LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Satiksmes ministrijas un tās padotības iestāžu pakalpojumi

Iestādes nosaukums

Adrese

Iestādes sniegtie pakalpojumi

Satiksmes ministrija

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1743

  1. Veic autoostu reģistrāciju un izsniedz autoostu reģistrācijas apliecības.

Lēmumu par autoostas reģistrāciju, pārreģistrāciju, izsniedzot reģistrācijas apliecības, kā arī reģistrācija atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu, pieņem Satiksmes ministrija.

Kārtībā kādā pakalpojums tiek sniegts noteikta Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr. 486 “Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā".

Autoostas reģistrācijas vai pārreģistrācijas veikšanai autoostas valdītājs iesniedz Satiksmes ministrijā šādus dokumentus:

  • autoostas reģistrācijas iesniegumu (1.pielikums);
  • autoostas ēku un teritoriju plānojumu;
  • autoostas lietošanas noteikumu vai iekšējās kārtības noteikumu kopiju (norāda arī autoostas darbības laiku);
  • autoostas telpu nomas līguma kopiju (ja autoosta nav valdītāja īpašumā).

Informācijai: 28.09.2017. pieņemti grozījumi “Autopārvadājumu likumā” nosaka, ka no 01.01.2019. autoostu reģistrāciju, pārreģistrāciju un darbības uzraudzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veiks VSIA Autotransporta direkcija.

2. Izsniedz pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikātus.
Informācija:
http://www.atd.lv/lv/profesion%C4%81l%C4%81s-kompetences-sertifik%C4%81ts-kravas-autop%C4%81rvad%C4%81jumiem
http://www.atd.lv/lv/profesion%C4%81l%C4%81s-kompetences-sertifik%C4%81ts-0

3. Izsniedz caurlaides pasta komersantu reģistrā reģistrēta pasta komersanta transportlīdzeklim, kuru izmanto pasta pakalpojumu sniegšanai, kā arī Saeimas, Valsts prezidenta Kancelejas, Valsts kancelejas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras un ministrijas transportlīdzeklim, ar kuru nogādā šo institūciju dokumentus.

Kārtība, kādā pakalpojums tiek sniegts, noteikta Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumos Nr.738 “Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības".

4. Izsniedz licences par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus.

5. Izsniedz licences par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus.

6. Izsniedz regulāro un neregulāro gaisa pārvadājumu atļaujas.

7. Izsniedz atbilstības sertifikātus jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmām.

VA "Civilās aviācijas aģentūra"

Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes pagasts, LV-1053

Apliecinājuma par lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum izsniegšana.

Valsts dzelzceļa administrācija

Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050

1. Izsniedz dzelzceļa kravu pārvadātāju licences.
2.Saskaņo dzelzceļa kravu pārvadājumu pasūtījuma līguma projektus.
3. Veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali.
4. Izskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja un pārvadātāju domstarpības par infrastruktūras jaudas sadali, par aizliegumu no privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai vai piekļūšanas ierobežojumu un pieņem abām pusēm saistošus lēmumus.
5. Izstrādā dzelzceļa vides aizsardzības politiku.
6. Izstrādā un apstiprina rīcības programmu, uztur vides aizsardzības paškontroles sistēmu.
7. Izvērtē apdraudējumu, ko dzelzceļa infrastruktūra rada cilvēku veselībai un videi, veic nepieciešamos šā apdraudējuma samazināšanas pasākumus.
8. Sniedz atzinumu par atsevišķu publiskās lietošanas sliežu ceļa posmu vai sliežu ceļa slēgšanu.
9. Nodrošina dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistra darbu.
10. Nodrošina dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistra darbu.
11. Uzrauga un regulē starptautiskos pasažieru pārvadājumus.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050

1. Izskata dzelzceļa infrastruktūras būvprojektus un pieņem lēmumus par tiem, izsniedz būvatļaujas un kontrolē, kā dzelzceļa infrastruktūras būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsniedz pārvadātājiem drošības sertifikātus.
3. Noteiktā kārtībā izsniedz drošības apliecības.
4. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kompetences sertifikātus reglamentētajās sfērās.

Satiksmes ministrijas pakalpojumi, kas ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū noteiktajām prasībām:

Par pakalpojumu atbildīgā iestāde

Pakalpojumu darbības nosaukums

Atļaujas veids

Atbildīgā amatpersona

Kontaktinformācija

Paredzamais pakalpojuma elektronizācijas līmenis
(skatīt koncepcijas 4.2. punktu)

Satiksmes ministrija

Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (vairāk šeit)

Mācību karte

Juris Teteris, VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Kvalifikācijas daļas priekšnieks

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Adrese: S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

Tālr.+37167025725
Fakss +37167828301
e-pasts: juris.teteris@csdd.gov.lv
www.csdd.lv

3.līmenis
Tehniski nodrošināta iespēja tīmekļa vietnē pieejamās dokumentu formas un veidlapas pēc aizpildīšanas iesniegt iestādē elektronisko dokumentu formā.

Satiksmes ministrija

Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecība (vairāk šeit)

Tirdzniecības vietu reģistrācija

Edgars Ošenieks, VAS "Ceļu satiksmes drošībasdirekcija" Transportlīdzekļu reģistrācijas daļas priekšnieka vietnieks

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Adrese: S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

Tālr. +37167025723
Fakss +37167828301
e-pasts: edgars.osenieks@csdd.gov.lv
www.csdd.lv

3.līmenis
Tehniski nodrošināta iespēja tīmekļa vietnē pieejamās dokumentu formas un veidlapas pēc aizpildīšanas iesniegt iestādē elektronisko dokumentu formā.

Satiksmes ministrija

Virszemes pakalpojumu sniegšana (vairāk šeit)

(Lidlauka sniegto pakalpojumu saraksts MK 17.06.2008 noteikumu Nr.447 „Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum” pielikumā)

Apliecinājums par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai

Māris Gorodcovs, Civilās aviācijas aģentūras direktors

Civilās aviācijas aģentūra,
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta”Rīga”, Mārupes pagasts, LV-1053
Tālr.: +371 67830940
e-pasts: maris.gorodcovs@caa.gov.lv, caa@caa.gov.lv
http://www.caa.gov.lv

1. līmenis
Elektroniski var saņemt konsultāciju un pieprasīt informāciju.

Dokumentu iesniegšana notiek saskaņā ar MK 17.06.2008 noteikumiem Nr.447 „Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum”, kas pieļauj pretendentiem apliecinājuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus iesniegt arī elektroniski”

Visa informācija par valsts un pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas iespējām un nosacījumiem atrodama portālā latvija.lv.

Koncepcija "Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū noteiktajām prasībām" (informatīvā daļa)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū