Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
2021.-2027.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2021.-2027.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ATBALSTA JOMAS  
IESAISTĪTĀS IESTĀDES  
SAISTOŠIE DOKUMENTI  
TEHNISKĀ PALĪDZĪBA  
INFORMATĪVIE ZIŅOJUMI  
2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
REALIZĀCIJA  
LĪGUMU UN PIELIKUMU PARAUGI  
METODISKIE NORĀDĪJUMI FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM  
PĒTĪJUMI  
JAUTĀJUMI UN ATBILDES  
2004.-2006.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
KOHĒZIJAS FONDS  
ERAF  
TEN-T  
NORMATĪVIE DOKUMENTI  
METODISKIE DOKUMENTI  
LATVIJAS APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2004 - 2006  
LATVIJAS APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2007 - 2013  
FINANŠU PALĪDZĪBAS MĒRĶI UN NOSACĪJUMI  
EISI/(CEF)
NORMATĪVIE DOKUMENTI  
EISI/(CEF) APSTIPRINĀTIE PROJEKTI  
EISI (CEF) PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI
PRAKTISKA DISKUSIJA PAR FINANSĒJUMA PIESAISTI 21.10.2016  
KONFERENCES UN SEMINĀRI  
MARCO POLO  
SKLOIS PROJEKTS  
2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Sākumlapa Investīcijas EISI/(CEF) EISI (CEF) projektu iesniegumu konkursi EISI/(CEF) Projektu iesniegumu konkursi 2019

EISI/(CEF) Projektu iesniegumu konkursi 2019

CEF 2019.gada uzsaukums (CEF Transport Blending Facility)

2019.gada 15.novembrī Eiropas Komisija izsludināja projektu iesniegumu uzsaukumu “CEF Transport Blending Facility” finansiālā atbalsta piešķiršanai kopīgu interešu projektiem Eiropas transporta tīkla attīstībai.

Atbalstu uzsaukumā paredzēts sniegt projektiem divās Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – CEF) daudzgadu darba programmas 2014.–2020.gadam prioritātēs:

- Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS) ieviešana;

- Alternatīvās degvielas transportam.

Kopējais dalībvalstīm pieejamais indikatīvais budžets projektu īstenošanai katrā no prioritātēm ir 99milj.EUR.

Plašāka informācija par uzsaukumu, nolikumu, darba dokumentiem, projekta iesnieguma veidlapu, vadlīnijām, kā arī citiem atbalsta dokumentiem ir pieejama INEA mājas lapā:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility

Vienlaikus informējam, ka2019.gada 5.decembrīEiropas Komisija par projektu uzsaukumu plāno organizēt virtuālo informācijas dienu (https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2019-cef-transport-blending-facility-virtual-info-day). Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai INEA mājas lapā.

 

CEF 2019.gada uzsaukums

2019.gada 16.oktobrī Eiropas Komisija izsludināja trīs projektu iesniegumu konkursus par finansiālā atbalsta piešķiršanu kopīgu interešu projektiem Eiropas transporta tīkla attīstībai atbilstoši prioritātēm un mērķiem, kas noteikti Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk - CEF) daudzgadu programmas ietvaros.

Atbalsta prioritāte

1.

VISPĀRĒJĀ APLOKSNE

Iepriekš definēti projekti pamattīklā

Droša un aizsargāta infrastruktūra (safe and secure infrastructure)

Inteliģentas transporta sistēmas uz ceļiem (ITS)

Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas (SESAR)

Transporta infrastruktūras ieviešana pamattīkla mezglos

Jūras transporta maģistrāles (motorways of the sea)

2.

VISPĀRĒJĀ APLOKSNE

Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS on board deployment)

3.

KOHĒZIJAS APLOKSNE

Iepriekš definēti projekti pamattīklā

Droša un aizsargāta infrastruktūra, t.sk. uz pamattīkla ceļiem (safe and secure infrastructure, including safe and secure parking on the road core network)

Kopējais dalībvalstīm indikatīvais pieejamais budžets projektu īstenošanai ir 1,4 miljardi EUR:

- 750 milj. EUR Vispārējās aploksnes ietvaros;

- 650 milj. EUR Kohēzijas aploksnes ietvaros.

Plašāka informācija par konkursu uzsaukumiem, nolikumu, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām, kā arī citiem atbalsta dokumentiem ir pieejama Eiropas Komisijas izveidotās inovāciju un tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapā:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-map-call

Plānotais laika grafiks izsludinātajam konkursam

Konkursa izsludināšana

2019.gada 16.oktobris

Termiņš projekta iesniegšanai Satiksmes ministrijā saskaņošanai*

2020.gada 12.februāris

Termiņš iesniegšanai Eiropas Komisijā

2020.gada 26.februāris (plkst.17:00 pēc Briseles laika)

Projektu izvērtēšana Eiropas Komisijā

Februāris, 2020 - Jūnijs, 2020

Konsultācijas CEF Koordinācijas komitejā, Eiropas Parlamenta informēšana

Jūlijs, 2020

Lēmumu pieņemšana Eiropas Komisijā par finansējuma piešķiršanu

Jūlijs, 2020

Finansēšanas līgumu parakstīšana

Sākot ar 2020.gada jūliju

*Saskaņā ar Ministru kabineta 03.07.2018. noteikumiem Nr.395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība”

Vienlaikus informējam, ka 2019. gada 7. novembrī tiek plānots organizēt virtuālās dienas par projektu konkursu uzsaukumiem. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai INEA mājas lapā.


Pamatojoties uz 2018. gada 12.oktobrī Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu, ar kuru tika apstiprināta 2019.gada darba programma ar mērķi līdz 2050. gadam veicināt visaptveroša Eiropas transporta tīkla (TEN-T) ieviešanu, 2018.gada 5.decembrī Eiropas Komisija izsludināja projektu pieteikumu uzsaukumu.

Projektu uzsaukuma ietvaros tiks piešķirts Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) finansējums grantu veidā kopīgo interešu projektiem, kas sniegs ieguldījumu TEN-T visaptverošā tīkla pārrobežu posmu uzlabojumu, jūras ostu savienojumu un to attīstības, kā arī dzelzceļa kravas trokšņu samazināšanas jomā.

Uzsaukuma budžets ir 100 milj. EUR, tai skaitā:

- 65 milj. EUR tiks piešķirti darbiem un pētījumiem dzelzceļa, autoceļu un iekšējo ūdensceļu pārrobežu posmu uzlabojumu, kā arī jūras ostu savienojumu un attīstības jomā TEN-T visaptverošajā tīklā atbilstoši Regulā 1315/2013 noteiktajam;

- 35 milj. EUR tiks piešķirti darbiem dzelzceļa kravas trokšņu samazināšanai, tostarp veicot kravas vagonu modernizēšanu (minimālais vagonu skaits ir 2000 vienības).

Vienlaikus lūdzam ņemt vērā, ka 2018.gada 6.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība” (turpmāk - MK noteikumi) (lūdzu skat. https://likumi.lv/ta/id/300152-eiropas-infrastrukturas-savienosanas-instrumenta-finanseto-transporta-un-telekomunikaciju-nozares-projektu-saskanosanas-un-istenosanas). MK noteikumi nosaka kārtību, kādā Satiksmes ministrijā kā EISI uzraudzības iestādē tiek iesniegti un saskaņoti projektu iesniegumi EISI uzsaukumu ietvaros, kā arī kārtību, kādā uzraudzības iestāde veic apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.

Atbilstoši MK noteikumiem pirms projekta pieteikuma iesniegšanas Inovāciju un tīklu izpildaģentūrā (INEA), projekta iesniedzējam, kas projekta ietvaros paredz īstenot darbības Latvijas Republikas teritorijā, nepieciešams ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms Eiropas Komisijas noteiktā projektu iesniegšanas termiņa iesniegt savu projekta pieteikumu saskaņošanai Satiksmes ministrijā kā EISI uzraudzības iestādē. Ņemot vērā, ka projektu pieteikumus Eiropas Komisijas 2018.gada 5.decembrī izsludinātā uzsaukuma ietvaros var iesniegt laika periodā no 2019.gada 8.janvāra līdz 2019.gada 24.aprīlim(plkst.17:00 pēc Briseles laika), pieteikumus saskaņošanai uzraudzības iestādē lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 10.aprīlim.

Plašāka informācija par projektu pieteikumu uzsaukumu, tā nolikumu, darba dokumentiem, projektu iesniegumu veidlapām, vadlīnijām, kā arī citiem atbalsta dokumentiem būs pieejama Eiropas Komisijas izveidotās inovāciju un tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapā: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-call-proposals. Aicinām iepazīties ar šo informāciju, izmantot iespēju uzdot INEA jautājumus par projektu uzsaukuma prasībām, kā arī reģistrēties un piedalīties virtuālajā informatīvajā dienā, kas tiek plānota 2019.gada 17.janvārī https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2019-cef-transport-call-virtual-info-day.


2018. gada 12.oktobrī Eiropas Komisija pieņēma Īstenošanas lēmumu, ar kuru tika apstiprināta 2019.gada darba programma ar mērķi līdz 2050. gadam veicināt visaptveroša Eiropas transporta tīkla (TEN-T) ieviešanu.

Pamatojoties uz pieņemto darba programmu, 2019.gadā tiks izsludināts projektu pieteikumu uzsaukums un tiks piešķirts Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) finansējums grantu veidā kopīgo interešu projektiem, kas sniegs ieguldījumu TEN-T visaptverošā tīkla pārrobežu posmu uzlabojumu, jūras ostu savienojumu un to attīstības, kā arī dzelzceļa kravas trokšņa samazināšanas jomā.

Paredzēts, ka 2019.gadā projektu pieteikumu uzsaukuma indikatīvais budžets būs 100 milj. EUR, tai skaitā:

- 65 milj. EUR tiks piešķirti darbiem un pētījumiem dzelzceļa, autoceļu un iekšējo ūdensceļu pārrobežu posmu uzlabojumu, kā arī jūras ostu savienojumu un attīstības jomā TEN-T visaptverošajā tīklā atbilstoši Regulā 1315/2013 noteiktajam;

- 35 milj. EUR tiks piešķirti darbiem dzelzceļa kravas trokšņa samazināšanai, tostarp veicot kravas vagonu modernizēšanu (minimālais vagonu skaits ir 2000 vienības).

Projektu uzsaukuma izsludināšana plānota 2019.gada I ceturksnī, paredzot projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu 2019.gada III ceturksnī.

Aicinām iepazīties ar pilnu 2019.gada darba programmas tekstu Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapā (https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/reference-documents-work-programmes-selection_en), sekot līdzi aktuālākajai informācijai INEA mājas lapā, kā arī pēc projektu uzsaukuma izsludināšanas izmantot iespēju pieteikt projektus EISI finansējuma saņemšanai.

Informācija atjaunota 02.12.2019

 
101 valsts grants ceļu posmā ieviesti transporta masas ierobežojumi
Par 50% pieaug airBaltic iepriekš pasūtīto maltīšu popularitāte
Baltijas valstis turpmāk varēs paust vienotu pozīciju Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas Vadības komitejā
Turpmāk jauns pakalpojums – sūtījumu izsekošana bez izsniegšanas pret parakstu
airBaltic pārvadāto pasažieru skaits 2020. gada janvārī pieaug par 19%