicināta līdz 2013.gada 30. septembrim sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu uz VA „Civilās aviācijas aģentūra” (Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053) vai elektroniskā formā uz e-pastu: Mara.Kalva@latcaa.gov.lv


Paziņojums par VAS "Starptautiskā lidostas "Rīga"" trokšņu samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedrisko apspriešanu

Rīcības plāna nosaukums:
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” trokšņu samazināšanas plāns (turpmāk – rīcības plāns).

Rīcības plāna izstrādātājs:
LR Satiksmes ministrijas uzdevumā rīcības plāna izstrādes darba grupu, kuras sastāvā iekļauti Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, VA „Civilās aviācijas aģentūra”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, VAS „Latvijas gaisa satiksme”, Babītes novada pašvaldības, Mārupes novada pašvaldības un Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji, vada valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (adrese: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053, tālrunis: 67830936, mājas lapas adrese:
www.caa.lv).

Teritorija, uz kuru attiecas rīcības plāna īstenošana:
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” trokšņu stratēģiskajā kartē apzinātās teritorijas, kurās ir paaugstināts trokšņu līmenis.

Laika posms, kurā paredzēta rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošana:
No rīcības plāna apstiprināšanas brīža – turpmākie pieci gadi.

Vieta un laiks, kādā sabiedrība var iegūt informāciju par rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu:

Sabiedrība ar rīcības plānu un tā kopsavilkumu var iepazīties:
Ø Satiksmes ministrijas mājas lapā:
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=557;
Ø VA „Civilās aviācijas aģentūra” mājas lapā:
www.caa.lv (sadaļā „Informācija un uzziņas”),
Ø VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” mājas lapā:
http://www.riga-airport.com/lv/main/par-lidostu/vides-troksnis/troksnu-samazinasanas-ricibas-plans .

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties:
Ø VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (tālrunis 67060435, e-pasts:
J.Brizs@riga-airport.com),
Ø VA „Civilās aviācijas aģentūra” (tālrunis 67507901, e-pasts
Mara.Kalva@latcaa.gov.lv).

Informācija par rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu ir nosūtīta Babītes novada, Mārupes novada un Rīgas pilsētas domēm.

Vieta un termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu:
Sabiedrība ir aicināta 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu uz VA „Civilās aviācijas aģentūra” adresi: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053 vai elektroniskā formā uz e-pastu:
Mara.Kalva@latcaa.gov.lv.

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņa samazināšanas rīcības plāns (šeit)

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņa samazināšanas rīcības plāna kopsavilkums (šeit)Paziņojums par Rīgas Brīvostas pārvaldes iesnieguma saņemšanu attiecībā uz lūgumu virzīt Ministru kabinetā lēmuma projektu par projekta "Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcija" ietekmes uz vidi novērtējuma akceptu.

1.

Paredzētās darbības nosaukums un vieta

Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcija.

Rīgas brīvostas teritorijas akvatorija, kas atrodas Rīgas jūras līcī un Daugavā. Pieejas kanāls izvietojas akvatorijas daļā no pieņemšanas bojas „B” līdz Kundziņsalas vidusdaļai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.

Ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, vai publiskās personas vai tās iestādes nosaukums)

Rīgas Brīvostas pārvalde (RBP)

3.

Datums, kad sniegts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (turpmāk – ziņojums)

Vides pārraudzības valsts birojs „Atzinumu Nr.5 par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu” izsniedzis 2011.gada 21.aprīlī.

4.

Ierosinātāja adrese, tālruņa numurs un ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas mājaslapas adrese internetā, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu

Kalpaka bulvāris 12, Rīga. LV 1010.

Tālrunis 67030800, epasta adrese info@rop.lv

Sabiedrība ar IVN ziņojumu var iepazīties RBP mājas lapā www.rop.lv.