LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Latvijas politikas plānošanas dokumenti

Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam

 

Eiropas Savienības tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 15.decembra Direktīva 97/67/EK par kopējiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Direktīva 2008/6/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2018/644 (2018. gada 18.aprīlis) par pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem

Komisijas īstenošanas regula (ES) 2018/1263 (2018. gada 20. septembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/644 izveido veidlapas, ar kurām paku piegādes pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju

 

Starptautiskie tiesību akti

Pasaules Pasta savienības Konstitūcija

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Pirmo, Otro, Trešo, Ceturto, Piekto, Sesto un Septīto papildprotokolu)

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Astotais papildprotokols

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devītais papildprotokols

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Desmitais papildprotokols

(vēl nav ratificēts, turpinās tiesību akta projekta virzība šī dokumenta ratificēšanai)

Pasaules Pasta savienības Vispārīgais reglaments

Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmais papildprotokols

Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Otrais papildprotokols

(vēl nav ratificēts, turpinās tiesību akta projekta virzība šī dokumenta ratificēšanai)

Pasaules Pasta konvencija

Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem

Pasaules pasta konvencijas reglaments

(Vēl nav ratificēts, jo tas aizstāja Paku reglamentu un Vēstuļu korespondences reglamentu, kas tika pārstrādāti un apvienoti vienā dokumentā, un turpinās šī dokumenta tulkošana)

Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglaments

 

Cita informācija

Eiropas Savienības iestādes

Eiropas Savienības portāls (informācija par ES, darba grupas)

GROWTH (Growth, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Postal services) Izaugsme, Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU, Pasta nozare

ERGP (The European Regulators Group for Postal Services) - Eiropas pasta regulatoru grupa

 

Starptautiskās organizācijas

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

CERP (European Committee for Postal Regulation) - Eiropas pasta regulēšanas komitēja

ECO (European Communications Office) - Eiropas Sakaru birojs

UPU (Universal Postal Union) – Pasaules Pasta savienība