LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Kohēzijas fonda projektu koncepcijas iesniegšana un izvērtēšana:

  1. Investīciju departaments izsūta informatīvas vēstules - uzaicinājumus institūcijām, kas var būt potenciālie projektu pieteicēji par projektu koncepciju iesniegšanas iespējām, nosacījumiem un termiņiem, kā arī nodrošina publicēšanu internetā ministrijas mājas lapā. Koncepcijas pieteikuma veidlapa
  1. Projekta koncepcijas pieteikumu projekta Pieteicējs iesniedz ministrijā vienu reizi programmēšanas periodā norādītajā termiņā.
  1. Investīciju departaments organizē iesniegto projekta koncepciju izvērtēšanu Valsts investīciju programmas un ES finansēto projektu izvērtēšanas komisijā.
  1. Valsts investīciju programmas un ES finansēto projektu izvērtēšanas komisijas sekretārs sagatavo VIP un ES finansēto projektu izvērtēšanas komisijas sanāksmes protokolu un iesniedz Investīcijas departamentam.
  1. Investīciju departamenta direktors norīko projekta koordinatoru projektam, kura koncepcijas pieteikums ir apstiprināts.
  1. Atbildīgais projekta koordinators nosūta atzinumu atbalstītā projekta Pieteicējam kopā ar norādījumiem par turpmāko rīcību un termiņiem.
  1. Investīciju departamenta atbildīgais darbinieks izsūta atteikuma vēstules Pieteicējiem, kuru projektu koncepcijas nav apstiprinātas.
  1. Ja Valsts investīciju programmas un ES finansēto projektu izvērtēšanas komisija ir apstiprinājusi projekta koncepciju, kurš nevar tikt atbalstīts ierobežota finansējuma dēļ, Investīciju departamenta direktors organizē Valsts investīciju programmas un ES finansēto projektu izvērtēšanas komisijas sēdi, lai izvēlētos nākamo prioritāro projektu finansēšanai no Kohēzijas fonda un rīkojas iepriekš minētajā kārtībā.

Projekta pieteikuma un to pamatojošo dokumentu sagatavošana un izvērtēšana

1. Tehniskai palīdzībai

1.1. Pieteicējs iesniedz ministrijā aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu un darba uzdevumu divos eksemplāros angļu valodā kopā ar pavadvēstuli, pievienojot apliecinājumu par sagatavotā Kohēzijas fonda projekta pieteikuma kvalitāti atbilstoši paraugam. Apliecinājums par Kohēzijas fonda projekta pieteikuma kvalitāti. Dokumentus nosūta arī elektroniski uz attiecīgā projekta koordinatora adresi vai izmantojot 3,5” 1,44 MB IBM formāta disketes vai arī ierakstāmo kompaktdisku (CD-R).

1.2. Ja Pieteicējs nav no valsts budžeta finansēta iestāde un nacionālo līdzfinansējumu nodrošina no pašu līdzekļiem, tad Pieteicējs kopā ar projekta pieteikumu iesniedz pēdējo divu gadu auditētos finanšu pārskatus.

1.3. Ja projekta Pieteicējs ir pašvaldības uzņēmums vai cita ar pašvaldības finansējumu saistīta institūcija, tad apliecinājumupar sagatavotā Kohēzijas fonda projekta pieteikuma kvalitātiparaksta arī pašvaldības vadītājs.

1.4. Ministrijas atbildīgās struktūrvienības izvērtē projekta pieteikumu trīs nedēļu laikā un projekta koordinators sagatavo pavadvēstuli ar komentāriem par nepieciešamajiem uzlabojumiem projekta pieteikumā un darba uzdevumā, ja tādi ir nepieciešami, un nosūta projekta pieteicējam atkārtotai izstrādei divu nedēļu laikā no saņemšanas brīža.

2. Investīciju projektiem – būvdarbu vai piegāžu līgumiem:

2.1. Pieteicējs iesniedz ministrijā projekta pieteikumu, ietekmes uz vidi novērtējumu, ja nepieciešams, un tehniski ekonomisko pamatojumu - izpēti angļu valodā divos eksemplāros kopā ar pavadvēstuli, pievienojot apliecinājumu par sagatavotā Kohēzijas fonda projekta pieteikuma kvalitāti atbilstoši paraugam. Dokumentus nosūta arī elektroniski uz attiecīgā projekta koordinatora adresi vai izmantojot 3,5” 1,44 MB IBM formāta disketes vai arī ierakstāmo kompaktdisku (CD-R). Projekta pieteikumam jāpievieno apliecinājumu par sagatavotā Kohēzijas fonda projekta pieteikuma kvalitāti.

2.2. Ja Pieteicējs nav no valsts budžeta finansēta iestāde un nacionālo līdzfinansējumu nodrošina no pašu līdzekļiem, tad kopā ar projekta pieteikumu iesniedz pēdējo divu gadu auditētos finanšu pārskatus.

2.3. Ja projekta Pieteicējs ir pašvaldības uzņēmums vai cita ar pašvaldības finansējumu saistīta institūcija, tad apliecinājumupar sagatavotā Kohēzijas fonda projekta pieteikuma kvalitātiparaksta arī pašvaldības vadītājs.

2.4. Ministrijas atbildīgās struktūrvienības izvērtē projekta pieteikumu trīs nedēļu laikā un projekta koordinators sagatavo pavadvēstuli ar komentāriem par nepieciešamajiem uzlabojumiem projekta pieteikumā un darba uzdevumā, ja tādi ir nepieciešami, un nosūta projekta pieteicējam atkārtotai izstrādei divu nedēļu laikā no saņemšanas brīža.

3. Tehniskās palīdzības un investīciju projektu pieteikumu saskaņošana ar vadošo iestādi un Eiropas Komisiju

3.1. Ja nav nepieciešami papildinājumi, projekta pieteikuma dokumenti divos eksemplāros tiek sagatavoti nosūtīšanai vadošajai iestādei izvērtēšanai.

3.2. Ja tiek saņemti komentāri no vadošās iestādes par nepieciešamiem uzlabojumiem projekta dokumentācijā, koordinators trīs dienu laikā kopā ar pavadvēstuli nosūta Pieteicējam iestrādāšanai projekta dokumentācijā.

3.3. Pieteicējs atkārtoti iesniedz Investīciju departamentā uzlaboto projekta dokumentāciju divu nedēļu laikā kopā ar pavadvēstuli. Procesu atkārto, kamēr tiek saņemts Vadošās iestādes akcepts dokumentācijas tālāki virzībai.

3.4. Ja ir saņemts akcepts no vadošās iestādes tālākai dokumentu virzībai, koordinators to paziņo Pieteicējam ar lūgumu sagatavot projekta pieteikuma dokumentāciju vai nu 14 eksemplāros tikai drukātā formā vai četros eksemplāros drukātā formā un papildus elektroniski, nosūtot uz attiecīgā projekta koordinatora adresi vai, izmantojot 3,5” 1,44 MB IBM formāta disketes vai arī ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R). Ja projekta pieteikuma pielikumi nav iesniegti elektroniskā formā, tad Pieteicējs tos iesniedz ministrijai 14 eksemplāros drukātā formā.

3.5. Vadošā iestāde nodrošina projekta pieteikuma iesniegšanu Eiropas Komisijā un jautājumu vai komentāru par projekta pieteikumu saņemšanu no Eiropas Komisijas, kā arī to nosūtīšanu starpniekinstitūcijai –Satiksmes ministrijai.

3.6. Ja no Eiropas Komisijas tiek saņemti oficiāli komentāri vai jautājumi par projekta dokumentāciju, koordinators organizē pieteikuma uzlabojumu veikšanu iepriekš noteiktā kārtībā. Labojumus, skaidrojumus un/vai papildus informāciju nosūta Eiropas Komisijas informatīvas vēstules veidā pa faksu un tās oriģinālu pa pastu. Visas atbildes Eiropas Komisijai koordinators nosūta saskaņošanai ar vadošo iestādi.

3.7. Eiropas Komisija paziņo rakstiski par projekta pieteikuma saņemšanu un projektam piešķirto pasākuma identifikācijas numuru.

3.8. Koordinators Eiropas Komisijas paziņojumu par projektam piešķirto pasākuma identifikācijas numuru iešuj projekta pieteikuma dokumentācijas reģistrā un informē Pieteicēju un iesaistītās starpniekinstitūcijas struktūrvienības.

3.9. Ņemot vērā papildus skaidrojumus, labojumus, Eiropas Komisija izvērtē pieteikuma dokumentāciju un sagatavoto lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektam vai arī pamatotu atteikumu nosūta vadošajai iestādei.

3.10. Saņemot atteikumu par projekta pieteikuma apstiprināšanu no vadošās iestādes, koordinators par to informē Pieteicēju un iesaistītās starpniekinstitūcijas struktūrvienības.

3.11. Ja saņemts atteikums no vadošās iestādes vai Eiropas Komisijas, tad Investīciju departaments organizē Valsts investīciju programmas un ES finansēto projektu izvērtēšanas komisijas sēdi, lai izvēlētos nākamo prioritāro projektu (ja apstiprināta projekta koncepcija) neapstiprinātā pieteikuma vietā.

 

2007.-2013.gada Kohēzijas fonda projektu koncepcijas un pieteikumu iesniegšanas kārtība ir izstrādes procesā.