LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

JŪRNIECĪBA 

Likumi

28.10.2010.

Likums

Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums

22.06.1994.

Likums

Likums par ostām

03.01.1997.

Likums

Ventspils brīvostas likums

17.02.1997.

Likums

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums

30.10.1997.

Likums

Par zemes īpašuma atsavināšanu valsts vajadzībām Rīgas tirdzniecības

28.03.2000.

Likums

Rīgas brīvostas likums

31.10.2002.

Likums

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums

29.05.2003.

Likums

Jūras kodekss

Likumi, ar kuriem LR akceptējusi divpusējos līgumus

31.03.1993.

MK sēdes prot. Nr. 18

Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par jūras kuģniecību

19.04.1994.

MK sēdes prot. Nr. 21

Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Nolīgums par tirdzniecības kuģošanu

06.12.1994

MK lēmums Nr.150

Par Latvijas Republikas Valdības un Beļģijas Karalistes Valdības, kā arī Luksemburgas Lielhercogistes Valdības nolīgumu par jūras transportu

07.08.1996.

MK rīk. Nr. 321

Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes nolīgumu par jūras transportu

10.07.1996.

MK rīkojums Nr.275

Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par jūras robežas delimitāciju Rīgas jūras līcī, Irbes šaurumā un Baltijas jūrā

11.09.1997.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā

23.04.1997.

MK rīkojums Nr.186

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par kopīgo jūras robežas punktu Baltijas jūrā

14.05.1997.

MK rīkojums Nr.227

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības vienošanos par mīnu un neeksplodējušas munīcijas meklēšanu un iznīcināšanu Latvijas ūdeņos Zviedrijas bruņoto spēku vadībā sadarbībā ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem

04.06.1997.

MK rīkojums Nr.269

Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā

26.02.1998.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā

30.06.1998.

MK rīk. Nr. 325

Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Uzbekistānas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

15.10.1998.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgumu par tirdzniecības kuģošanu

21.10.1998.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Kazahstānas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

13.01.1999.

MK rīk. Nr. 6

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par tirdzniecības kuģošanu

13.01.1999.

MK rīk. Nr. 6

Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību meklēšanā un glābšanā uz jūras

02.09.1999.

MK rīk. Nr. 408

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības nolīgumu par sadarbību jūras un aviācijas meklēšanā un glābšanā

20.01.2000.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par nosacījumiem Baltkrievijas Republikas kravu tranzītam, izmantojot Latvijas Republikas ostas un citu transporta infrastruktūru

20.01.2000.

Likums

Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Moldovas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

20.01.2000.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

10.05.2001.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības nolīgumu par tirdzniecības kuģošanu

19.09.2002.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

30.09.2004.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

MK noteikumi

21.03.2000

MK Nr.105

Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)

10.08.2010

MK Nr.759

Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienākun uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā,iekšējos ūdeņos un ostās, un izietno tiem

22.08.2010

MK Nr.690

Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu

27.12.2001

MK Nr.545

Par Ministru kabineta 2000.gada 18.janvāra noteikumu Nr.23 Noteikumi par valsts nodevu par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodevu) atzīšanu par spēku zaudējušiem

26.01.2010

MK Nr.78

Noteikumi par Ventspils ostas robežu noteikšanu

10.09.2002

MK Nr.412

Noteikumi par navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku

08.10.2002

MK Nr.455

Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība

04.02.2003

MK Nr.61

Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem

01.07.2003

MK Nr.359

Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem

08.07.2003

MK Nr.374

Kārtība, kādā nosaka jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa, un atbilstības noteikšanas kritēriji

02.12.2003

MK Nr.674

Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā

23.12.2003

MK Nr.747

Kuģu pasažieru reģistrācijas kārtība

25.03.2008

MK Nr.213

Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība

06.01.2004

MK Nr.7

Ostas pārvaldes paraugnolikums

17.02.2004

MK Nr.86

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika

01.06.2004

MK Nr.508

Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos

01.03.2005

MK Nr.158

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos

15.03.2005

MK Nr.193

Noteikumi par Lielupes ostas robežu noteikšanu

21.12.2010

MK Nr.1171

Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos

09.08.2005

MK Nr.592

Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām

30.08.2005

MK Nr.647

Noteikumi par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū

27.09.2005

MK Nr.738

Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ro-ro kuģos Baltijas jūrā

27.09.2005

MK Nr.744

Par Parīzes saprašanās memorandu par ostas valsts kontroli

22.12.2008

MK Nr.1065

Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmusertificēšanu un uzraudzību

22.11.2005

MK Nr.878

Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru

07.09.2010

MK Nr.839

Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas

22.11.2005

MK Nr.895

Jūrnieku sertificēšanas noteikumi

20.12.2005

MK Nr.992

Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu

20.12.2005

MK Nr.994

Noteikumi par mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju sertificēšanu un apmācību

05.10.2010

MK Nr.927

Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem

04.08.2009

MK Nr.882

Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzību

24.01.2006

MK Nr.80

Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu

07.02.2006

MK Nr.102

Noteikumi par ločiem

14.02.2006

MK Nr.141

Noteikumi par Mērsraga ostas robežu noteikšanu

14.02.2006

MK Nr.143

Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi

14.02.2006

MK Nr.144

Noteikumi par Latvijas kuģu radio un navigācijas aprīkojuma drošības prasībām

14.02.2006

MK Nr.145

Noteikumi par ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošību

14.02.2006

MK Nr.146

Noteikumi par pasažieru kuģu drošības prasībām

21.12.2010

MK Nr.1164

Ostas valsts kontroles kārtība

14.03.2006

MK Nr.198

Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu

15.09.2009

MK Nr.1060

Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās

28.03.2006

MK Nr.248

Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību

04.04.2006

MK Nr.258

Noteikumi par Skultes ostas robežu noteikšanu

09.05.2006

MK Nr.368

Noteikumi par Pāvilostas ostas robežu noteikšanu

09.05.2006

MK Nr.373

Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība

30.05.2006

MK Nr.440

Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu

06.06.2006

MK Nr.467

Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā

06.06.2006

MK rīkojums Nr.420

Par kuģu automātiskās identifikācijas sistēmas nodošanu Aizsardzības ministrijai

20.06.2006

MK Nr.486

Noteikumi par Liepājas ostas robežu noteikšanu

22.08.2006

MK Nr.682

Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu

22.08.2006

MK Nr.683

Kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla darbības nodrošināšanas kārtība

22.08.2006

MK Nr.690

Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu

11.09.2006

MKrīkojums Nr.691/1

Par Tehniskās palīdzības līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par ostu drošības jautājumiem

04.08.2009

MK Nr.857

Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros

19.12.2006

MK Nr.1024

Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem

19.12.2006

MK Nr.1031

Noteikumi par kuģu satiksmes vadības operatoru apmācību, sertifikāciju un kvalifikācijas pārbaudēm

19.12.2006

MK Nr.1032

Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība

22.12.2009

MK Nr.1612

Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība

14.02.2007

MK rīkojums Nr.88

Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu Tehniskās palīdzības līgumam starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par ostu drošības jautājumiem

14.05.2007

MK rīkojums Nr.265

Par globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā

10.07.1996

MK Nr.275

Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par jūras robežas delimitāciju Rīgas jūras līcī, Irbes šaurumā un Baltijas jūrā

22.12.2008

MK Nr.1074

Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

13.11.2007

MK Nr.748

Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību

13.11.2007

MK Nr.766

Kuģu tilpības mērīšanas un tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtība

13.11.2007

MK Nr.767

Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām kuģošanas un ostu darbības jomā

18.12.2007

MK Nr.874

Noteikumi par personu iekārtošanu darbā uz kuģiem

29.01.2007

MK Nr. 49

Noteikumi par kuģu drošību

17.08.2010 MK Nr. 779 Noteikumi par bāzes līniju punktu koordinātām
22.12.2009 MK Nr. 1599 Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem