Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
IESTĀDES DARBĪBU REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
TIESĪBU AKTI
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI TRANSPORTA UN SAKARU NOZARĒ  
GADA PĀRSKATI  
BŪTISKĀKIE STARPTAUTISKIE DOKUMENTI TRANSPORTA UN SAKARU NOZARĒ  
CITI DOKUMENTI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Sākumlapa Dokumenti Tiesību akti

Tiesību akti

Pieņemšanas datums

Likums/ Noteikumu nr.

Nosaukums

AUTOSATIKSME 

AUTOCEĻI

Likumi

11.03.1992

Likums

Par autoceļiem

05.02.1997

Likums

Aizsargjoslu likums

01.10.1997

Likums

Ceļu satiksmes likums

20.12.2010

Likums

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums

MK noteikumi

15.12.1998

MK Nr. 456

Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi

06.04.2010

MK Nr. 343

Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem

10.04.2001

MK Nr. 162

Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika

02.10.2001

MK Nr. 421

Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

23.10.2001

MK Nr. 446

Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā

25.11.2008

MK Nr. 972

Ceļu drošības audita noteikumi

30.03.2004

MK Nr. 211

Kārtība, kādā Satiksmes ministrija un pašvaldības uzskaita valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus

29.06.2004

MK Nr. 571

Ceļu satiksmes noteikumi

09.03.2010

MK Nr. 224

Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli

28.12.2004

MK Nr. 1069

Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās

29.03.2005

MK Nr. 209

Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība

07.06.2005

MK Nr. 402

Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana

23.01.2007

MK Nr. 75

Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides

28.12.2010 MK Nr. 1228 Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem
29.09.2099 MK Nr. 1104 Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem
19.09.2009 MK Nr. 1052 Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība

AUTOTRANSPORTS

Likumi

01.07.1985

Likums

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

23.08.1995

Likums

Autopārvadājumu likums

01.10.1997

Likums

Ceļu satiksmes likums

14.06.2007

Likums

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

14.10.2010 Likums  Bīstamo kravu aprites likums

MK noteikumi

15.12.1998

MK Nr. 456

Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi

11.05.1999

MK Nr.166

Noteikumi par gabalkravu izvietošanu un nostiprināšanu autopārvadājumos

06.04.2010

MK Nr. 48

Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem

23.12.2002

MK Nr. 548

Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība

29.04.2003

MK Nr.225

Kārtība, kādā veicami kombinētie komercpārvadājumi, kombinētie pašpārvadājumi vai kombinētie pārvadājumi ar iznomātu transportlīdzekli, kā arī prasības kombinēto pārvadājumu kravas pavaddokumentam

23.06.2003

MK Nr. 530

Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums

20.04.2004

MK Nr.327

Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi

21.06.2005

MK Nr.442

Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu

10.01.2012  MK Nr.37  Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību 

06.09.2005

MK Nr. 674

Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi

12.07.2011  MK Nr.556  Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu 

01.11.2005

MK Nr. 836

Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku

08.11.2005

MK Nr. 845

Noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)

21.02.2006

MK Nr. 156

Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā

25.02.2006

MK Nr. 152

Noteikumi par valsts nodevu par licences izsniegšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai

21.02.2012  MK Nr.121  Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus 
21.02.2012  MK Nr.122  Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un atuovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā 

27.06.2006

MK Nr. 519

Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija

23.01.2007

MK Nr. 75

Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides

24.04.2007

MK Nr. 279

Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro EP un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Pad. Reg. (EEK) Nr.3821/85 un Pad. Reg. (EK) Nr.2135/9

26.06.2007

MK Nr. 455

Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

03.07.2007

MK Nr. 474

Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi

24.05.2011  MK Nr. 411  Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība 

28.08.2007

MK Nr. 568

Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols–paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

26.10.2009

MK Nr. 1226

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība

13.10.2010

MK Nr. 634

Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā

27.05.2008

MK. Nr. 380

Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem

11.12.2007

MK Nr. 843

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība

11.12.2007

MK Nr. 846

Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā

13.07.2010 MK Nr. 634 Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā
08.06.2010 MK Nr. 514 Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība
17.05.2005 MK Nr. 339 Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem

 

AVIĀCIJA 

Likumi

05.10.1994.

Likums

Par aviāciju

MK noteikumi

02.12.2003.

MK Nr.674

Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā

25.11.2003.

MK Nr.660

Noteikumi par civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu

06.10.2009

MK Nr.1151

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālasi radiofrekvenču plāns) 

21.09.2010

MK Nr.877

Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē 

27.12.2005

MK Nr.1041

Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām

20.12.2005

MK Nr.973

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums

27.12.2005

MK Nr.1033

Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā

27.04.2010

MK Nr.397

Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu

07.02.2006

MK Nr.106

Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums

24.01.2006

MK Nr.74

Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums

08.05.2007

MK Nr.309

Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība

14.03.2006

MK Nr.194

Aviācijas meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kārtība

14.03.2006

MK Nr.200

Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem

23.03.2010

MK Nr.280

Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem

18.04.2006

MK Nr.290

Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā

21.03.2006

MK Nr.213

Noteikumi par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību

30.05.2006

MK Nr.426

Noteikumi par valsts aģentūras Civilās aviācijas aģentūra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

14.10.2008

MK Nr.856

Kārtība, kādā tiek veikta ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaude, noteikts ierobežojums vai aizliegums izlidot no Latvijas Republikas lidlauka

20.06.2006

MK Nr.487

Noteikumi par civilo zemskaņas reaktīvo gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos

04.07.2006

MK Nr.557

Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība

11.07.2006

MK Nr.572

Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu

11.07.2006

MK Nr.573

Noteikumi par gaisa kuģa atzīšanu par derīgu lidojumiem

18.07.2006

MK Nr.587

Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi

15.08.2006

MK Nr.656

Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi

15.08.2006

MK Nr.657

Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība

01.08.2006

MK Nr.635

Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju

15.08.2006

MK Nr.660

Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla apliecību atzīšanu

15.08.2006

MK Nr.661

Kārtība, kādā veicama civilās aviācijas gaisa kuģu būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģu tehniskā apkope (remonts)

08.05.2007

MK Nr.309

Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība

10.07.2007

MK Nr.481

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām

17.07.2007

MK Nr.493

Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību

04.12.2007

MK Nr.819

Noteikumi par atļaujas izsniegšanu aviācijas skates organizēšanai un norisei un aviācijas skates organizēšanas un norises kārtību

02. 01.2008

MK Nr.2

Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus

28.12.2009. MK Nr. 1661 Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība
28.12.2009.  MK Nr. 1662 Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība
     

Starptautiskās konvencijas un daudzpusējie līgumi, kuriem Latvija ir pievienojusies

14.06.1932.

Likums

„1929.gada 12.oktobra Varšavas Konvencija attiecībā uz dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju”

12.08.1992.

Lēmums

„1944.gada 7.decembra Čikāgas Konvencija par starptautisko civilo aviāciju”

06.01.1993.

Lēmums

„1955.gada 28.septembra Hāgas Protokols par grozījumiem 1929.gada 12.oktobra Varšavas Konvencijā par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju”

26.03.1996.

MK rīk. Nr. 95

1944.gada 7.decembra Čikāgas Nolīgums par tranzītu starptautiskajā gaisa satiksmē”

24.03.1997.

Likums

„1963.gada 14.septembra Tokijas Konvencija par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos”

24.03.1997.

Likums

„1970.gada 16.decembra Hāgas Konvencija par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu”

24.03.1997.

Likums

„1971.gada 23.septebra Monreālas Konvencija par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību”

24.03.1997.

Likums

„1988.gada 24.februāra Monreālas Protokols par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kas papildina Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību”

29.04.1998.

MK rīk. Nr. 198

„1991.gada 1.marta Monreālas Konvencija par plastikas sprāgstvielu marķēšanu, lai veicinātu to atklāšanu”

28.01.1999.

Likums

„1977.gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par Čikāgas 1944.gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju četrvalodīgā teksta autentiskumu”

28.01.1999.

Likums

„1977.gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999.

Likums

„1980.gada 6.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999.

Likums

„1984.gada 10.maijā Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999.

Likums

„1989.gada 6.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 56.pantā”

28.01.1999.

Likums

„1990.gada 26.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 50.panta „a” punktā”

11.11.2004.

Likums

„1999.gada 28.maijā Monreālā parakstītā Konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju”

Divpusējie starptautiskie līgumi

14.09.1995.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgums par gaisa satiksmi”

21.12.1995.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par gaisa satiksmi”

11.01.1996.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi”

25.04.1996.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi”

25.04.1996.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi”

17.02.1997.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Taizemes Karalistes valdības nolīgums par gaisa satikmi”

11.09.1997.

Likums

„Latvijas Republikas un Ēģiptes Arābu Republikas nolīgums par regulāru gaisa satiksmi”

04.12.1997.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

21.10.1998.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

03.06.1999.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi”

16.12.1999.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

16.12.1999.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

17.02.2000.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi starp to valstu teritorijām un aiz to robežām”

17.02.2000.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Marokas Karalistes valdības divpusējs nolīgums par gaisa transportu”

 

DZELZCEĻŠ 

Likumi

01.04.1998.

Likums

Dzelzceļa likums

21.12.2000.

Likums

Dzelzceļa pārvadājumu likums

MK noteikumi

06.10.1998.

MK Nr. 392

Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi

26.10.2010.

MK Nr. 999

Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaiteskārtība

20.10.1998.

MK Nr. 411

Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu

15.12.1998.

MK Nr. 457

Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika

29.12.1998.

MK Nr. 489

Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība

05.01.1999.

MK Nr. 4

Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi

03.08.2010.

MK Nr. 724

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi

18.12.2001.

MK Nr. 533

Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos

09.04.2002.

MK Nr. 148

Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas noteikumi

18.06.2002.

MK Nr. 234

Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām

04.11.2002.

MK Nr. 506

Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu

04.02.2003.

MK Nr. 70

Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi

08.04.2003.

MK Nr. 158

Kravas izsniegšanas noteikumi

29.04.2003.

MK Nr. 226

Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu

02.09.2003.

MK Nr. 485

Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi

22.04.2004.

MK Nr. 377

Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos

29.06.2004.

MK Nr. 566

Metodika, pēc kuras stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra iedalāma kategorijās

14.10.2004.

MK Nr. 759

Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu

07.12.2004.

MK Nr. 1005

Kārtība, kādā pārvadātājs nodod tā rīcībā esošos resursus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam dzelzceļa satiksmes atjaunošanai pēc negadījuma, un kārtība, kādā pārvadātājam atlīdzina resursu vērtību

04.01.2005.

MK Nr. 13

Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums

04.01.2005.

MK Nr. 14

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums

01.02.2005.

MK Nr. 79

Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi

18.01.2011.

MK Nr. 57

Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas,darbības apturēšanas un anulēšanas kritēijiem unkārtību

31.01.2012.

MK Nr. 92

Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība

21.02.2006

MK Nr.156

Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā

28.03.2006.

MK Nr. 236

Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību

02.05.2006.

MK Nr. 360

Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem

06.06.2006.

MK Nr. 461

Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību

27.06.2006.

MK Nr. 539

Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali

29.08.2006

MK Nr.712

Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu – publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu – atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība

28.12.2010

MK Nr.1210

Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību

18.12.2007

MK Nr.923

Noteikumi par obligāti apsargājamiem valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektiem un to apsargāšanas kārtību

02.01.2008

MK Nr.3

Dzelzceļa būvnoteikumi

10.03.2009 MK Nr. 219 Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude
11.12.2007 MK Nr. 843 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība
28.12.2010 MK Nr. 1211 Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā
10.03.2008 MK Nr. 168 Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem
17.06.2009  MK Nr. 539  Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi 
14.09.2010  MK Nr. 873  Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu 
17.05.2011  MK Nr. 376  Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu 

 

JŪRNIECĪBA 

Likumi

28.10.2010.

Likums

Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums

22.06.1994.

Likums

Likums par ostām

03.01.1997.

Likums

Ventspils brīvostas likums

17.02.1997.

Likums

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums

30.10.1997.

Likums

Par zemes īpašuma atsavināšanu valsts vajadzībām Rīgas tirdzniecības

28.03.2000.

Likums

Rīgas brīvostas likums

31.10.2002.

Likums

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums

29.05.2003.

Likums

Jūras kodekss

Likumi, ar kuriem LR akceptējusi divpusējos līgumus

31.03.1993.

MK sēdes prot. Nr. 18

Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par jūras kuģniecību

19.04.1994.

MK sēdes prot. Nr. 21

Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Nolīgums par tirdzniecības kuģošanu

06.12.1994

MK lēmums Nr.150

Par Latvijas Republikas Valdības un Beļģijas Karalistes Valdības, kā arī Luksemburgas Lielhercogistes Valdības nolīgumu par jūras transportu

07.08.1996.

MK rīk. Nr. 321

Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes nolīgumu par jūras transportu

10.07.1996.

MK rīkojums Nr.275

Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par jūras robežas delimitāciju Rīgas jūras līcī, Irbes šaurumā un Baltijas jūrā

11.09.1997.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā

23.04.1997.

MK rīkojums Nr.186

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par kopīgo jūras robežas punktu Baltijas jūrā

14.05.1997.

MK rīkojums Nr.227

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības vienošanos par mīnu un neeksplodējušas munīcijas meklēšanu un iznīcināšanu Latvijas ūdeņos Zviedrijas bruņoto spēku vadībā sadarbībā ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem

04.06.1997.

MK rīkojums Nr.269

Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā

26.02.1998.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā

30.06.1998.

MK rīk. Nr. 325

Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Uzbekistānas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

15.10.1998.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgumu par tirdzniecības kuģošanu

21.10.1998.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Kazahstānas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

13.01.1999.

MK rīk. Nr. 6

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par tirdzniecības kuģošanu

13.01.1999.

MK rīk. Nr. 6

Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību meklēšanā un glābšanā uz jūras

02.09.1999.

MK rīk. Nr. 408

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības nolīgumu par sadarbību jūras un aviācijas meklēšanā un glābšanā

20.01.2000.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par nosacījumiem Baltkrievijas Republikas kravu tranzītam, izmantojot Latvijas Republikas ostas un citu transporta infrastruktūru

20.01.2000.

Likums

Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Moldovas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

20.01.2000.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

10.05.2001.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības nolīgumu par tirdzniecības kuģošanu

19.09.2002.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

30.09.2004.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

MK noteikumi

21.03.2000

MK Nr.105

Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)

10.08.2010

MK Nr.759

Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienākun uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā,iekšējos ūdeņos un ostās, un izietno tiem

22.08.2010

MK Nr.690

Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu

27.12.2001

MK Nr.545

Par Ministru kabineta 2000.gada 18.janvāra noteikumu Nr.23 Noteikumi par valsts nodevu par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodevu) atzīšanu par spēku zaudējušiem

26.01.2010

MK Nr.78

Noteikumi par Ventspils ostas robežu noteikšanu

10.09.2002

MK Nr.412

Noteikumi par navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku

08.10.2002

MK Nr.455

Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība

04.02.2003

MK Nr.61

Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem

01.07.2003

MK Nr.359

Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem

08.07.2003

MK Nr.374

Kārtība, kādā nosaka jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa, un atbilstības noteikšanas kritēriji

02.12.2003

MK Nr.674

Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā

23.12.2003

MK Nr.747

Kuģu pasažieru reģistrācijas kārtība

25.03.2008

MK Nr.213

Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība

06.01.2004

MK Nr.7

Ostas pārvaldes paraugnolikums

17.02.2004

MK Nr.86

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika

01.06.2004

MK Nr.508

Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos

01.03.2005

MK Nr.158

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos

15.03.2005

MK Nr.193

Noteikumi par Lielupes ostas robežu noteikšanu

21.12.2010

MK Nr.1171

Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos

09.08.2005

MK Nr.592

Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām

30.08.2005

MK Nr.647

Noteikumi par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū

27.09.2005

MK Nr.738

Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ro-ro kuģos Baltijas jūrā

27.09.2005

MK Nr.744

Par Parīzes saprašanās memorandu par ostas valsts kontroli

22.12.2008

MK Nr.1065

Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmusertificēšanu un uzraudzību

22.11.2005

MK Nr.878

Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru

07.09.2010

MK Nr.839

Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas

22.11.2005

MK Nr.895

Jūrnieku sertificēšanas noteikumi

20.12.2005

MK Nr.992

Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu

20.12.2005

MK Nr.994

Noteikumi par mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju sertificēšanu un apmācību

05.10.2010

MK Nr.927

Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem

04.08.2009

MK Nr.882

Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzību

24.01.2006

MK Nr.80

Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu

07.02.2006

MK Nr.102

Noteikumi par ločiem

14.02.2006

MK Nr.141

Noteikumi par Mērsraga ostas robežu noteikšanu

14.02.2006

MK Nr.143

Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi

14.02.2006

MK Nr.144

Noteikumi par Latvijas kuģu radio un navigācijas aprīkojuma drošības prasībām

14.02.2006

MK Nr.145

Noteikumi par ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošību

14.02.2006

MK Nr.146

Noteikumi par pasažieru kuģu drošības prasībām

21.12.2010

MK Nr.1164

Ostas valsts kontroles kārtība

14.03.2006

MK Nr.198

Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu

15.09.2009

MK Nr.1060

Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās

28.03.2006

MK Nr.248

Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību

04.04.2006

MK Nr.258

Noteikumi par Skultes ostas robežu noteikšanu

09.05.2006

MK Nr.368

Noteikumi par Pāvilostas ostas robežu noteikšanu

09.05.2006

MK Nr.373

Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība

30.05.2006

MK Nr.440

Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu

06.06.2006

MK Nr.467

Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā

06.06.2006

MK rīkojums Nr.420

Par kuģu automātiskās identifikācijas sistēmas nodošanu Aizsardzības ministrijai

20.06.2006

MK Nr.486

Noteikumi par Liepājas ostas robežu noteikšanu

22.08.2006

MK Nr.682

Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu

22.08.2006

MK Nr.683

Kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla darbības nodrošināšanas kārtība

22.08.2006

MK Nr.690

Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu

11.09.2006

MKrīkojums Nr.691/1

Par Tehniskās palīdzības līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par ostu drošības jautājumiem

04.08.2009

MK Nr.857

Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros

19.12.2006

MK Nr.1024

Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem

19.12.2006

MK Nr.1031

Noteikumi par kuģu satiksmes vadības operatoru apmācību, sertifikāciju un kvalifikācijas pārbaudēm

19.12.2006

MK Nr.1032

Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība

22.12.2009

MK Nr.1612

Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība

14.02.2007

MK rīkojums Nr.88

Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu Tehniskās palīdzības līgumam starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par ostu drošības jautājumiem

14.05.2007

MK rīkojums Nr.265

Par globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā

10.07.1996

MK Nr.275

Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par jūras robežas delimitāciju Rīgas jūras līcī, Irbes šaurumā un Baltijas jūrā

22.12.2008

MK Nr.1074

Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

13.11.2007

MK Nr.748

Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību

13.11.2007

MK Nr.766

Kuģu tilpības mērīšanas un tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtība

13.11.2007

MK Nr.767

Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām kuģošanas un ostu darbības jomā

18.12.2007

MK Nr.874

Noteikumi par personu iekārtošanu darbā uz kuģiem

29.01.2007

MK Nr. 49

Noteikumi par kuģu drošību

17.08.2010 MK Nr. 779 Noteikumi par bāzes līniju punktu koordinātām
22.12.2009 MK Nr. 1599 Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem

 

TRANZĪTS 

Likumi

18.03.2004

Likums

Muitas likums

29.11.2012

Likums

Pievienotās vērtības nodokļa likums

26.04.2001

Likums

Veterinārmedicīnas likums

27.07.2001

Likums

Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās

30.10.2003

Likums

Par akcīzes nodokli

17.12.1998

Likums

Augu aizsardzības likums

MK noteikumi

27.07.2010

MK Nr. 704

Noteikumi robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm

29.04.2004

MK Nr. 288

Par muitas kontroles nodrošināšanu kravu pārvadājumos pa dzelzceļu

18.03.2004

MK Nr. 147

Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm

30.04.2004

MK Nr. 218

Augu karantīnas noteikumi

21.06.2004

MK Nr. 552

Noteikumi par Nolīgumu par GALILEO un GPS satelītu navigācijas sistēmu un saistīto programmu veicināšanu, nodrošināšanu un izmantošanu

15.07.2004

MK Nr. 605

Noteikumi par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Izraēlas Valsts sadarbības nolīgumu par civilu globālu navigācijas satelītu sistēmu (GNSS)

22.11.2005

MK Nr.889

Noteikumi par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Ukrainas Sadarbības nolīgumu par civilu globālu navigācijas satelītu sistēmu (GNSS)

05.09.2006

MK Nr.748

Par Sadarbības nolīgumu civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses

05.12.2006

MK Nr.992

Noteikumi par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Marokas Karalistes sadarbības nolīgumu par civilo globālās navigācijas pavadoņu sistēmu (GNSS)

14.08.2007

MK Nr.556

21.12.2010 MK Nr.1135 Muitas procedūras - tranzīts - piemērošanas kārtība

 

SAKARI 

ELEKTRONISKIE SAKARI

Likumi

28.10.2004

Likums

Elektronisko sakaru likums

12.07.2010

Likums

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

19.10.2000

Likums

Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

18.03.1999

Likums

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

07.04.2004 Likums

Preču un pakalpojumu drošuma likums

05.02.1997 Likums Aizsargjoslu likums
08.08.1996 Likums Par atbilstības novērtēšanu
14.10.1998 Likums Standartizācijas likums
10.08.1995 Likums Būvniecības likums
04.11.2004 Likums Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums
01.07.1985 Likums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

MK noteikumi

06.10.2009 MK Nr.1151

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)

09.08.2005

MK Nr.591

Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos

16.02.2010

MK Nr.143

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē

22.11.2005

MK Nr.893

Noteikumi par kārtību un termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu

04.04.2006

MK Nr.257

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 Elektronisko sakaru tīkli

04.04.2006

MK Nr.256

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība

06.06.2006

MK Nr.453

Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām

01.04.2008

MK Nr.223

Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu

21.08.2007

MK Nr.561

Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība

11.09.2007

MK Nr.619

Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datubāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu

04.12.2007

MK Nr.820

Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu

PASTS

Likumi

04.06.2009

Likums

Pasta likums

19.10.2000

Likums

Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

MK noteikumi

21.06.2005

MK Nr. 445

Pasta noteikumi

 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Likumi

26.09.1995

Likums

Autopārvadājumu likums

21.12.2000

Likums

Dzelzceļa pārvadājumu likums

15.07.2007

Likums

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

MK noteikumi

 

26.10.2009

MK Nr. 1226

13.07.2010

MK Nr. 634

02.10.2007

MK Nr. 676

Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība

11.12.2007

MK Nr.843

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība

11.12.2007

MK Nr. 846

Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā

 

BĪSTAMO KRAVU PĀRVADĀJUMI

Likumi

14.10.2010 Likums Bīstamo kravu aprites likums

21.09.1995

Likums

Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un protokolam

26.09.1995

Likums

Autopārvadājumu likums

04.11.1997

Likums

Ceļu satiksmes likums

27.10.1998

Likums

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību

19.01.2000.

Likums

Dzelzceļa pārvadājumu likums

21.11.2000.

Likums

Par radiācijas drošību un kodoldrošību

20.07.2001.

Likums

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

04.12.2002.

Likums

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums

01.08.2003.

Likums

Jūras kodekss

MK noteikumi

11.05.1999.

MK Nr. 166

Noteikumi par gabalkravu izvietošanu un nostiprināšanu autopārvadājumos

18.06.2002.

MK Nr. 234

Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām

22.04.2004.

MK Nr. 377

Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos

29.04.2004.

MK Nr. 466

Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem

29.06.2004.

MK Nr. 571

Ceļu satiksmes noteikumi

21.02.2006

MK Nr.156

21.06.2011.

MK Nr.464

Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība

05.07.2011. MK Nr.541 Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība 

 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DROŠĪBA

Likumi

28.10.2010 Likums Informācijas tehnoloģiju drošības likums

MK noteikumi

01.02.2011.

MK Nr.100

Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība 

26.04.2011. MK Nr.327 Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu rīcības plānā ietveramo informāciju, šā plāna izpildes kontroli un kārtību, kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam 
06.12.2011. MK Nr.945 Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas saprašanās memorandu par sadarbību informācijas tehnoloģiju aizsardzībā 

Citi

10.03.2011. Saeimas paziņojums

 
Uz autoceļa Valka–Vireši sākušies būvdarbi divos posmos
No 2020.gada 11.jūlija vairāki desmiti pasta nodaļu visā Latvijā atsāk darbu sestdienās
Uzsākta tilta pār Maltu atjaunošana
Līdz ar tīmekļvietņu un mobilo lietotņu reģistrāciju ir jūtami uzlabojumi pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili nozarē
airBaltic 2021. gada vasaras sezonā piedāvās 82 maršrutus – par 21% vairāk kā šogad