Meklēšana

Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN UZŅĒMUMI  
MINISTRS  
VALSTS SEKRETĀRS  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
BUDŽETS  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
KONTAKTI  
VAKANCES  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
PAKALPOJUMI  
GALERIJA  
DOKUMENTI  
SAITES  
AKTUALITĀTES PAR MINISTRIJU NOZARES INVESTĪCIJAS
Sākumlapa Par ministriju Vispārējs apraksts

Vispārējs apraksts

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas nolikumā (Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 242) noteikto, Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē.

Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu, tranzītpārvadājumu un bīstamo kravu pārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Sakaru nozare ietver elektronisko sakaru (arī sakaru un datu pārraides kanālus valsts pārvaldes jomā) un pasta apakšnozares.


Satiksmes ministrija veic šādas funkcijas
:

1. transporta un sakaru nozares politikas veidošana, izstrādājot politikas plānošanas dokumentu projektus, kā arī plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanas uzraudzība;

2. transporta un sakaru nozares tiesību aktu projektu izstrāde;

3. valsts interešu pārstāvēšana un sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskām institūcijām un trešajām valstīm;

4. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam iekļaujamo budžeta programmu plānošana;

5. ilgtspējīgas un efektīvas transporta un loģistikas nozares pārvaldības nodrošināšana;

6. transporta un sakaru nozares tiesiskais nodrošinājums;

7. transporta nozares padotības iestāžu pārraudzība;

8. valsts kapitāla daļu pārvalde nozares kapitālsabiedrībās;

9. transporta un sakaru nozares nekustamā īpašuma pārvalde;

10. Latvijas Republikas gaisa telpas drošas un efektīvas izmantošanas nodrošināšana.

 

Satiksmes ministrijas prioritātes līdz 2016.gadam

Īstenot autoceļu sakārtošanas programmu, īpašu uzmanību pievēršot autoceļu kvalitātei. Izvērtēt publiskās privātās partnerības projektu īstenošanu investīcijām autoceļos.

Uzsākt īstenot Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam noteiktos uzdevumus transporta jomā, nodrošinot nepārtrauktu un efektīvu Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļu piesaisti investīcijām transporta infrastruktūrā.

Īstenot kompleksus pasākumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai un elektromobilitātes attīstībai, atbilstoši Ceļu satiksmes drošības plānā 2014.-2016. gadam un Elektromobilitātes attīstības plānā 2014.-2016.gadam noteiktajam.

Turpināt attīstīt platjoslas telekomunikāciju infrastruktūras pieejamību Latvijas teritorijā, tostarp arī pierobežā.

Uzlabot Latvijas ostu pārvaldību un konkurētspēju, izstrādājot kompleksu veicamo pasākumu plānu, izvērtējot Pasaules Bankas u.c. rekomendācijas.

Veikt Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu kā arī VAS „Latvijas dzelzceļš” aktīvu inventarizāciju, lai apzinātu tranzīta un loģistikas nozares tālākai efektīvākai attīstībai pieejamos aktīvus, tādējādi veicinot ostu teritoriju un dzelzceļa infrastruktūras aktīvu pilnvērtīgāku izmantošanu.

Sagatavot priekšlikumus dzelzceļa infrastruktūras finanšu pārvaldības pilnveidošanai.

Sagatavot priekšlikumus atsevišķu dzelzceļa profesiju sociālo garantiju pilnveidošanai.

Uzsākt “Rail Baltica” projekta īstenošanu, kopīgi ar pārējām Baltijas valstīm izveidojot kopuzņēmumu ar mītnes vietu Rīgā, kā arī uzsākt projekta detalizētu tehnisko izpēti, un sagatavot nepieciešamos dokumentus, Eiropas Transporta infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) atbalsta saņemšanai.

Realizēt pasažieru pārvadājumu vienotu plānošanu (no plānošanas reģioniem pārņemto pakalpojumu līgumu inventarizācija, pārskatīšana, vietējo un starppilsētu autobusu un vilcienu reisu salāgošana, vienotas tarifu politikas izveidošana u.c.) nodrošinot iedzīvotāju mobilitāti visā valsts teritorijā.

Attīstīt lidostu "Rīga" kā rentablu un konkurētspējīgu Eirāzijas nozīmes lidojumu centru, veicinot gan pasažieru, gan kravu plūsmas kapacitātes palielināšanu.

Nodrošināt nacionālās aviosabiedrības „AirBaltic” ilgtspējīgu attīstību, strādājot pie investoru piesaistes kompānijas turpmākai izaugsmei.

Gatavoties Latvijas Republikas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada I pusgadā transporta un sakaru jomā, kā arī nodrošināt Prezidentūras darbību.

 

 

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 05.03.2014

 
ES tiesību aktu projekti
Pieņemtie ES tiesību akti
Grieķijas prezidentūra (2014.gada 1.janvāris - 30.jūnijs)
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju direktorāts
Sākotnējo pozīciju izstrāde
Eiropas Komisijas Transporta un Mobilitātes ģenerāldirektorāts
Eiropas Komisijas viceprezidente, komisāre Digitālās dividendes jautājumos
Latvija Eiropas Savienībā
ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padome
ES neformālā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padome
ES Transporta komisārs
Ko maina Lisabonas līgums salīdzinot ar esošajiem līgumiem? (Word doc.)
Publiskās konsultācijas
ES Māja