LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas nolikumā (Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 242) noteikto, Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē.

Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu, tranzītpārvadājumu un bīstamo kravu pārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Sakaru nozare ietver elektronisko sakaru (arī sakaru un datu pārraides kanālus valsts pārvaldes jomā) un pasta apakšnozares.


Satiksmes ministrija veic šādas funkcijas
:

1. transporta un sakaru nozares politikas veidošana, izstrādājot politikas plānošanas dokumentu projektus, kā arī plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanas uzraudzība;

2. transporta un sakaru nozares tiesību aktu projektu izstrāde;

3. valsts interešu pārstāvēšana un sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskām institūcijām un trešajām valstīm;

4. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam iekļaujamo budžeta programmu plānošana;

5. ilgtspējīgas un efektīvas transporta un loģistikas nozares pārvaldības nodrošināšana;

6. transporta un sakaru nozares tiesiskais nodrošinājums;

7. transporta nozares padotības iestāžu pārraudzība;

8. valsts kapitāla daļu pārvalde nozares kapitālsabiedrībās;

9. transporta un sakaru nozares nekustamā īpašuma pārvalde;

10. Latvijas Republikas gaisa telpas drošas un efektīvas izmantošanas nodrošināšana.


Būtiskākie plānotie pasākumi 2016. gadā.

• sagatavot informatīvo ziņojumu, kas ļautu valdībai pieņemt pamatotu lēmumu par papildu finansējuma piešķiršanu Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020.gadam realizēšanai un izstrādāt priekšlikumu autoceļu infrastruktūras uzturēšanas un attīstības finansēšanas modelim, lai apturētu autoceļu pakāpenisku sabrukumu un sekmētu to turpmāku attīstību;

• veikt sabiedriskā transporta maršrutu tīkla izvērtējumu, nosakot efektīvākos pasākumus sistēmas pilnveidošanai, lai nodrošinātu nepieciešamo sabiedriskā transporta pieejamību ar iespējami mazāku publisko finansējumu, kā arī veikt grozījumus normatīvajos aktos attiecībā uz autoostu darbības efektivitātes uzlabošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu;

• izstrādāt indikatīvu dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu piecu gadu periodam, kas nosaka galvenos infrastruktūras attīstības virzienus un ir pamats daudzgadu līguma noslēgšanai starp valsti un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju. Izstrādāt jaunu skaidru un saprotamu infrastruktūras maksas shēmu;

• sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju izstrādāt Baltijas valstu starpvaldību līguma projektu Rail Baltica realizēšanai;

• izveidot sekretariātu loģistikas jomas koordinēšanai 16+1 formātā, nodrošināt koordināciju starp iesaistītajām valstīm, izveidot interneta platformu, noorganizēt pirmo transporta ministru sanāksmi ar biznesa konferenci un izmantot visas iespējas Latvijas transporta un loģistikas jomas interešu ievērošanai un piedāvājumu popularizēšanai;

• veikt nepieciešamos atbalsta pasākumus Liepājas lidostas sertifikācijai regulāru lidojumu nodrošināšanai no Liepājas lidostas, izstrādāt priekšlikumu integrētam lidostu pārvaldības piedāvājumam;

• izstrādāt "Alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanas plānu" un "Ceļu satiksmes drošības plānu 2017.-2020.gadam";

• turpināt specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (Valsts atbalsta programma - Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās)" otrās kārtas īstenošanas uzraudzību;

• izstrādāt 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un tiesisko regulējumu specifisko atbalsta mērķu / pasākumu ieviešanai transporta un sakaru jomā, lai nodrošinātu projektu īstenošanas uzsākšanu.

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 07.06.2016.