LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas nolikumā (Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 242) noteikto, Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē.

Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu, tranzītpārvadājumu un bīstamo kravu pārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Sakaru nozare ietver elektronisko sakaru (arī sakaru un datu pārraides kanālus valsts pārvaldes jomā) un pasta apakšnozares.


Satiksmes ministrija veic šādas funkcijas
:

1. transporta un sakaru nozares politikas veidošana, izstrādājot politikas plānošanas dokumentu projektus, kā arī plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanas uzraudzība;

2. transporta un sakaru nozares tiesību aktu projektu izstrāde;

3. valsts interešu pārstāvēšana un sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskām institūcijām un trešajām valstīm;

4. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam iekļaujamo budžeta programmu plānošana;

5. ilgtspējīgas un efektīvas transporta un loģistikas nozares pārvaldības nodrošināšana;

6. transporta un sakaru nozares tiesiskais nodrošinājums;

7. transporta nozares padotības iestāžu pārraudzība;

8. valsts kapitāla daļu pārvalde nozares kapitālsabiedrībās;

9. transporta un sakaru nozares nekustamā īpašuma pārvalde;

10. Latvijas Republikas gaisa telpas drošas un efektīvas izmantošanas nodrošināšana.


Būtiskākie plānotie pasākumi 2017.gadā

· atrast iespējas piesaistīt papildu finansējumu ceļu uzturēšanai, pārbūvei un atjaunošanai papildus valsts budžetā paredzētajam finansējumam (izmantojot publiskās un privātās partnerības finansēšanas modeli, aizņēmumu, struktūrfondu pārdali u.c.);

· pabeigt indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna izstrādi, kas noteiks galvenos infrastruktūras attīstības virzienus un būs pamats daudzgadu līguma noslēgšanai starp valsti un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;

· Rail Baltica projekta ietvaros sagatavot un noslēgt līgumu par Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi un sagatavot un noslēgt līgumu par Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa būvprojekta izstrādi un būvniecību;

· veikt nepieciešamos pasākumus regulāro lidojumu nodrošināšanai uz/no Liepājas lidostas;

· izmantojot sekretariātu loģistikas jomas koordinēšanai 16+1 valstu formātā, izstrādāt un prezentēt savus piedāvājumus, dodot Latvijai lielāku atpazīstamību un interesi Ķīnā par Latviju kā valsti un tās uzņēmumiem. Starpvaldību komisiju, transporta darba grupu un augsta līmeņa amatpersonu vizīšu programmās iekļaut Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas attīstības jautājumus;

· uzlabot braukšanas maksas atvieglojumu uzskaites sistēmu sabiedriskajā transportā;

· izstrādāt normatīvos aktus, kas paredzēti pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai;

· izstrādāt velosatiksmes attīstības plānu ar mērķi integrēt velotransportu kopējā transporta sistēmā, veicinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu;

· veikt uzraudzību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (Valsts atbalsta programma - Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās)” otrās kārtas īstenošanai.

2017. gadā tiks turpināta arī citu ES 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošana, kā arī normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde, kas uzsākta 2016.gadā.

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 09.06.2017.