LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

AVIĀCIJA 

Likumi

05.10.1994.

Likums

Par aviāciju

MK noteikumi

02.12.2003.

MK Nr.674

Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā

25.11.2003.

MK Nr.660

Noteikumi par civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu

06.10.2009

MK Nr.1151

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālasi radiofrekvenču plāns) 

21.09.2010

MK Nr.877

Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē 

27.12.2005

MK Nr.1041

Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām

20.12.2005

MK Nr.973

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums

27.12.2005

MK Nr.1033

Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā

27.04.2010

MK Nr.397

Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu

07.02.2006

MK Nr.106

Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums

24.01.2006

MK Nr.74

Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums

08.05.2007

MK Nr.309

Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība

14.03.2006

MK Nr.194

Aviācijas meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kārtība

14.03.2006

MK Nr.200

Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem

23.03.2010

MK Nr.280

Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem

18.04.2006

MK Nr.290

Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā

21.03.2006

MK Nr.213

Noteikumi par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību

30.05.2006

MK Nr.426

Noteikumi par valsts aģentūras Civilās aviācijas aģentūra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

14.10.2008

MK Nr.856

Kārtība, kādā tiek veikta ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaude, noteikts ierobežojums vai aizliegums izlidot no Latvijas Republikas lidlauka

20.06.2006

MK Nr.487

Noteikumi par civilo zemskaņas reaktīvo gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos

04.07.2006

MK Nr.557

Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība

11.07.2006

MK Nr.572

Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu

11.07.2006

MK Nr.573

Noteikumi par gaisa kuģa atzīšanu par derīgu lidojumiem

18.07.2006

MK Nr.587

Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi

15.08.2006

MK Nr.656

Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi

15.08.2006

MK Nr.657

Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība

01.08.2006

MK Nr.635

Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju

15.08.2006

MK Nr.660

Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla apliecību atzīšanu

15.08.2006

MK Nr.661

Kārtība, kādā veicama civilās aviācijas gaisa kuģu būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģu tehniskā apkope (remonts)

08.05.2007

MK Nr.309

Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība

10.07.2007

MK Nr.481

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām

17.07.2007

MK Nr.493

Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību

04.12.2007

MK Nr.819

Noteikumi par atļaujas izsniegšanu aviācijas skates organizēšanai un norisei un aviācijas skates organizēšanas un norises kārtību

02. 01.2008

MK Nr.2

Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus

28.12.2009. MK Nr. 1661 Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība
28.12.2009.  MK Nr. 1662 Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība
     

Starptautiskās konvencijas un daudzpusējie līgumi, kuriem Latvija ir pievienojusies

14.06.1932.

Likums

„1929.gada 12.oktobra Varšavas Konvencija attiecībā uz dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju”

12.08.1992.

Lēmums

„1944.gada 7.decembra Čikāgas Konvencija par starptautisko civilo aviāciju”

06.01.1993.

Lēmums

„1955.gada 28.septembra Hāgas Protokols par grozījumiem 1929.gada 12.oktobra Varšavas Konvencijā par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju”

26.03.1996.

MK rīk. Nr. 95

1944.gada 7.decembra Čikāgas Nolīgums par tranzītu starptautiskajā gaisa satiksmē”

24.03.1997.

Likums

„1963.gada 14.septembra Tokijas Konvencija par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos”

24.03.1997.

Likums

„1970.gada 16.decembra Hāgas Konvencija par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu”

24.03.1997.

Likums

„1971.gada 23.septebra Monreālas Konvencija par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību”

24.03.1997.

Likums

„1988.gada 24.februāra Monreālas Protokols par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kas papildina Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību”

29.04.1998.

MK rīk. Nr. 198

„1991.gada 1.marta Monreālas Konvencija par plastikas sprāgstvielu marķēšanu, lai veicinātu to atklāšanu”

28.01.1999.

Likums

„1977.gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par Čikāgas 1944.gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju četrvalodīgā teksta autentiskumu”

28.01.1999.

Likums

„1977.gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999.

Likums

„1980.gada 6.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999.

Likums

„1984.gada 10.maijā Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999.

Likums

„1989.gada 6.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 56.pantā”

28.01.1999.

Likums

„1990.gada 26.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 50.panta „a” punktā”

11.11.2004.

Likums

„1999.gada 28.maijā Monreālā parakstītā Konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju”

Divpusējie starptautiskie līgumi

14.09.1995.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgums par gaisa satiksmi”

21.12.1995.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par gaisa satiksmi”

11.01.1996.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi”

25.04.1996.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi”

25.04.1996.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi”

17.02.1997.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Taizemes Karalistes valdības nolīgums par gaisa satikmi”

11.09.1997.

Likums

„Latvijas Republikas un Ēģiptes Arābu Republikas nolīgums par regulāru gaisa satiksmi”

04.12.1997.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

21.10.1998.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

03.06.1999.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi”

16.12.1999.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

16.12.1999.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

17.02.2000.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi starp to valstu teritorijām un aiz to robežām”

17.02.2000.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Marokas Karalistes valdības divpusējs nolīgums par gaisa transportu”