LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Par departamentu

Tranzīta politikas departamenta direktors ir Andris Maldups,
Tālr.:67028320
E-pasts:andris.maldups[at]sam.gov.lv

Departamenta funkcijas un uzdevumi

Departamenta funkcijas ir koordinēt un veicināt tranzīta un loģistikas attīstību Latvijā, tai skaitā ar transporta informācijas sistēmu ieviešanu saistītus jautājumus.

Galvenie departamenta uzdevumi:

1. tranzīta attīstības jautājumu iekļaušana valsts programmās un dalība to realizācijā;

2. nacionālo un starptautisko tiesību aktu tranzīta jomā analizēšana un priekšlikumu izstrādāšana par nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumos un citos nacionālajos un starptautiskajos tiesību aktos, kas skar tranzīta jautājumus;

3. tiesību aktu projektu izstrādāšana, kas attiecas uz tranzītu, kā arī atzinumu sagatavošana par tiesību aktu projektiem, kurus izstrādājušas citas valsts institūcijas;

4. atzinumu sagatavošana par pievienošanas lietderību starptautiskajām konvencijām tranzīta jomā un Latvijas nacionālās pozīcijas un instrukcijas sagatavošana valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās organizācijās tranzīta jomā;

5. divpusējo starpvaldību un starpresoru nolīgumu (memorandu) projektu tranzīta jomā, sagatavošana parafēšanai un to kopīga parafēšana ar Juridisko departamentu;

6. kaimiņvalstu tranzīta politiku un to ietekmes uz Latvijas tranzīta konkurētspēju analizēšana;

7. tranzīta pārvadājumu attīstības prognožu Latvijas Republikā un kaimiņvalstīs izstrādāšana;

8. dažādu transporta veidu sadarbības, kombinēto, multimodālo un intermodālo kravu pārvadājumu attīstības koordinēšana un veicināšana;

9. pasākumu organizēšana tranzīta un loģistikas nozaru aktivizēšanai un popularizēšanai sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, ministrijas padotības iestādēm, kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, kā arī ar transporta un sakaru nozaru komersantiem;

10. sadarbībā ar Komunikācijas nodaļu materiālu sagatavošana masu informācijas līdzekļiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;

11. sakaru uzturēšana un sadarbība ar tranzītā iesaistītām valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām, kas apvieno uzņēmējus (pārvadātājus, kravas ekspeditorus, aģentus, muitas noliktavu turētājus, u.c.) un minēto organizāciju piedalīšanās sekmēšana pastāvīgi darbojošās padomdevēju struktūrās, kas nodarbojas ar tranzīta politikas realizēšanu;

12. informācijas sniegšana ieinteresētajam valsts, pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem, kā arī tiesību aktu projektiem tranzīta politikas jautājumos;

13. esošo transporta informācijas sistēmu apzināšana, transporta sektora informācijas sistēmu attīstības apkopošana un analīze;

14. sadarbība ar ārzemju partneriem transporta informācijas sistēmu un elektroniskās datu apmaiņas attīstības jomā, kā arī kopēju projektu realizācijā;

15. elektroniskās datu un dokumentu apmaiņas ieviešanas sekmēšana Latvijas transporta sistēmās;

16. sakaru uzturēšana un sadarbība ar transporta informācijas sistēmu saistītām valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām un asociācijām;

17. transporta informācijas sistēmu attīstības, nacionālo un starptautisko tiesību aktu, normatīvo dokumentu un to projektu analīze;

18. starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) projekta vadība, uzraudzība un attīstība, sistēmas darbības, problēmu un trūkumu analizēšana, kā arī nepieciešamo uzlabojumu izstrāde un SKLOIS pārzinim noteikto uzdevumu veikšana;

19. Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas nozaru interešu pārstāvības nodrošināšana starpvaldību komisijās;

20. priekšlikumu izstrāde sarunu tēzēm, Latvijas viedokļa, kā arī informācijas sagatavošana ministrijas vadības pārstāvjiem un citu valsts institūciju augstākajām amatpersonām par tranzīta un loģistikas starptautiskās sadarbības jautājumiem;

21. departamenta kompetences ietvaros Latvijas nacionālo pozīciju projektu sagatavošana Eiropas Savienības Ministru padomes sēdēm, instrukciju sagatavošana Eiropas Savienības Padomes/Komisijas darba grupām un Pastāvīgo pārstāvju komitejā (COREPER) izskatāmajiem jautājumiem, kā arī Eiropas Savienības Tiesasspriedumuun to atbilstības Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvērtēšana;

22. dalība Eiropas Savienības institūciju un starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos un attiecīgo dokumentu izvērtēšanā un izstrādē tranzīta un ostu jautājumos;

23. sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un komersantiem;

24. starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas pārzinim noteikto uzdevumu veikšana;

25. citu ar departamenta specifiku saistītu un tiesību aktos noteiktu uzdevumu veikšana.

Informācija atjaunota 2020.gada janvārī