Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
JAUNUMI  
ZIŅU ARHĪVS  
KONTAKTI  
MINISTRIJAS KONTAKTI  
SM DARBINIEKU KONTAKTI  
KONTAKTI MEDIJIEM  
NOZARES ZIŅAS  
PERSONU DATU APSTRĀDE
SĪKDATŅU POLITIKA  
VIDEONOVĒROŠANA  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Sākumlapa Jaunumi Personu datu apstrāde

Personu datu apstrāde

PERSONU DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

SATIKSMES MINISTRIJĀ

Satiksmes ministrija, veicot personas datu apstrādi, piemēro 2016. gada 27.aprīlī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK(turpmāk - VDAR), kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus. Jūsu datu pārzinis ir Satiksmes ministrija, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743.

Šajā datu apstrādes un aizsardzības paziņojumā ir vispārīgi aprakstīts regulējums, kādā Satiksmes ministrija ievāc, apstrādā un aizsargā personas datus. Papildus informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos, ar Satiksmes ministrijas uzdevumu veikšanu saistītos normatīvajos aktos, tostarp Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr. 242 “Satiksmes ministrijas nolikums” un Satiksmes ministrijas iekšējos normatīvajos aktos.

Satiksmes ministrija apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Satiksmes ministrija izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas dati:

Satiksmes ministrija apstrādā galvenokārt šādu personu datu kategorijas:

· identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, dzimums, vecums, pases/ID dati;
· kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
· fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti Satiksmes ministrijā un sabiedriskos pasākumos ārpus mūsu telpām;
· profesionālie (nodarbinātības) dati, piemēram, informācija par izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību;
· darījuma (līguma) dati, piemēram, darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids;
· komunikācijas dati, piemēram, ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, sarakstē esošā informācija;
· norēķinu dati, piemēram, konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, apmaksās datums, parāda summa;
· informācija par objektu (nekustamo īpašumu);
· tiesvedības dati; piemēram, lietas numurs, veids, atbildētāja/prasītāja/pieteicēja dati;

-videoieraksta un attēla dati - personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks), autotransporta reģistrācijas dati (valsts reģistrācijas numura zīme, modelis utt.);
· tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka Jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu;

Satiksmes ministrija neapstrādā īpašo kategoriju datus, piemēram, bet ne tikai: datus, kas attiecas uz Jūsu veselību, tautību, reliģisko vai politisko pārliecību, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai gadījumos, kad Jūs paši šos datus atklājat un iesniedzat Satiksmes ministrijai.

Personas datu apstrādes nolūki:

Satiksmes ministrija apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

-ministrijas funkciju un uzdevumu izpildei;
· iesniedzēja/pieteicēja identificēšanai;
· līguma sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
· administratīvo aktu izdošanai;
· valsts interešu pārstāvībai dažādās valsts pārvaldes iestādēs un organizācijās, t.sk. starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
· privāttiesisku darījumu, kas nepieciešami ministrijas darbībai, nodrošināšanai;
· norēķinu administrēšanai;
· sabiedrības informēšanai par attiecīgās nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību;
· leģitīmo interešu ievērošanai un nodrošināšanai, lai realizētu no noslēgtā līguma vai pastāvošajām saistībām, vai no normatīvajiem aktiem izrietošas tiesiskās intereses;

- noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai, kā arī valsts drošības interešu nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

Satiksmes ministrija apstrādā personas datus, galvenokārt pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

· normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu uz Satiksmes ministriju attiecināmu juridisku pienākumu;
· lai izpildīti uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs - informē sabiedrību par attiecīgās nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību vai īstenojot Satiksmes ministrijai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
· līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Satiksmes ministrijas vai otras puses pieteikumu un nodrošinātu tā izpildi;

-lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
· Satiksmes ministrijas leģitīmo interešu realizēšanai, t.sk. noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību.

Datu apstrādes principi:

· dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
· datu apstrāde tiek veikta konkrētiem, skaidriem un tiesiskiem nolūkiem un netiek apstrādāti ar nolūkiem nesaderīgā veidā;
· datu apjoms ir adekvāts - atbilstīgs, būtisks un nav pārmērīgs, ņemot vērā nolūkus, kādos tos apstrādā;
· dati ir precīzi un aktuāli, kā arī tiek laikus laboti vai dzēsti, ja dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes nolūku;
· dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams;
· dati tiek apstrādāti, ievērojot datu subjektu tiesības;
· dati ir drošībā – tiem nevar piekļūt nepilnvarotas personas;
· dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai valstīm bez drošas un adekvātas aizsardzības.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi:

· Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi;
· Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem - kādus personas datus apstrādā Satiksmes ministrija; veikt to papildināšanu, labošanu vai noteiktos gadījumos dzēšanu un datu pārnesamību;
· Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Satiksmes ministrijas pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs vai leģitīmo interešu ievērošanai. Satiksmes ministrija izvērtēs Jūsu iesniegto prasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs jums atbildi;
· ja Satiksmes ministrijas telpās vai organizētajos pasākumos ārpus tām notiek filmēšana vai fotografēšana, Jums ir tiesības iebilst pret fotogrāfiju un video publicēšanu saziņas līdzekļos. Šādā gadījuma Jums iepriekš par to jāinformē Satiksmes ministrija. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Satiksmes ministrijas pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Satiksmes ministrija izvērtēs Jūsu iesniegto prasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs Jums atbildi. Satiksmes ministrijai ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja Satiksmes ministrija norāda uz Satiksmes ministrijas pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), sabiedrības interesēs vai leģitīmajiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām.
· Ja jūs kā datu subjekts vēlaties saņemt papildus informāciju vai ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi – aicinām sazināties ar mums.
Kontaktinformācija: pa e-pastu:datu.aizsardziba@sam.gov.lv vai vēršoties rakstveidā Satiksmes ministrijā, adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1743.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: datu.aizsardziba@sam.gov.lv vai vēršoties rakstveidā Satiksmes ministrijā ar norādi “Personas datu aizsardzības speciālistam”, adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, LV- 1743.

Datu saņēmēji: sabiedrība, mediji, Satiksmes ministrijas mājas lapas apmeklētāji un sekotāji ministrijas kontiem sociālajos tīklos, kas interesējas par nozari un Satiksmes ministrijas darbu, valsts pārvaldes iestādes un tiesībsargājošās iestādes.

Datu nodošana uz trešo valsti: Satiksmes ministrija var nosūtīt datus uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas) vai uz starptautisku organizāciju, ar mērķi nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi un informēt sabiedrību par nozari un Satiksmes ministrijas darbu.

Datu uzglabāšanas ilgums: Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas lietu nomenklatūru personas datiem var būt dažāds glabāšanas termiņš, atkarībā no personas datus saturoša dokumenta un tos uzglabā saskaņā ar lietu nomenklatūrā noteikto laika periodu. Visilgāk uzglabāti tiek personas dati, kas izmantoti sabiedrības informēšanai ministrijas mājas lapā, sociālajos tīklos internetā.

Tiesības atsaukt piekrišanu: Gadījumā, ja jūsu datu apstrāde notiek uz piekrišanas pamata, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Taču Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Automatizētā lēmuma pieņemšana: Satiksmes ministrijā par Jūsu personas datu apstrādi lēmumi netiek pieņemti tikai automatizēti, datu apstrāde paredz cilvēka līdzdalību datu apstrādes lēmuma pieņemšanas procesā.

Kad informāciju ministrija var neizpaust:

Ministrija Jūsu datus var neizpaust, ja gadījumā pieprasītā informācija ir par:

- nozieguma novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu;
- valsts drošību;
- nodokļu aprēķiniem vai nodokļu iekasēšanu;
- tiesu informācija vai informācija par amatpersonu iecelšanu amatā.

Tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi:

Ja uzskatiet, ka personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un brīvības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai:

Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-11,
Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67 22 31 31
E-pasts: info@dvi.gov.lv

Mājas lapa: http://www.dvi.gov.lv/lv/

 
Uz autoceļa Valka–Vireši sākušies būvdarbi divos posmos
No 2020.gada 11.jūlija vairāki desmiti pasta nodaļu visā Latvijā atsāk darbu sestdienās
Uzsākta tilta pār Maltu atjaunošana
Līdz ar tīmekļvietņu un mobilo lietotņu reģistrāciju ir jūtami uzlabojumi pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili nozarē
airBaltic 2021. gada vasaras sezonā piedāvās 82 maršrutus – par 21% vairāk kā šogad