LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Pasta jomas raksturojums

Pasta pakalpojumiem ir liela nozīme citu ekonomikas sektoru efektīva darba nodrošināšanā, jo, neskatoties uz tehnoloģisko progresu, pasta tīkls joprojām ir lielākais un blīvākais pasaulē. Ļoti svarīga ir pasta pakalpojumu loma saziņas attīstībā, ne tikai informācijas apmaiņas jomā, bet arī sociālās vienotības saglabāšanā un nodrošināšanā.

Pasta nozarē valsts politiku izstrādā un valsts pārvaldes funkcijas īsteno Satiksmes ministrija.

Pasta pakalpojumu uzraudzību veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

Pasta pakalpojumi ir regulējamie sabiedriskie pakalpojumi, kurus iedala tradicionālajos pasta pakalpojumos, eksprespasta pakalpojumos, kurjerpasta pakalpojumos un abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos. Lai sniegtu pasta pakalpojumus, pasta komersantiem jāreģistrējas SPRK uzturētajā pasta komersantu reģistrā. SPRK datu bāzē 2019. gada 12. martā ir reģistrēti 78 pasta komersanti.

Lai nodrošinātu pieejamību pasta pakalpojumiem neatkarīgi no lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, ir noteikts universālais pasta pakalpojums — minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā par vienotiem tarifiem.

Līdz 2019. gada 31. decembrim universālā pasta pakalpojuma saistības ir noteiktas valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts”. Galvenie priekšnoteikumi universālā pasta pakalpojuma saistību izpildē ir universālā pasta pakalpojuma sarakstā ietilpstošo pasta pakalpojumu nodrošināšana par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas teritorijā.

 

Universālais pasta pakalpojums ietver:

  • iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu), savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde,
  • pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu), kuru svars nepārsniedz desmit kilogramus, savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde;
  • pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošināto), kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus, piegāde;
  • abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi.

Izpildot universālā pasta pakalpojuma saistības, universālā pasta pakalpojuma sniedzējam jānodrošina pakalpojumu kvalitātes atbilstība noteiktajām prasībām attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanas, pārsūtīšanas un piegādes biežumu, ātrumu un regularitāti, kā arī kvalitātes prasības attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu.

Saskaņā ar SPRK veiktajām kvalitātes pārbaudēm universālā pasta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte pārsniedz noteiktās prasības, proti trešajā darbadienā bija piegādāti 99,5% vēstuļu no visām kontroles vēstulēm, kas liecina par teicamu kvalitāti (norma ir 98%).

Saskaņā ar SPRK datiem[1] pasta komersantu sniegto pakalpojumu neto apgrozījums 2017. gadā palielinājās par 14%, salīdzinot ar 2016. gadu.

2017. gadā nosūtīto vēstuļu korespondences sūtījumu skaits sasniedza 41.23 milj., kas par 2,43% mazāk, nekā 2016.gadā, nosūtīto pasta paku skaits sasniedza 1.7 milj., kas par 37,7% vairāk, nekā 2016.gadā.

Savukārt nosūtīto eksprespasta un kurjerpasta sūtījumu skaits sasniedza 8.17 milj., kas par 7% vairāk, nekā 2016.gadā.

 

Aktualitātes:

No 2018. gada 2. septembra līdz 7. septembrim Adisabebā, Etiopijā notika Pasaules Pasta savienības (Universal Postal Union) (UPU) ārkārtas kongress, lai risinātu steidzamos jautājumus. UPU kongress ir nozīmīgākais pasākumus pasta nozarē - galvenais forums sadarbībai starp valstīm pasta pakalpojumu jomā, kas nodrošina regulējumu vienotai pasta telpu, mūsdienīgiem produktiem un pakalpojumiem un veicina kvalitatīvu un pieejamu universālo pasta pakalpojumu, tā efektīvu un stabilu attīstību.

Satiksmes ministrija pārstāvēja Latvijas intereses Eiropas reģiona valstu pozīciju un priekšlikumu izstrādē Eiropas pasta regulēšanas komitejā (CERP), un dažu izšķirošo UPU ārkārtas kongresā pieņemto rezolūciju līdzautore bija arī Latvija.

Ņemot vērā, ka UPU ārkārtas kongresā netika panākta vienošanās par svarīgiem priekšlikumiem attiecībā uz UPU reformas pabeigšanu (esošo struktūru darbības optimizēšana, nodrošinot efektīvas lēmumu pieņemšanas procedūras), integrēto produktu plāna un integrēto norēķinu plāna ieviešanu (ņemot vērā tendences pasta tirgū un e-komercijas attīstību), kā arī savienības budžeta izdevumu plānošanas un dalībvalstu iemaksu mehānisma pārskatīšanas jautājumiem, tika pieņemtas rezolūcijas ar uzdevumiem UPU darba grupām turpināt iesākto darbu, un sagatavot attiecīgos priekšlikumus iesniegšanai UPU 27. kongresam, kas notiks 2020. gadā.

Satiksmes ministrija turpina darbu pie Pasta nozares politikas plāna 2019.-2020. gadam projekta izstrādes, ievērojot, ka Pasta pamatnostādņu darbības termiņš beidzies 2017. gadā. Taču politikas īstenošana netika pārtraukta, jo 2018. gadā vēl turpinājās uzsāktais darbs pie Pasta pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpildes.

[1] https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Gadaparskats2016FINAL.pdf

Informācija atjaunota 18.03.2019